Appendices

Vocabulary

S

saa

well, let me see

saabisu

service

saabisu no mono

(our) service staff

sagarimasu / sagaru

to go down, drop

sagashimasu / sagasu

to look for, search

sai (-sai)

counter for age

saifu

wallet, purse

saikin

lately, recently

saikoo

highest, maximum / great, super, fantastic

saizu

size

sakana

fish

sakimasu / saku

to bloom

sakkaa

soccer, football

sakki

some time ago, a little while ago, just now

sakubun

composition, essay

sakujo (shimasu)

(to) delete

Sakura

cherry blossoms, cherry tree

sama (-sama)

polite form of -san

samui

cold

san

three

san (-san)

honorific title (Mr., Mrs., Miss, Ms.)

sandoicchi

sandwiches

san-gatsu (3-gatsu)

March

sangurasu

sunglasses

sankaku

triangle

sanpo (shimasu)

(to take) a walk, stroll

sanpuru

sample

Sapporo

place name

sarada

salad

saraishuu

the week after next

sashimasu / sasu

to stick, stab, sting, bite

Sashimi

Sashimi, sliced raw fish

sawagimasu / sawagu

to make a noise, make a fuss

se (se ga takai)

one's back (be tall)

seetaa

sweater

seihin

product, goods

seikatsu

life, living

seiki (-seiki)

century

seikyuusho

bill, invoice

seinoo

performance of product

seishiki ni

formally

seito

student

sekai

world

seki

seat, one's place

sekken

soap

semai

small, narrow

seminaa

seminar

sen

thousand

sen (-sen)

line

senaka

one's back

sengetsu

last month

senkyo

election

sensei

teacher / (medical) doctor

senshu

player, athlete

senshuu

last week

sentaku (shimasu)

(to) washing, laundry, cleaning

setsumei (shimasu)

[sv] explanation

setsumeisho

instruction book, explanatory booklet, operating manual

setsuyaku (shimasu)

(to) save (energy, money, things)

setto (shimasu)

(to) set

shachoo

company president

shakai

society, community, (real) world

Shanhai

Shanghai

shanpuu

shampoo

shashin

photograph

shatsu

shirt, undershirt

shawaa

shower

shi

four

shi

city, town, city government

shi (-shi, -shi)

(fp) and, also

shiai

game, match

Shibuya

place name

shichi

seven

Shidonii

Sydney

shi-gatsu (4-gatsu)

April

shigoto (shimasu)

(to) work, job, business

shiitoberuto

seat belt

shika (-shika)

only

shikarimasu / shikaru

to scold, warn

shikashi

however, but

shikata ga nai

cannot be helped, nothing for it, cannot complain

shiken

examination, exam, test, trial, experiment

shima

island

shimaimasu (-te shimaimasu)

(fp) expressing completion or regret

shimaimasu / shimau

to put back, end, close

shimarimasu / shimaru

to close, shut (vi.)

shimasu (-ni shimasu)

(fp) expressing choice or decision

shimasu (o + stem + shimasu)

(fp) forming humble verb phrase

shimasu / suru

to do, play, forming shimasu verb

shimemasu / shimeru

to close, shut (vt.)

shimin sentaa

community center

Shinagawa

place name

Shinbashi

place name

shinbun

newspaper

Shingapooru

Singapore

shingoo

traffic light

shinimasu / shinu

to die

Shinjuku

place name

Shinkansen

Shinkansen

shinnenkai

new year party

shinpojuumu

symposium

shinsatsu (shimasu)

(to) medical examination, checkup

shinseihin

new product, latest model

shinsetsu

kind, friendly

shio

salt

shirabemasu / shiraberu

to investigate, check, inquire, find out

shirasemasu / shiraseru

to inform, notify, let somebody know

shiremasen (-kamo shiremasen)

