Words with Sentences

Expand your vocabulary

For Upper Beginners and Intermediate learners

2020/July/23

umisea, ocean, beach

kaigancoast, seashore, seaside, beach

hama / suna-hamabeach

sunasand

namiwave

oyogimasu / oyoguto swim

oyogemasu / oyogerucan swim, be able to swim (potential form of oyogimasu)

Example sentences

1. Nihon wa umi ni kakomarete imasu.

umi ni kakomarete imasu be surrounded by the sea
umi sea, ocean, beach, kakomarete passive te form of kakomimasu; be surrounded
-te imasu expressing progressive or state

2. Chikyuu no hyoomen no 7-wari wa umi.
Riku wa 3-wari desu.

Chikyuu (the) Earth, hyoomen surface
nana-wari, san-wari 70%, 30%, -wari 10% (1-wari, 2-wari = 10%, 20%)
riku land

3. Watashi wa kawa no sakana yori umi no sakana no hoo ga suki desu.

kawa river, sakana fish
[A] yori, [B] no hoo ga comparative pattern; [B] is more/less than [A]
suki [na] like, prefer

4. Okinawa no umi wa kirei desu.
Okinawa no umi no mizu wa totemo sunde imasu.

Okinawa Okinawa island, Okinawa prefecture, kirei [na] pretty, beautiful / clean
mizu water, totemo very, sunde imasu transparent, be clear

5. Nichi-yoobi tomodachi to umi ni ikimashita.

nichi-yoobi Sunday, tomodachi to with friend, tomodachi friend, -to with
umi ni ikimasu go to the beach, ikimasu to go

The following audio is available to members

6. Ano kaigan ni kirei na suna-hama ga arimasu.

kaigan coast, seashore, seaside, beach, -ni place marker; in, at, on, kirei [na] pretty, beautiful / clean
suna-hama (sandy) beach, suna sand, hama beach, arimasu there is, to have

7. Kono hama no suna wa masshiro desu.

hama beach, suna sand
masshiro pure white, snow-white

8. Kono suna-hama wa Umi-game no sanran-basho to shite yuumei desu.
Umi-game wa hama ni agatte, suna no naka ni tamago o umimasu.

suna-hama (sandy) beach, umi-game sea turtle, kame turtle, tortoise
sanran-basho egg-laying site, spawning site, sanran [sv] lay eggs, spawn, basho place
[A] wa [B] to shite yuumei [A] is famous as [B], [A] is well-known as [B], yuumei [na] famous, well-known
agatte te form of agarimasu; go up / be on shore, suna sand, -naka ni in, under
tamago o umimasu lay eggs, spawn, tamago egg, umimasu to give birth, lay, spawn

sanran "lay eggs" is a formal word.
tamago o umimasu is more common in daily conversation among ordinary people.

9. Umi de oyogimasu.
Kawa de oyogimasu.
Puuru de oyogimasu.

umi de in the sea, kawa river, puuru swimming pool
-de place marker; in, at, oyogimasu to swim

10. Watashi wa oyogemasen.
Watashi wa "Kanazuchi" desu.

oyogemasu potential form of oyogimasu; can swim, kanazuchi hammer
watashi wa kanazuchi desu I cannot swim, I'm like a rock in the water (common expression)

11. Kyoo wa nami ga takai desu.
Abunai kara, oyoganai hoo ga ii desu.

kyoo today, nami ga takai the waves are high, nami wave, takai expensive, high, tall
abunai dangerous, -kara because, therefore, so
oyoganai nai form of oyogimasu, -nai hoo ga ii you should not do, had better not do

12. Kinoo umi ni itta kedo, nami ga takakatta kara,
oyoganaide, hama de asobimashita.

kinoo yesterday, umi ni ikimasu go to the beach, itta ta form of ikimasu, -kedo but
nami ga takai the waves are high, takakatta ta form of takai; high, tall, -kara because, therefore, so
oyoganai nai form of oyogimasu, -naide without doing
-de place marker; in, at, asobimasu to play, enjoy

13. Musume wa 100-meetoru oyogeru yoo ni narimashita.

musume daughter, hyaku-meetoru 100 meters
oyogeru potential root form of oyogimasu; can swim
-yoo ni narimasu expressing a change; come to do, become able to do

