Intermediate Japanese 301 - Life in Japan

Nenmatsu-Nenshi 2018 - 2019

the end and the beginning of the year

Lower Intermediate level

12-gatsu 25-nichi goro kara 1-gatsu 4-ka goro made o "Nenmatsu-Nenshi" tte yobimasu.
Mata, 12-gatsu 31-nichi made o"Nen-Nai", atarashii toshi o "Shin-Nen" tte yobimasu.
Maitoshi 12-gatsu ni naru to, iroiro na tokoro de kono kotoba o me ni suru yoo ni narimasu.

O-mise wa "Nenmatsu-Nenshi" no Eigyoo-bi ni tsuite an'nai o ten'nai ni Keiji shimasu.

Tatoeba, "Nen-Nai wa yasumazu Eigyoo, Shin-Nen wa 4-ka kara Eigyoo" nado desu.
Kore wa "12-gatsu 31-nichi made wa yasumanaide, eigyoo shimasu.
1-gatsu Tsuitachi kara 3-ka made wa yasumi" toiu imi desu.

Onrain-shoppu wa "Nenmatsu-Nenshi" no "Hassoo to Haitatsu ni tsuite no an'nai" o
WEB saito ni keisai shimasu.

Tatoeba, "12-gatsu 24-ka made no go-chuumon wa Nen-Nai haitatsu,
25-nichi ikoo no go-chuumon wa 1-gatsu 4-ka haitatsu" nado desu.

Kono shoppu de wa, 12-gatsu 24-ka ni chuumon sureba, shoohin wa Nen-nai ni haitatsu saremasu.
Demo, 25-nichi ni chuumon suru to, haitatsu wa 1-gatsu 4-ka desu.

Ichiban taisetsu na koto wa ginkoo no ATM desu.
Nenmatsu-Nenshi, ATM ga tsukaeru jikan wa fudan to chigaimasu.
Fudan wa 24-jikan tsukaeru kedo, Nenmatsu-Nenshi wa "Gozen 8-ji kara gogo 6-ji made" toka...

Nihon ni wa Kaado ga tsukaenai o-mise ga takusan arimasu kara,
12-gatsu ni nattara, jibun no ginkoo no "ATM ga Tsukaeru jikan" o kakunin shita hoo ga ii desu.

Practice Each Sentence

1. 12-gatsu 25-nichi goro kara 1-gatsu 4-ka goro made o "Nenmatsu-Nenshi" tte yobimasu.

juuni-gatsu December, nijuugo-nichi 25th. of the month, -goro around (time), -kara -made from A to B
nenmatsu-nenshi the end and the beginning of the year
-tte yobimasu we call it ..., -tte quotation marker; "......", that, as

2. Mata, 12-gatsu 31-nichi made o"Nen-Nai", atarashii toshi o "Shin-Nen" tte yobimasu.

mata also, 31-nichi 31st. of the month, -made till, until, to
nen-nai by the end of the year, before year-end, in this year
atarashii new, toshi year, shin-nen New Year, -tte yobimasu we call it ...

3. Maitoshi 12-gatsu ni naru to, iroiro na tokoro de kono kotoba o me ni suru yoo ni narimasu.

maitoshi every year, naru to become, come to, -to when
iroiro na various, tokoro place, -de place marker; in, at
kotoba language, phrase, word, me ni suru to see (idiomatic phrase), me eye(s)
-yoo ni narimasu expressing a change of state or condition; come to do

4. O-mise wa "Nenmatsu-Nenshi" no Eigyoo-bi ni tsuite an'nai o ten'nai ni Keiji shimasu.

o-mise store, shop, restaurant, nenmatsu-nenshi the end and the beginning of the year
eigyoo-bi business day, eigyoo [sv] business, sales / do business, be open for business
-ni tsuite about, an'nai [sv] guide, notice, information
ten'nai inside of a store, shop, restaurant, keiji [sv] post, put up (a notice)

5. Tatoeba, "Nen-Nai wa yasumazu Eigyoo, Shin-Nen wa 4-ka kara Eigyoo" nado desu.

tatoeba for example, for instance, nen-nai by the end of the year, before year-end, in this year
yasumazu zu form of yasumu; without taking a holiday, without closing, yasumu to have a break, take a day off, be close
eigyoo [sv] business, sales / do business, be open for business
shin-nen New Year, yokka 4th. of the month, -kara from, -nado such as, etc.

6. Kore wa "12-gatsu 31-nichi made wa yasumanaide, eigyoo shimasu.
1-gatsu Tsuitachi kara 3-ka made wa yasumi" toiu imi desu.

-made till, until, to, yasumanaide without taking a holiday, without closing, eigyoo [sv] do business, be open for business
ichi-gatsu January, tsuitachi 1st. of the month, mikka 3rd. of the month, -kara -made from A to B
yasumi holiday, day off, be closed [noun], -toiu imi it means that
-toiu quotation marker; that, which, "---", imi [sv] meaning

yasumazu (line 5) and yasumanaide are the same meaning.
yasumazu is rather written language.
yasumanaide is commonly used in daily conversation.
Both forms are made from the verb nai form of yasumu.

