Learn Japanese through the Headlines

Headline News

Short article

Upper Basic level

Maru Kisei-Rasshu Hajimaru 2018/August/12

homecoming rush starts

11-nichi, Kisei-Rasshu ga hajimarimashita.

8-gatsu 15-nichi wa "O-Bon" desu.
Takusan no kaisha wa O-Bon no shuu natsu-yasumi ni narimasu.

O-Bon wa Shuukyoo-teki de, Dentoo-teki na Hi desu.
Takusan no hito ga inaka ni kaette, ryooshin ni aimasu.
Soshite, o-haka-mairi o shimasu.

Shinkansen wa choo-man'in, koosoku-dooro wa dai-juutai shimasu.

Chinamini, "Kisei-rasshu" no gyaku wa "U-taan Rasshu" desu.
Kotoshi no U-taan Rasshu no piiku wa 16-nichi da soo desu.

The following audio is available to members.

Practice Each Sentence

Kisei-Rasshu Hajimaru

kisei [sv] go back to one's hometown during the holidays, rasshu rush
hajimaru root form of hajimarimasu; start, begin, open

1. 11-nichi, Kisei-Rasshu ga hajimarimashita.

juuichi-nichi 11th. of the month, kisei-rasshu homecoming rush
kisei [sv] go back to one's hometown during the holidays, rasshu rush
hajimarimasu to start, begin, open

2. 8-gatsu 15-nichi wa "O-Bon" desu.

hachi-gatsu August, juugo-nichi 15th. of the month
O-Bon Buddhist festival (day for ancestors)

3. Takusan no kaisha wa O-Bon no shuu natsu-yasumi ni narimasu.

takusan many, a lot of, kaisha company, O-Bon Buddhist festival (day for ancestors)
shuu week, -no shuu the week of
natsu-yasumi summer holidays, summer vacation, natsu summer
yasumi holiday, vacation, day off, be closed, narimasu to become, come to

4. O-Bon wa Shuukyoo-teki de, Dentoo-teki na Hi desu.

O-Bon Buddhist festival (day for ancestors)
shuukyoo-teki [na] religious, shuukyoo religion, -de a conjunction "and"
dentoo-teki [na] traditional, dentoo tradition, hi day, date

5. Takusan no hito ga inaka ni kaette, ryooshin ni aimasu.

takusan no hito many people, hito person, people
inaka countryside / one's hometown, dai-toshi (very) large city, dai- big, large, great, toshi (large) city
kaette te form of kaerimasu; return, go home, ryooshin parents, aimasu to meet (someone)

6. Soshite, o-haka-mairi o shimasu.

soshite and, o-haka-mairi a visit to a grave, o-haka / haka grave

7. Shinkansen wa choo-man'in, koosoku-dooro wa dai-juutai shimasu.

Shinkansen Shinkansen (bullet train), choo-man'in overflowing, very crowded
choo- super-, ultra-, man'in full (of people)
koosoku-dooro highway, expressway, motorway, koosoku high speed, dooro road, street
dai- big, large, great, juutai [sv] be congested with traffic, traffic jam

8. Chinamini, "Kisei-rasshu" no gyaku wa "U-taan Rasshu" desu.

chinamini for your information, in this connection
kisei-rasshu homecoming rush, gyaku opposite, contrary
U-taan rasshu U-turn rush, return rush

9. Kotoshi no U-taan Rasshu no piiku wa 16-nichi da soo desu.

kotoshi this year, piiku peak, juuroku-nichi 16th. of the month
da root form of desu, -soo desu reported information; I heard, he/they said

Practice the following words

Audio 1.O-BonBuddhist festival (day for ancestors)
Audio 2.kisei-rasshuhomecoming rush
Audio 3.U-taan rasshuU-turn rush, return rush
Audio 4.hajimarimasuto start, begin, open
Audio 5.takusanmany, a lot of
Audio 6.kaishacompany
Audio 7.shuuweek
Audio 8.natsu-yasumisummer holidays, summer vacation
Audio 9.natsusummer
Audio 10.yasumiholiday, vacation, day off, be closed
Audio 11.narimasuto become, come to
Audio 12.shuukyoo-teki[na] religious
Audio 13.shuukyooreligion
Audio 14.dentoo-teki[na] traditional
Audio 15.dentootradition
Audio 16.hiday, date
Audio 17.hitoperson, people
Audio 18.inakacountryside / one's hometown
Audio 19.kaerimasuto return, go home
Audio 20.ryooshinparents
Audio 21.aimasuto meet (someone)
Audio 22.o-haka-mairi / haka-mairia visit to a grave
Audio 23.o-haka / hakagrave
Audio 24.ShinkansenShinkansen (bullet train)
Audio 25.choo-man'inoverflowing, very crowded
Audio 26.man'infull (of people)
Audio 27.koosoku-doorohighway, expressway, motorway
Audio 28.juutai[sv] be congested with traffic, traffic jam
Audio 29.gyakuopposite, contrary, reverse
Audio 30.kotoshithis year
Audio 31.piikupeak

Functional patterns used in the sentences (Chapter numbers are from Building Up Conversation)

natsu-yasumi ni narimasu
-ku narimasu / -ni narimasu:become, come to

Level 2 Chapter 9

inaka ni kaette, ryooshin ni aimasu
te form -te / -kute / -de:used as a conjunction "and"

Level 2 Chapter 6

U-taan rasshu no piiku wa 16-nichi da soo desu
plain form + soo desu:reported information; I heard, he/they said

Level 2 Chapter 11

For your further study

Copyright (C)CosCom Language Service, Inc.All Rights Reserved.