Learn Japanese through the Short News

Short News

Short article

Upper Basic level

Pakisutan de Ryokakuki Tsuiraku

a passenger plane crashes in Pakistan

2020/May/23

22-nichi, Pakisutan de kokunai-sen no ryokakuki ga tsuiraku shimashita.
Ryokakuki ni wa jookyaku-jooin 99-nin ga notte imashita.

Hikooki wa juutaku-chi ni tsuiraku shita soo desu.
Sono tame, juumin ga jiko ni makikomareta yoo desu.
Kono jiko de sukunakutomo 76-nin ga nakunarimashita.

Practice Each Sentence

Pakisutan de Ryokakuki Tsuiraku

Pakisutan Pakistan, ryokakuki passenger plane, tsuiraku [sv] crash, fall

1. 22-nichi, Pakisutan de kokunai-sen no ryokakuki ga tsuiraku shimashita.

nijuu-ni-nichi 22nd. of the month, Pakisutan de in Pakistan, -de place marker; in, at
kokunai-sen domestic flight, kokunai domestic, in the country, -sen line / fight
cf. kokusai-sen international flight, kokusai international
ryokakuki passenger plane (usually pronounced as "ryokakki")
tsuiraku [sv] crash, fall

2. Ryokakuki ni wa jookyaku-jooin 99-nin ga notte imashita.

ryokakuki passenger plane (usually pronounced as "ryokakki")
ryokakuki ni on the plane, -ni place marker; in, at, on
jookyaku passenger, jooin crew, kyuujuu-kyuu-nin 99 people
notte imasu to be on, be on board, notte te form of norimasu; ride, get on, go on board
-te imasu expressing progressive or state

The following audio is available to members

3. Hikooki wa juutaku-chi ni tsuiraku shita soo desu.

hikooki airplane / flight, juutaku-chi residential area, juutaku house, residence, -chi place
tsuiraku [sv] crash, fall

4. Sono tame, juumin ga jiko ni makikomareta yoo desu.

sono tame because of that, juumin residents, jiko accident
makikomareta passive ta form of makikomimasu; be involved
-yoo desu it seems, it looks

5. Kono jiko de sukunakutomo 76-nin ga nakunarimashita.

jiko de because of an accident, due to an accident, in an accident
jiko accident, -de cause marker; by, because of, from, in, due to
sukunakutomo at least, nanajuu-roku-nin 76 people
nakunarimasu to die, pass away (formal)

nakunarimasu is a formal word.
nakunarimasu is often used for a family member, friend, co-worker, well-known person and victims.
The most common word meaning "to die" is shinimasu in daily conversation.

Practice the following words

Audio 1.ryokakuki / ryokakkipassenger plane
Audio 2.hikookiairplane / flight
Audio 3.tsuiraku[sv] crash, fall
Audio 4.kokunai-sendomestic flight
Audio 5.kokunaidomestic, in the country
Audio 6.kokusai-seninternational flight
Audio 7.kokusaiinternational
Audio 8.PakisutanPakistan
Audio 9.ChuugokuChina
Audio 10.IndoIndia
Audio 11.jookyakupassenger
Audio 12.jooincrew
Audio 13.notte imasuto be on, be on board
Audio 14.norimasu / noruto ride, get on, go on board
Audio 15.juutaku-chiresidential area
Audio 16.juutakuhouse, residence
Audio 17.juuminresidents
Audio 18.jikoaccident
Audio 19.makikomareru

passive root form of makikomimasu; be involved in

Audio 20.makikomimasu / makikomu

to involve

Audio 21.sukunakutomoat least
Audio 22.nakunarimasu / nakunaru

to die, pass away (formal)

Audio 23.shinimasu / shinuto die (general)

Functional patterns used in the sentences (Chapter numbers are from Building Up Conversation)

99-nin ga notte imashita
verb te form + -te imasu:expressing the progressive, a state of being or a habitual action

Level 2 Chapter 4

juutaku-chi ni tsuiraku shita soo desu
plain form + soo desu:reported information; I heard, he/they said

Level 2 Chapter 11

juumin ga makikomareta
verb passive form:passive form and structures

Level 3 Chapter 14

juumin ga makikomareta yoo desu
plain form + yoo desu:It seems, It looks

Level 3 Chapter 8

For your further study

Copyright (C)CosCom Language Service, Inc.All Rights Reserved.