Enlarge your Vocabulary

Short Quizzes

For Upper Beginners and Intermediate learners

2019/May/11

shihatsu

 
 
the last train start the first train
arrival the last train
to be in time to miss one's train
to kill time to miss one's train be delayed
 

shihatsu

shuuden

maniau

nori-okureru

1

the first train or basu

the last train

to be in time, make it in time

to miss one's train (bus, flight), fail to catch the train (bus, flight)

('shihatsu.mp3')

('shuuden.mp3')

('maniau.mp3')

('noriokureru.mp3')

3

2

1

2

Example sentences

1. Shinkansen no shihatsu wa 6-ji choodo.
Shihatsu de ikeba, 8-ji 22-fun ni Oosaka ni tsuku kara, 9-ji kara no kaigi ni maniau.

Shinkansen Shinkansen (bullet train), shihatsu / shihatsu-densha the first train or basu
roku-ji choodo exactly at 6:00, choodo just, exactly
-de means or method marker; by, with, ikeba ba conditional form of iku; if we go
8-ji 22-fun ni at 8:22, -ni specific time marker; at, on, in, tsuku to arrive, -kara because, therefore, so
9-ji kara no kaigi the meeting from 9:00, -kara from, maniau to be in time, make it in time

2. (Nomi-kai de) Moo 11-ji han.
Sorosoro kaeranai to, shuuden ni maniawanai.

nomi-kai drinking session, drinking party, get-together, nomimasu to drink, -de place marker; in, at
moo already, juu-ichi-ji han 11:30, han half
sorosoro soon, it is about time (for, to do), kaeranai nai form of kaeru; return, go home, -to if
shuuden / saishuu-densha the last train, maniawanai nai form of maniau; be in time, make it in time

3. Kinoo, shuuden ni nori-okureta kara, takushii de uchi ni kaetta.

kinoo yesterday, shuuden the last train
nori-okureta ta form of nori-okureru; miss one's train (bus, flight), -kara because, therefore, so
takushii de by taxi, uchi house, home, kaetta ta form of kaeru; return, go home

nori-okureru is a compound verb; nori-masu "to ride, get on, take a train (bus, taxi)" & okure-masu "be late for".

4. Kin-yoobi no ban, shuuden ni nori-okureta kara,
Manga-kissa de jikan o tsubushite, shihatsu de uchi ni kaetta.

kin-yoobi Friday, ban night, evening, shuuden the last train
nori-okureta ta form of nori-okureru; miss one's train (bus, flight), -kara because, therefore, so
manga-kissa Manga Cafe, -de place marker; in, at
jikan o tsubusu kill time, pass time (set phrase), jikan time, hour, tsubusu to crush, squash, smash
tsubushite te form of tsubusu; used as a conjunction "and"
shihatsu the first train or basu, -de means or method marker; by, with
uchi house, home, kaetta ta form of kaeru; return, go home

Manga-kissa is similar to Netto-kafe "Internet cafe".
You can read Manga and have food & drinks, watch DVDs, surf the Internet, etc.
-kissa comes from kissaten "coffee shop", "cafe".

The following audio is available to members

5. Densha no jikan wa ... 16:35.
4-ji ni koko o dereba, (densha ni) maniau deshoo.

densha no jikan departure time of a train, juuroku-ji sanjuu-go-fun 16:35
yo-ji ni at 4:00, koko here, dereba ba conditional form of deru; (if we) leave, depart
maniau to be in time, make it in time, -deshoo should be, must be

6. Takushii de kuukoo ni itta kedo, juutai de, hikooki ni nori-okureta.

takushii de by taxi, -de means or method marker; by, with
kuukoo airport, itta ta form of iku; go, -kedo but
juutai de because of traffic jam, -de cause marker; by, because of, from, due to
hikooki ni nori-okureru miss the flight, nori-okureta ta form of nori-okureru; miss one's train (bus, flight)
hikooki airplane / flight

7. Basu ni nori-okurete, gakkoo ni chikoku shita.

basu bus, nori-okurete te form of nori-okureru; used to indicae a cause
gakkoo school, chikoku [sv] be late for (shcool, class, meeting)

8. Densha ni nori-okurete, taisetsu na kaigi ni chikoku shita.
Densha ni okurete, taisetsu na kaigi ni chikoku shita.
Densha ga okurete, taisetsu na kaigi ni chikoku shita.

Watashi wa densha ni nori-okureru I miss the train
Watashi wa densha ni okureru I miss the train
Densha ga okureru The train is delayed
----------------------------------------------
taisetsu [na] important, kaigi meeting, conference, chikoku [sv] be late for (shcool, class, meeting)
nori-okurete te form of nori-okureru; used to indicae a cause
okureru to be delayed, be late (for), okurete te form of okureru; used to indicae a cause
densha ga okureru train is delayed, train is behind the schedule

In daily conversation, people often say densha ni okureu instead of nori-okureru.
The particle must be -ni to mean "to miss the train or bus".
Densha wa/ga okureru means "the train is delayed".

