Appendices

Family Members


Family Members
  Related to the speaker Related to others
family kazoku go-kazoku
husband shujin go-shujin
wife kanai / tsuma okusan
parent ryooshin go-ryooshin
father chichi otoosan
mother haha okaasan
child, children kodomo kodomo-san
son musuko musuko-san
daughter musume musume-san
sibling kyoodai go-kyoodai
younger brother otooto otooto-san
younger sister imooto imooto-san
older brother ani oniisan
older sister ane oneesan

Parts of Body
karada body   kami no ke, kami hair on the head
atama head ude arm
kao face te no hira palm
me eye(s) yubi finger, toe
hana nose koshi waist
kuchi mouth senaka back
ha tooth (teeth) hone bone
mimi ear(s) hige mustache, beard
te hand, arm
ashi foot (feet), leg
onaka stomach

Illness
byooin (ni ikimasu) hospital, clinic (to go to see a doctor)
haisha (ni ikimasu) dentist
byooki (ni narimasu) illness, sickness (to get ill)
kega (o shimasu) injury, hurt (to get hurt, be injured)
kaze (o hikimasu) a cold (to catch a cold)
netsu (ga arimasu) fever (to have fever)
kusuri (o nomimasu) medicine, drug, pill (to take a medicine)
itai (atama ga itai, ha ga itai) be painful (have a headache, have toothache)
Copyright (C)CosCom Language Service, Inc.All Rights Reserved.