Learn Japanese through the Headlines

Headline News

Short article

Upper Basic level

Maru Beikoku no Kookoo de Juu Ransha - 10-nin Shiboo 2018/May/20

mass shooting at a high school in US - 10 dead

18-nichi, Beikoku no Tekisasu-shuu no kookoo de, juu no ransha jiken ga arimashita.
17-sai no danshi seito ga kyooshitsu de juu o ransha shita soo desu.

Kono jiken de seito 9-nin to sensei hitori ga shiboo.
10-nin ga kega o shimashita.
Hannin no danshi seito wa keisatsu ni taiho saremashita.

Beikoku de wa kotoshi 2-gatsu ni mo Furorida-shuu no kookoo de juu no ransha jiken ga arimashita.
Sono toki wa 17-nin ga shiboo shimashita.

The following audio is available to members.

Practice Each Sentence

Beikoku no Kookoo de Juu Ransha - 10-nin Shiboo

Beikoku USA, kookoo senior high school
juu gun, ransha [sv] random shooting, mass shooting, shiboo [sv] death, die

1. 18-nichi, Beikoku no Tekisasu-shuu no kookoo de,
juu no ransha jiken ga arimashita.

juuhachi-nichi 18th. of the month, Beikoku USA
Tekisasu-shuu Texas (state), shuu a state, province, county
kookoo senior high school, -de place marker; in, at
juu gun, ransha [sv] random shooting, mass shooting
jiken case, event, incident, affair, arimasu to exist, there is, have, happen

2. 17-sai no danshi seito ga kyooshitsu de juu o ransha shita soo desu.

juunana-sai 17 years old, danshi seito male student, schoolboy, joshi seito female student, schoolgirl
danshi boy, joshi girl, seito student, pupil
kyooshitsu class room, -de place marker; in, at, juu gun
ransha [sv] random shooting, mass shooting, -soo desu reported information; I heard, he/they said

Danshi / Joshi is used for children and sports.
Danshi 100-meetoru "Men's 100 meters"
Joshi Marason "Women's marathon"

3. Kono jiken de seito 9-nin to sensei hitori ga shiboo.

jiken case, event, incident, affair, -de cause marker; by, because of, from, due to
seito student, pupil, kyuu-nin 9 people, sensei teacher, hitori one person
shiboo [sv] death, die

4. 10-nin ga kega o shimashita.

juu-nin 10 people, kega o shimasu be injured, get hurt, kega injury, hurt, wound

5. Hannin no danshi seito wa keisatsu ni taiho saremashita.

hannin criminal, culprit, suspect, danshi seito male student, schoolboy
keisatsu police, taiho saremasu be arrested
taiho [sv] arrest, saremasu passive form of shimasu; be done

Hannin means "a criminal, culprit". "a suspect" is Yoogisha.
But, Hannin is often used for a suspect among ordinary people in daily conversation.

6. Beikoku de wa kotoshi 2-gatsu ni mo
Furorida-shuu no kookoo de juu no ransha jiken ga arimashita.

Beikoku USA, -de place marker; in, at
kotoshi this year, ni-gatsu February, -ni specific time marker; at, on, in, -mo also, too
Furorida-shuu Florida (state), kookoo senior high school
juu gun, ransha [sv] random shooting, mass shooting, jiken case, event, incident, affair

7. Sono toki wa 17-nin ga shiboo shimashita.

sono toki at that time, juushichi-nin / juunana-nin 17 people
shiboo [sv] death, die

Practice the following words

Audio 1.BeikokuUSA
Audio 2.kookoosenior high school
Audio 3.juugun
Audio 4.ransha[sv] random shooting, mass shooting
Audio 5.jikencase, event, incident, affair
Audio 6.danshi seitomale student, schoolboy
Audio 7.joshi seitofemale student, schoolgirl
Audio 8.danshiboy / man
Audio 9.joshigirl / woman
Audio 10.seitostudent, pupil
Audio 11.kyooshitsuclass room
Audio 12.senseiteacher, instructor
Audio 13.shiboo[sv] death, die
Audio 14.kegainjury, hurt, wound
Audio 15.hannincriminal, culprit, suspect
Audio 16.yoogishaa suspect, suspected person
Audio 17.keisatsupolice
Audio 18.taiho[sv] arrest
Audio 19.kotoshithis year

Functional patterns used in the sentences (Chapter numbers are from Building Up Conversation)

juu o ransha shita soo desu
plain form + soo desu:reported information; I heard, he/they said

Level 2 Chapter 11

hannin wa keisatsu ni taiho saremashita
verb passive form:passive form and structures

Level 3 Chapter 14

For your further study

Copyright (C)CosCom Language Service, Inc.All Rights Reserved.