Study Japanese Language through the News

Nihon no Dekigoto

News of Japan

Lower Intermediate

Maru Owabi "20-byoo Hayaku Hassha" 2017/November/18

Apology for "20-second-early departure"

14-ka, Aru Tetsudoo-gaisha ga Hoomu-peeji ni "Owabi" o keisai shimashita.

Kono tetsudoo-gaisha ni yoruto, MinamiNagareyama-eki de,
"9-ji 44-pun 40-byoo" ni Hassha suru densha ga "9-ji 44-pun 20-byoo" ni Hassha shita soo desu.

Kono densha wa yotei yori "20-byoo" hayaku Hassha shita wake desu.

Kono "Jitai" ni taishite, tetsudoo-gaisha wa "Owabi" o keisai shimashita.

De ..., kore ga BBC ya FOX nado kaigai no Media de wadai ni natte iru yoo desu.
Chinamini, Nihon de wa mattaku wadai ni natte imasen.

Nihon ni sundeiru hito wa wakarimasu ne.
Nihon no Tsuukin-densha de wa, shocchuu, tsugi no yoo na anaunsu ga arimasu.

-----------------------------------------
Mamonaku ○○○ ni toochaku itashimasu.
Kono densha wa "1-pun okurete, ○○○ ni toochaku itashimasu".
Densha ga okuremashita koto o Owabi mooshi agemasu.
-----------------------------------------

Minasan no kuni de wa doo desu ka?
Densha ga yotei yori, 1-pun okureta toki, "Owabi" no anaunsu ga arimasu ka?

The following audio is available to members.

Practice Each Sentence

Owabi "20-byoo Hayaku Hassha"

owabi apology, 20-byoo 20 seconds, hayaku ku form of hayai; early, hassha [sv] departure (train, bus)

1. 14-ka, Aru Tetsudoo-gaisha ga Hoomu-peeji ni "Owabi" o keisai shimashita.

juuyokka 14th. of the month, aru a certain, a (person, compnay, country, etc.)
tetsudoo-gaisha railroad corporation, railway company, tetsudoo railway, railroad, train
hoomu-peeji home page, website, owabi apology (formal), keisai [sv] publish, print, report, posting

2. Kono tetsudoo-gaisha ni yoruto, MinamiNagareyama-eki de,
"9-ji 44-pun 40-byoo" ni Hassha suru densha ga
"9-ji 44-pun 20-byoo" ni Hassha shita soo desu.

tetsudoo-gaisha railroad corporation, railway company, -ni yoruto according to
MinamiNagareyama-eki name of the station, eki (train) station, -de place marker; in, at
9-ji 44-pun 40-byoo ni hassha suru densha the train which (is expected to) leave at 9:44:40
hassha [sv] departure (train, bus), densha train, -soo desu reported information; I heard, he/they said

3. Kono densha wa yotei yori "20-byoo" hayaku Hassha shita wake desu.

densha train, yotei yori hayaku earlier than expected, ahead of schedule
yotei [sv] plan, schedule, -yori comparative pattern; more than / less than, hayaku ku form of hayai; early
hassha [sv] departure (train, bus), -wake desu it means that

4. Kono "Jitai" ni taishite, tetsudoo-gaisha wa "Owabi" o keisai shimashita.

jitai state of affairs, incident (usually used for something serious happening), -ni taishite to, for, against
tetsudoo-gaisha railroad corporation, railway company, owabi apology (formal)
keisai [sv] publish, print, report, posting

5. De ..., kore ga BBC ya FOX nado kaigai no Media de wadai ni natte iru yoo desu.

de then, [A] ya, [B] nado A, B, etc., such as A and B (and so on)
kaigai overseas, overseas countries, media medium (TV, newspaper, etc.)
wadai ni narimasu become a popular topic of conversation, come to an issue
wadai topic, subject (of conversation), issue, natte te form of narimasu; become, come to
-te iru root form of -te imasu; expressing progressive or state
-yoo desu it seems, it looks