(fp) expressing probability, probably, perhaps

shirenai

plain form of kamo shiremasen

shirimasu / shiru

to know

shiro (oshiro)

castle, fort

shiroi

white

shiryoo

data, material, information

shisetsu

facilities

shisha

branch office

shita

under, below, following

shita no ko

younger child

shitei-seki

reserved seat

shitsurei shimasu

excuse me / thank you

shitteimasu / shitteiru

I know

shirimasu / shiru

to know

shizen

nature, wild

shizuka

quiet

shokki

tableware

shokuhin

food, foodstuffs

shokuji (shimasu)

(to have) a meal

Shoogun

Shogun

shookai (shimasu)

(to) introduce

shoorai

future, in the future

shooshoo

a little

shooshoo omachi kudasai

just a moment, please (polite)

shorui

documents, papers

shucchoo (shimasu)

(to go on) business trip

shujin

speaker's husband

shujutsu (shimasu)

(to) surgical operation

shukudai

homework

shumi

hobby, taste

shushoo

Prime Minister

shusseki (shimasu)

(to) attend

shuu

week

shuukan

custom

shuukanshi

weekly magazine

shuumatsu

weekend

shuuri (shimasu)

(to) repair, fix

shuushinkoyoo

lifetime employment

shuushoku (shimasu)

(to) get a job, find a work

sochira

polite form of sore, soko; that, there, your place, your company, your side

sodatemasu / sodateru

to raise, bring up, breed, grow

sofaa

sofa

sofuto

software

soko

there

sokutatsu

express delivery mail

sono

that (object)

sono mama

leave something as it is, without change

sono toki

at that time

soo (-soo desu)

(fp) I heard, they said, he said

soo (stem + soo desu)

(fp) expressing one's impression, it looks

soo desu

yes, that's right, yes, it is

soo desu ka

I see

soo desu ne

expressing one's agreement

soo desu ne...

Well..., Let me see

soo mitai

it seems like it

soo shimashoo

let's do it

soo shimasu

I will do so

soo shitara

then

soo shite kudasai

please do so

soo tsutaemasu

I will tell him so

soobetsukai

farewell party

soodan (shimasu)

(to) consult, discuss, talk with

sooji (shimasu)

(to) cleaning (room, garden, etc.)

sore

that

sore wa yokatta

that's good

sore wa zannen

that's too bad

sorede

then / because of this

sorekara

and then

soreni

and also

soreto

and also

soshite

and

soto

outside

sotsugyoo (shimasu)

(to) graduate

subarashii

wonderful, fantastic, great

sugi (-sugi)

past, after

sugimasu (stem + sugimasu)

too (much)

sugoi

fantastic, wonderful, great / terrible, horrible

sugu

immediately, soon, instantly, easily

suicchi

switch

suimasen

Excuse me, Sorry (colloquial of sumimasen)

suimasu / suu

to smoke cigarette, inhale

Suisu

Switzerland

suiteimasu / suiteiru

be not crowded

sui-yoobi

Wednesday

suizokukan

aquarium

sukai daibingu

skydiving

suki

like

sukii

ski, skiing

sukimasu / suku

to empty, become empty

sukimasu (onaka ga sukimasu)

be hungry

Sukiyaki

Sukiyaki (Japanese food)

sukoshi

a little, a few

sukoshizutsu

little by little

sukunai

few, not many

sukyuuba daibingu

scuba diving

sumimasen

Excuse me, sorry

sumimasu / sumu

to live

sunooboodo

snowboard

supagetii

spaghetti

Supein

Spain

Supeingo

Spanish (language)

supiichi

speech

supootsu

sport

supootsu kaa

sports car

supuun

spoon

Sushi

Sushi (Japanese food)

Sushi-ya

Sushi bar

susumimasu / susumu

to go forward, progress, improve, advance

sutaffu

staff

sutemasu / suteru

to throw away, dump

suupaa

supermarket

suupu

soup

suutsu

a suit

suwarimasu / suwaru

to sit down, have a seat

suzushii

cool

Copyright (C)CosCom Language Service, Inc.All Rights Reserved.