Appendices

Numbers


Ichi-system   Hitotsu-system
1 ichi 1 hitotsu
2 ni 2 futatsu
3 san 3 mittsu
4 yon, shi 4 yottsu
5 go 5 itsutsu
6 roku 6 muttsu
7 shichi, nana 7 nanatsu
8 hachi 8 yattsu
9 kyuu, ku 9 kokonotsu
10 juu 10 too

10 juu   100 hyaku
20 ni-juu 200 ni-hyaku
30 san-juu 300 san-byaku
40 yon-juu 400 yon-hyaku
50 go-juu 500 go-hyaku
60 roku-juu 600 roppyaku
70 nana-juu 700 nana-hyaku
80 hachi-juu 800 happyaku
90 kyuu-juu 900 kyuu-hyaku

1,000 sen   10,000 ichi-man
2,000 ni-sen 20,000 ni-man
3,000 san-zen 30,000 san-man
4,000 yon-sen 40,000 yon-man
5,000 go-sen 50,000 go-man
6,000 roku-sen 60,000 roku-man
7,000 nana-sen 70,000 nana-man
8,000 hassen 80,000 hachi-man
9,000 kyuu-sen 90,000 kyuu-man

1 ichi
10 juu
100 hyaku
1,000 sen
     
10,000 ichi-man
100,000 juu-man
1,000,000 hyaku-man
10,000,000 issen-man
     
100,000,000 ichi-oku
1,000,000,000 juu-oku
10,000,000,000 hyaku-oku
100,000,000,000 issen-oku
     
1,000,000,000,000 icchoo
10,000,000,000,000 jucchoo
100,000,000,000,000 hyaku-choo
1,000,000,000,000,000 sen-choo
Copyright (C)CosCom Language Service, Inc.All Rights Reserved.