7. Onrain-shoppu wa Nenmatsu-Nenshi no Hassoo to Haitatsu ni tsuite
an'nai o WEB saito ni keisai shimasu.

onrain-shoppu onile shopping, online store, nenmatsu-nenshi the end and the beginning of the year
hassoo [sv] shipping, send out, haitatsu [sv] delivery, -ni tsuite about
an'nai [sv] guide, notice, information, web saito web site, keisai [sv] publish, print, posting, put on

8. Tatoeba, "12-gatsu 24-ka made no go-chuumon wa Nen-Nai haitatsu,
25-nichi ikoo no go-chuumon wa 1-gatsu 4-ka haitatsu" nado desu.

tatoeba for example, for instance, nijuuyokka 24th. of the month, -made till, until, to
go-chuumon polite word of chuumon, go- a prefix, making a polite word or phrase
chuumon [sv] order (goods, item, product), nen-nai by the end of the year, before year-end, in this year
haitatsu [sv] delivery, nijuugo-nichi 25th. of the month, ikoo after
yokka 4th. of the month, -nado such as, etc.

9. Kono shoppu de wa, 12-gatsu 24-ka ni chuumon sureba,
shoohin wa Nen-nai ni haitatsu saremasu.

shoppu shop, -de place marker; in, at, -ni specific time marker; at, in, on
chuumon [sv] order (goods, item, product), sureba ba conditional form of suru; if
shoohin product, goods, item, article, nen-nai by the end of the year, before year-end, in this year
haitatsu [sv] delivery, saremasu passive form of suru; be done

10. Demo, 25-nichi ni chuumon suru to, haitatsu wa 1-gatsu 4-ka desu.

demo however, but, -ni specific time marker; at, in, on
chuumon [sv] order (goods, item, product), -to when, if
haitatsu [sv] delivery, yokka 4th. of the month

11. Ichiban taisetsu na koto wa ginkoo no ATM desu.

ichiban No.1, most, -est, taisetsu [na] important, koto things, matter, affair
ginkoo bank, ATM (Ee-Tii-Emu) automatic teller machine, cash machine

12. Nenmatsu-Nenshi, ATM ga tsukaeru jikan wa fudan to chigaimasu.

nenmatsu-nenshi the end and the beginning of the year, ATM automatic teller machine, cash machine
tsukaeru potential root form of tsukau; can use, jikan time, hour
fudan usual (day, times), ordinary (day), everyday, chigaimasu to be different

13. Fudan wa 24-jikan tsukaeru kedo, Nenmatsu-Nenshi wa "Gozen 8-ji kara gogo 6-ji made" toka...

fudan usual (day, times), ordinary (day), everyday, nijuuyo-jikan 24 hours / 24 hours a day
tsukaeru potential root form of tsukau; can use, -kedo but, nenmatsu-nenshi the end and the beginning of the year
gozen a.m., hachi-ji 8:00, gogo p.m., roku-ji 6:00, -kara -made from A to B
-toka, (-toka) and, or, A and B (and so on)

14. Nihon ni wa Kaado ga tsukaenai o-mise ga takusan arimasu kara,
12-gatsu ni nattara, jibun no ginkoo no "ATM ga Tsukaeru jikan" o kakunin shita hoo ga ii desu.

-ni place marker; in, at, on, kaado card, credit card, debit card
tsukaenai potential nai form of tsukau; cannot use, o-mise store, shop, restaurant
takusan many, a lot of , arimasu to exist, be at, there is, -kara because, therefore, so
natta ta form of naru; become, come to, -tara if, when
jibun no one's own, one's (something), ginkoo bank, ATM automatic teller machine, cash machine
tsukaeru potential root form of tsukau; can use, jikan time, hour
kakunin [sv] check, confirm, -ta hoo ga ii giving an advice or a suggestion; should do, had better do

Vocabulary & Pick Up

Functional patterns used in the sentences (Chapter numbers are from Building Up Conversation)

12-gatsu ni naru to / 25-nichi ni chuumon suru to
root/nai form + -to:when, if

Level 2 Chapter 15

me ni suru yoo ni narimasu
yoo ni narimasu:expressing a change; come to do, become able to do

Level 3 Chapter 5

yasumanaide
verb nai form + -naide:without doing

Level 3 Chapter 11

12-gatsu 24-ka madeni chuumon sureba
ba form ; -ba,:ba conditional form; If

Level 2 Chapter 15

nen-nai ni haitatsu saremasu
verb passive form:passive form and structures

Level 3 Chapter 14

ATM ga tsukaeru jikan / kaado ga tsukaenai o-mise
phrase + noun:Noun Modifier

Level 2 Chapter 13

ATM ga tsukaeru jikan / 24-jikan tsukaeru kedo
verb potential form:can do, be able to do

Level 2 Chapter 9

kaado ga tsukaenai o-mise ga takusan arimasu kara
plain form + kara:expressing a reason or a cause; because, therefore, so

Level 2 Chapter 3

12-gatsu ni nattara
ta form + -tara:if, when

Level 2 Chapter 8

kakunin shita hoo ga ii desu
verb ta form + -ta hoo ga ii:had better do, should do

Level 2 Chapter 12

For your further study

Copyright (C)CosCom Language Service, Inc.All Rights Reserved.