Essential Japanese Verbs

abaremasu / abareru

to act violently, behave wildly暴れる
masuabaremasuあばれます
masenabaremasenあばれません
mashitaabaremashitaあばれました
masendeshitaabaremasendeshitaあばれませんでした
root formabareruあばれる
nai formabarenaiあばれない
ta formabaretaあばれた
nakatta formabarenakattaあばれなかった
te formabareteあばれて
conditional (ba form)abarerebaあばれれば
potentialabarerareruあばれられる
imperativeabareroあばれろ
volitionalabareyooあばれよう
passiveabarerareruあばれられる
causativeabaresaseruあばれさせる
causative passive 1abaresaserareruあばれさせられる
causative passive 2--
CosCom Language Service, Inc.All Rights Reserved.