Quizzes

A. Complete the following sentence.

1.
Shihatsu de ikeba, 9-ji kara no kaigi

ni maniau

.
o maniau ni maniau de maniau
2.
Shuuden

ni noriokureta

.
wa noriokureta de noriokureta ni noriokureta
3.
Sharyoo koshoo de densha

ga okureta

.
ga okureta o okureta ni okureta
4.
Shihatsu made Manga-kissa de jikan o

tsubushita

.
oshita koroshita tsubushita

shihatsu the first train or basu, -de means or method marker; by, with, ikeba ba conditional form of ikimasu; if you go
kaigi meeting, conference, maniau to be in time, make it in time
shuuden the last train, noriokureta ta form of noriokuremasu; to miss one's train (bus, flight)
sharyoo koshoo mechanical trouble (of train, bus), -de cause marker; by, because of, from, due to
sharyoo car, railroad coach, railway carriage, koshoo [sv] breakdown, be broken
densha train, okureta ta form of okuremasu; be late, be delayed, be behind time schedule
-made till, until, to, manga-kissa Manga Cafe, -de place marker; in, at
jikan o tsubusu kill time, pass time, spend time (set phrase), tsubushita ta form of tsubushimasu; crush, squash, smash
oshita ta form of oshimasu; push, press, koroshita ta form of koroshimasu; kill

Practice the following words

Audio 1.shihatsuthe first train or basu
Audio 2.shuudenthe last train
Audio 3.maniaimasu / maniau

to be in time, make it in time

Audio 4.noriokuremasu / noriokureru

to miss one's train (bus, flight),
fail to catch the train (bus, flight)

Audio 5.shinkansenShinkansen (bullet train)
Audio 6.choodojust, exactly
Audio 7.ikimasu / ikuto go
Audio 8.tsukimasu / tsukuto arrive
Audio 9.demasu / deruto leave, depart
Audio 10.kaigimeeting, conference
Audio 11.nomi-kai

drinking session, drinking party, get-together

Audio 12.nomimasu / nomuto drink
Audio 13.mooalready
Audio 14.sorosorosoon, it is about time (for, to do)
Audio 15.kaerimasu / kaeruto return, go home
Audio 16.kinooyesterday
Audio 17.takushiitaxi
Audio 18.uchihouse, home
Audio 19.kin-yoobiFriday
Audio 20.bannight
Audio 21.manga-kissaManga Cafe
Audio 22.mangacomics, cartoon
Audio 23.jikantime, hour
Audio 24.tsubushimasu / tsubusu

to crush, squash, smash / kill time

Audio 25.denshatrain
Audio 26.kokohere
Audio 27.kuukooairport
Audio 28.juutai

[sv] be congested with traffic, traffic jam

Audio 29.hikookiairplane / flight
Audio 30.basubus
Audio 31.gakkooschool
Audio 32.chikoku[sv] be late for (shcool, class, meeting)
Audio 33.taisetsu[na] important

Functional patterns used in the sentences (Chapter numbers are from Building Up Conversation)

shihatsu de ikeba / 4-ji ni koko o dereba
ba form ; -ba,:ba conditional form; If

Level 2 Chapter 15

Oosaka ni tsuku kara / shuuden ni noriokureta kara
plain form + kara:expressing a reason or a cause; because, therefore, so

Level 2 Chapter 3

sorosoro kaeranai to
root/nai form + -to:when, if

Level 2 Chapter 15

densha ni noriokurete / densha ga okurete / juutai de
te form -te / -kute / -de:used as a conjunction "and" to indicate a reason or cause; because, due to

Level 2 Chapter 6

Kako mono (the past quizzes "things in the past")

2019/May/11shihatsu, shuuden, maniau, nori-okureru

2019/April/23kaimono, nedan, kuraberu, onaji, chigau

2019/April/06shain, sei-shain, baito / paato, haken shain, juugyooin

2019/March/09kaji, sooji, sentaku, ryoori, katazukeru

2019/February/11harau, shiharai, genkin, kaado, ginkoo furikomi, daibiki

2019/January/26Ginza-sen, 3-bansen, hoomu, -iki / -yuki, kaisatsu

2019/January/05basu-noriba, basu-tei, nan-ban no basu, rosen-basu, kankoo-basu

2018/December/12kookuu-gaisha, kookuu-ken, unchin, yoyaku, chokkoo-bin, deru

2018/November/24iriguchi, genkan, kagi, yane, okujoo

2018/November/03seikatsu-hi, yachin, shoku-hi, denki-dai, kozukai

For your further study

Copyright (C)CosCom Language Service, Inc.All Rights Reserved.