Essential Japanese Verbs

A, i, u ,e o

Ka, ki, ku, ke, ko - Sa, shi, su, se, so

Ta, chi, tsu, te, to - Na, ni, nu, ne, no

Ha, hi, fu, he, ho - Ma, mi, mu, me, mo

Ya, yu, yo - Wa

Appendices

Copyright (C)CosCom Language Service, Inc.All Rights Reserved.