Quizzes

A. Choose the appropriate word.

1.
Igirisu wa

umi ni

kakomarete imasu.
riku de umi ga hama ni umi ni
2.
Ano

kaigan

ni ookii

suna-hama

ga arimasu.
suna-hama kaigan
3.
Kyoo wa

nami

ga takai kara,

oyoganai

hoo ga ii desu.
suna nami oyoganai oyogenai
4.
A : B-san wa

oyogemasu

ka?
B : Iie. Watashi wa Kanazuchi desu.
oyogimasu oyogemasu

Igirisu United Kingdom, riku land, ookii big, large, arimasu there is, to have
kyoo today, takai expensive, high, tall, -kara because, therefore, so
oyoganai nai form of oyogimasu, oyogenai potential nai form of oyogimasu
oyogemasu potential form of oyogimasu, -nai hoo ga ii you should not do, had better not do

Practice the following words

Audio 1.umisea, ocean, beach
Audio 2.kaigan

coast, seashore, seaside, beach

Audio 3.hamabeach
Audio 4.suna-hama(sandy) beach
Audio 5.sunasand
Audio 6.namiwave
Audio 7.oyogimasu / oyoguto swim
Audio 8.oyogemasu / oyogeru

potential form of oyogimasu; can swim

Audio 9.kakomarete imasu

be surrounded

Audio 10.kakomimasu / kakomu

to surround

Audio 11.Chikyuu(the) Earth
Audio 12.hyoomensurface
Audio 13.1-wari, 2-wari, 3-wari

10%, 20%, 30%

Audio 14.rikuland
Audio 15.kawariver
Audio 16.sakanafish
Audio 17.Okinawa

Okinawa island, Okinawa prefecture

Audio 18.kirei[na] pretty, beautiful / clean
Audio 19.mizuwater
Audio 20.totemovery
Audio 21.sunde imasutransparent, be clear
Audio 22.*sunde imasuto live
Audio 23.nichi-yoobiSunday
Audio 24.tomodachifriend
Audio 25.ikimasu / ikuto go
Audio 26.arimasu / aruthere is, to have
Audio 27.masshiropure white, snow-white
Audio 28.shiro / shiroiwhite
Audio 29.umi-gamesea turtle
Audio 30.kameturtle, tortoise
Audio 31.sanran[sv] lay eggs, spawn
Audio 32.bashoplace, spot
Audio 33.yuumei[na] famous, well-known
Audio 34.agarimasu / agaru

to go up / go ashore, go on shore

Audio 35.tamagoegg
Audio 36.umimasu / umu

to give birth, lay, spawn

Audio 37.nakain, inside
Audio 38.puuruswimming pool
Audio 39.kanazuchihammer
Audio 40.kyootoday
Audio 41.kinooyesterday
Audio 42.takaiexpensive, high, tall
Audio 43.abunaidangerous
Audio 44.asobimasu / asobu

to play, enjoy, amuse

Audio 45.musumedaughter
Audio 46.meetorumeter
Audio 47.IgirisuUnited Kingdom, UK
Audio 48.ookiibig, large

Functional patterns used in the sentences (Chapter numbers are from Building Up Conversation)

umi ni kakomarete imasu
verb passive form:passive form and structures

Level 3 Chapter 14

umi ni kakomarete imasu / misu wa sunde imasu
verb te form + -te imasu:expressing the progressive, a state of being or a habitual action

Level 2 Chapter 4

kawa no sakana yori, umi no sakana no hoo ga suki
-yori, -no hoo ga:comparison - more than / less than

Level 1 Chapter 13

sanran-basho to shite yuumei
... to shite yuumei:be famous as ...

Common Expressions & Sentences patterns File No. 082b

abunai kara / nami ga takakatta kara
plain form + kara:expressing a reason or a cause; because, therefore, so

Level 2 Chapter 3

oyoganai hoo ga ii
verb nai form + -nai hoo ga ii:had better not do, should not do

Level 2 Chapter 12

oyoganaide
verb nai form + -naide:without doing

Level 3 Chapter 11

oyogemasu
verb potential form:can do, be able to do

Level 2 Chapter 9

oyogeru yoo ni narimashita
yoo ni narimasu:expressing a change; come to do, become able to do

Level 3 Chapter 5

For your further study

Copyright (C)CosCom Language Service, Inc.All Rights Reserved.