6. Chinamini, Nihon de wa mattaku wadai ni natte imasen.

chinamini for your information, in this connection
mattaku (+ negative) not at all, absolutely not, totally not

7. Nihon ni sunde iru hito wa wakarimasu ne.

Nihon ni sunde iru hito person who lives in Japan (literally means "who is living in Japan")
sunde te form of sumimasu; live, hito person, people
wakarimasu to understand, know, -ne making a tag question; isn't it?, aren't you?, also giving friendly sound

8. Nihon no Tsuukin-densha de wa, shocchuu, tsugi no yoo na anaunsu ga arimasu.

tsuukin-densha commuter train, tsuukin [sv] commute, commuting to work, densha train
densha de by train / on the train, shocchuu always, constantly, very often
tsugi no yoo na like the following, anaunsu announcement, arimasu to there is, have, be held

9. Mamonaku ○○○ ni toochaku itashimasu.

mamonaku soon, shortly (formal)
toochaku [sv] arrive, itashimasu humble form of shimasu

10. Kono densha wa "1-pun okurete, ○○○ ni toochaku itashimasu".

densha train, ippun one minute
okurete te form of okuremasu; be late, be delayed, be behind time schedule
toochaku [sv] arrive, itashimasu humble form of shimasu

11. Densha ga okuremashita koto o Owabi mooshi agemasu.

densha train, okuremasu to be late, be delayed, -koto forming a noun phrase; doing, to do, that...
owabi mooshi agemasu very polite expression "We apologize that ..."

12. Minasan no kuni de wa doo desu ka?

minasan everyone, you, kuni country, -de place marker; in, at
doo desu ka? how about ...?, what about ...?, how is it going?

13. Densha ga yotei yori, 1-pun okureta toki, "Owabi" no anaunsu ga arimasu ka?

densha train, yotei yori okureru later than expected, be behind schedule
yotei [sv] plan, schedule, -yori comparative pattern; more than / less than
okureta ta form of okuremasu; be late, be delayed, be behind time schedule
-toki when, if, in case, owabi apology (formal), anaunsu announcement

Practice the following words

Audio 1.tetsudoo-gaisha

railroad corporation, railway company

Audio 2.hoomu-peejihome page, website
Audio 3.owabiapology (formal)
Audio 4.keisai[sv] publish, print, report, posting
Audio 5.hassha[sv] departure (train, bus)
Audio 6.denshatrain
Audio 7.tsuukin-denshacommuter train
Audio 8.yotei[sv] plan, schedule
Audio 9.hayakuku form of hayai
Audio 10.hayaiearly
Audio 11.jitaistate of affairs, incident
Audio 12.kaigaioverseas, overseas countries
Audio 13.mediamedium (TV, newspaper, etc.)
Audio 14.wadaitopic, subject (of conversation), issue
Audio 15.sunde imasuto live
Audio 16.shocchuualways, constantly, very often
Audio 17.anaunsuannouncement
Audio 18.toochaku[sv] arrival
Audio 19.okuremasuto be late, be delayed, be behind
Audio 20.kunicountry

Functional patterns used in the sentences (Chapter numbers are from Building Up Conversation)

9-ji 44-pun 40-byoo ni hassha suru densha / Nihon ni sunde iru hito
phrase + noun:Noun Modifier

Level 2 Chapter 13

9-ji 44-pun 20-byoo ni hassha shita soo desu
plain form + soo desu:reported information; I heard, he/they said

Level 2 Chapter 11

densha wa yotei yori 20-byoo hayaku
-yori, (-no hoo ga):comparison - more than / less than

Level 1 Chapter 13

wadai ni natte iru / Nihon ni sunde iru hito
verb te form + -te imasu:expressing the progressive, a state of being or a habitual action

Level 2 Chapter 4

wadai ni natte iru yoo desu
plain form + yoo desu:It seems, It looks

Level 3 Chapter 8

yotei yori 1-pun okurete
te form -te / -kute / -de:used as a conjunction "and"

Level 2 Chapter 6

For your further study

Copyright (C)CosCom Language Service, Inc.All Rights Reserved.