Learn Japanese through the Headlines

Headline News

Short article

Upper Basic level

Maru Iran - Iraku Kokkyoo de Tsuyoi Jishin 2017/November/14

strong earthquake hits Iran-Iraq border

13-nichi (Genchi jikan 12-nichi),
Iran to Iraku no Kokkyoo de tsuyoi jishin ga arimashita.
Jishin no ookisa wa Magunichuudo 7.3.

Iran de 445-nin, Iraku de 7-nin, gookei 452-nin ga shiboo shimashita.
Mata, 7,400-nin ijoo ga kega o shita soo desu.

Jishin ga atta chiiki de wa takusan no tatemono ga tookai shimashita.
Shisha wa fueru kanoosei ga arimasu.

The following audio is available to members.

Practice Each Sentence

Iran - Iraku Kokkyoo de Tsuyoi Jishin

Iran Iran, Iraku Iraq, kokkyoo (country) border
tsuyoi strong, powerful, jishin earthquake

1. 13-nichi (Genchi jikan 12-nichi),
Iran to Iraku no Kokkyoo de tsuyoi jishin ga arimashita.

juusan-nichi 13th. of the month, juuni-nichi 12th. of the month
genchi jikan local time, genchi site, field (something happened), local, there
Iran Iran, Iraku Iraq, kokkyoo (country) border , -de place marker; in, at
tsuyoi strong, powerful, jishin earthquake, arimasu to there is, have, be held, happen

2. Jishin no ookisa wa Magunichuudo 7.3.

jishin earthquake, ookisa size, scale, Magunichuudo magnitude, Richter scale

3. Iran de 445-nin, Iraku de 7-nin, gookei 452-nin ga shiboo shimashita.

Iran Iran, Iraku Iraq, -de place marker; in, at
-nin counter for people, shichi-nin / nana-nin 7 people
gookei total, sum, shiboo [sv] death, die (formal)

4. Mata, 7,400-nin ijoo ga kega o shita soo desu.

mata also, ijoo A or more, A or above, A or over
kega o shimasu to be injured, get hurt, kega injury, hurt, wound

5. Jishin ga atta chiiki de wa takusan no tatemono ga tookai shimashita.

jishin earthquake, atta ta form of arimasu
chiiki local, region, area, -de place marker; in, at
takusan many, a lot of, tatemono building
tookai [sv] (building) collapse, fall down, be destroyed

6. Shisha wa fueru kanoosei ga arimasu.

shisha dead person, fueru root form of fuemasu; increase
kanoosei ga arimasu there is a possibility of/that, it can happen
kanoosei potential, possibility

Practice the following words

Audio 1.IranIran
Audio 2.IrakuIraq
Audio 3.kokkyoo(country) border
Audio 4.tsuyoistrong, powerful
Audio 5.jishinearthquake
Audio 6.ookisasize, scale
Audio 7.Magunichuudomagnitude, Richter scale
Audio 8.gookeitotal, sum
Audio 9.shiboo[sv] death, die (formal)
Audio 10.shinimasuto die (general term)
Audio 11.kegainjury, hurt, wound
Audio 12.chiikilocal, region, area
Audio 13.takusanmany, a lot of
Audio 14.tatemonobuilding
Audio 15.tookai

[sv] (building) collapse, fall down, be destroyed

Audio 16.shishadead person
Audio 17.fuemasuto increase
Audio 18.kanooseipotential, possibility

Functional patterns used in the sentences (Chapter numbers are from Building Up Conversation)

kega o shita soo desu
plain form + soo desu:reported information; I heard, he/they said

Level 2 Chapter 11

jishin ga atta chiiki / shisha wa fueru kanoosei ga arimasu
phrase + noun:Noun Modifier

Level 2 Chapter 13

For your further study

Copyright (C)CosCom Language Service, Inc.All Rights Reserved.