Study Japanese Language through the News

Nihon no Dekigoto

News of Japan

Lower Intermediate

Maru Tsukiji de Hatsu-Seri, Maguro 1-piki 3,645-man-en 2018/January/06

the first Tsukiji auction of the year, A tuna fish is $323,000

5-ka, Tokyo no Tsukiji Shijoo de Hatsu-Seri ga arimashita.
Kono Hatsu-Seri de, 405-kiro no Maguro ga 3,645-man-en de Rakusatsu saremashita.

Tsukiji no Hatsu-Seri wa "Go-Shuugi Sooba" desu.
Maitoshi, sono hi no ii Maguro ni takai nedan ga tsukimasu.

Kako-Saikoo wa 2013-nen no 1-oku 5,000-man-en.
Kono toki wa, sasugani, "Bakageteru" toiu hihan ga okimashita.

Kyonen wa 212-kiro no Maguro ga 7,400-man-en deshita.

Tsukiji wa kotoshi no 10-gatsu Toyosu ni iten suru koto ni natte imasu.
"Tsukiji no Hatsu-Seri" wa kore ga saigo desu.

"Omosa 405-kiro", "Tsukiji saigo no Hatsu-Seri" o kangaetara,
kotoshi no nedan wa yasui kamo shiremasen.

The following audio is available to members.

Practice Each Sentence

Tsukiji de Hatsu-Seri, Maguro 1-piki 3,645-man-en

Tsukiji place name / Tsukiji fish market, hatsu-seri the first auction of the year, seri auction
maguro tuna fish, ippiki one (animal, fish, insect), -hiki, -piki, -biki counter for animals or fish, -man ten thousand

1. 5-ka, Tokyo no Tsukiji Shijoo de Hatsu-Seri ga arimashita.

itsuka 5th. of the month, Tsukiji place name / Tsukiji fish market
shijoo (large-sized) wholesale market / stock market, financial market, -de place marker; in, at
hatsu-seri the first auction of the year, seri auction, arimasu to there is, have, be held

shijoo indicates "wholesale market" or "stock market, financial market" such as N.Y., London or Tokyo stock market.
"food market", "daily necessities market" for ordinary people is ichiba.

2. Kono Hatsu-Seri de, 405-kiro no Maguro ga 3,645-man-en de Rakusatsu saremashita.

hatsu-seri the first auction of the year, -de range marker; indicating a situation, scene, event, issue, field, etc.
-kiro kilo (kg, km, etc.), maguro tuna fish, 3,645-man 36,450,000, -man ten thousand
-en Japanese Yen, -de range marker; indicating an amount, degree, period, time, etc.
rakusatsu [sv] successful bid, win a bid, saremasu passive form of shimasu; be done

3. Tsukiji no Hatsu-Seri wa "Go-Shuugi Sooba" desu.

Tsukiji place name / Tsukiji fish market, hatsu-seri the first auction of the year
go-shuugi sooba buoyant prices, congratulatory prize rate
go-shuugi congratulatory money, money gift for wedding, sooba market price, going price

In Japan, we hand a gift of money in a special envelope to a newlywed couple.
It is called Go-Shuugi.

4. Maitoshi, sono hi no ii Maguro ni takai nedan ga tsukimasu.

maitoshi every year, sono hi that day, ii good, nice, fine, maguro tuna fish
takai high, expensive, nedan price
nedan ga tsukimasu be priced, be valued (expression), tsukimasu to be attached, be put

5. Kako-Saikoo wa 2013-nen no 1-oku 5,000-man-en.

kako-saikoo the highest ever, the highest in the history
kako the past, in the past, saikoo highest, maximum
1-oku 5,000-man 150,000,000, -oku hundred million, -man ten thousand

6. Kono toki wa, sasugani, "Bakageteru" toiu hihan ga okimashita.

kono toki this time, sasugani as expected, just as I thought, even though (the first auction)
bakagete iru / bakageteru stupid, foolish, silly, -toiu quotation marker; that, which, such as
hihan ga okimasu be criticized (expression), hihan [sv] criticism, okimasu to happen, occur, take place

7. Kyonen wa 212-kiro no Maguro ga 7,400-man-en deshita.

kyonen last year, maguro tuna fish, 7,400-man 74,000,000

8. Tsukiji wa kotoshi no 10-gatsu Toyosu ni iten suru koto ni natte imasu.

Tsukiji place name / Tsukiji fish market, kotoshi this year, juu-gatsu October
Toyosu palce name in Tokyo, iten [sv] relocation, move (office, shop)
-koto ni natte imasu expressing a plan; be expected to do, be supposed to do

iten suru is used for an office, shop, restaurant, facility, etc.
A general term meaning "to move" such as "I moved into a new apartment" is hikkoshimasu / hikkosu.

9. "Tsukiji no Hatsu-Seri" wa kore ga saigo desu.

Tsukiji Tsukiji fish market, hatsu-seri the first auction of the year
saigo the last, the final

10. "Omosa 405-kiro", "Tsukiji saigo no Hatsu-Seri" o kangaetara,
kotoshi no nedan wa yasui kamo shiremasen.

omosa weight, saigo the last, the final
[A] o kangaetara considering [A], in terms of [A]
kangaeta ta form of kangaemasu; consider, think, -tara if, when
kotoshi this year, nedan price, yasui inexpensive, low price, cheap
-kamo shiremasen expressing possibility; possibly, could be, probably, maybe

Practice the following words

Audio 1.Tsukijiplace name / Tsukiji fish market
Audio 2.shijoo

wholesale market / stock market, financial market

Audio 3.ichibamarket (for shopping of ordinary people)
Audio 4.hatsu-serithe first auction of the year
Audio 5.seriauction
Audio 6.magurotuna fish
Audio 7.rakusatsu[sv] successful bid, win a bid
Audio 8.go-shuugi sooba

buoyant prices, congratulatory prize rate

Audio 9.go-shuugi

congratulatory money, money gift for wedding

Audio 10.soobamarket price, going price
Audio 11.maitoshievery year
Audio 12.sono hithe day, that day
Audio 13.takaihigh, expensive
Audio 14.yasuiinexpensive, low price, cheap
Audio 15.nedanprice
Audio 16.nedan ga tsukimasube priced, be valued
Audio 17.kako-saikoothe highest ever
Audio 18.saikoohighest, maximum
Audio 19.sasuganias expected, just as I thought, even though
Audio 20.bakagete iru / bakageterustupid, foolish, silly
Audio 21.hihan[sv] criticism
Audio 22.okimasuto happen, occur, take place
Audio 23.kyonenlast year
Audio 24.kotoshithis year
Audio 25.Toyosupalce name in Tokyo
Audio 26.iten[sv] relocation, move (office, shop)
Audio 27.hikkoshimasuto move (to place, into a new house)
Audio 28.saigothe last, the final
Audio 29.omosaweight
Audio 30.kangaemasuto consider, think

Functional patterns used in the sentences (Chapter numbers are from Building Up Conversation)

3,645-man-en de rakusatsu saremashita
verb passive form:passive form and structures

Level 3 Chapter 14

iten suru koto ni natte imasu
verb root form + -koto ni natte imasu:be expected, be supposed to

Level 3 Chapter 3

omosa o kangaetara
ta form + -tara:if, when

Level 2 Chapter 8

kotoshi no nedan wa yasui kamo shiremasen
plain form + kamo shiremasen:expressing possibility; possibly, probably, could be, may be

Level 2 Chapter 8

For your further study

Copyright (C)CosCom Language Service, Inc.All Rights Reserved.