Words with Sentences

Expand your vocabulary

For Upper Beginners and Intermediate learners

2021/November/22

eigamovie, film, cinema

doogaanimation, movie, video

gazooimage (picture, drawing, illustration, so on.)

gamenscreen, monitor

hyooji[sv] indicate, show, display

Example sentences

1. Hisashiburi ni eiga-kan de eiga o mimashita.
Gamen ga ookii kara, hakuryoku ga arimashita.

hisashiburi ni for the first time in a while, it's been a long time since
eiga-kan de in a movie theater, eiga-kan movie theater, cinema, -de place marker; in, at
eiga movie, film, cinema, mimasu to watch, see, look
gamen screen, monitor, ookii big, large, -kara because
hakuryoku ga arimasu be powerful, be impressive, has impact
hakuryoku power, punch, vigorous, arimasu there is, to have

2. Hima na toki wa sumaho de dooga o mimasu.

hima na toki in (my) spare time, hima [na] not busy, free, -toki when, if
sumaho de by smartphone, with smartphone, sumaho smartphone, -de means marker; by, with
dooga animation, movie, video, mimasu to watch, see, look

3. Watashi no sumaho wa gamen ga chiisai desu.
Motto ookii gamen no sumaho ga hoshii desu.

sumaho smartphone, gamen screen, monitor, chiisai small, little, ookii big, large
motto ookii bigger, larger, motto more, hoshii I want (something)

4. Watashi wa neko o katte imasu.
Yoku neko no dooga o totte, dooga-saito ni tookoo shimasu.

neko cat, katte imasu have a pet, keep animals, raise animals
katte te form of kaimasu; raise animals, have a pet, -te imasu expressing progressive or state
yoku often, frequently, sumaho de dooga o torimasu take a video with a smartphone
torimasu to take, get / take a picture, totte te form of torimasu
dooga-saito video posting web site, video sharing web site, tookoo [sv] post (on the Internet)

Notes :
kaimasu / kau (飼います/飼う) "to raise animals, have a pet"
kaimasu / kau (買います/買う) "to buy, purchase"
* Listen to the audio below; No.22 and 23.

5. Repooto ni gazoo o ire-tai node, netto de muryoo no gazoo o sagashimasu.

repooto report, gazoo image (picture, drawing, illustration, so on.)
iremasu to put in, include, add, -tai (stem +) want to do, would like to do, -node because
netto de on the Internet, muryoo free of charge, sagashimasu to search, look for

The following audio is available to members

6. Kono botan de gamen no akarusa o choosei shimasu.

botan button, -de means marker; by, with, gamen screen, monitor
akarusa brightness, choosei [sv] adjust

7. Meeru o jushin suru to, gamen ni messeeji ga hyooji saremasu.

meeru [sv] email, jushin [sv] receive (message, email, radio wave), -to when
gamen screen, monitor, messeeji message, hyooji saremasu be displayed, be indicated, appear
hyooji [sv] indicate, show, display, saremasu passive form of shimasu; be done

8. Kono dooga-saito wa muryoo desu.
Demo, hinpanni kookoku ga hyooji saremasu.

dooga-saito video posting web site, video sharing web site, muryoo free of charge
demo however, but, hinpanni frequently, often
kookoku advertisement, hyooji saremasu be displayed, be indicated, appear

9. Zoom de onrain-miitingu o suru.
Gamen no migi-ue no "Hyooji" o kurikku shite, .....
Gamen no shita no "Gamen no Kyooyuu" o kurikku shite, ...

Zoom (zuumu) Zoom (video call tool, video conference tool), Zoom de on Zoom, -de means marker; by, with, on
onrain-miitingu online meeting, gamen screen, monitor
migi-ue top right, upper right, migi right, ue on, top, upper, shita under, down
hyooji [sv] indicate, show, display, kyooyuu [sv] share
kurikku [sv] click, shite te form of shimasu (used as a conjunction "and")

Quizzes

A. Vocabulary

a.gazoo b.dooga c.gamen d.eiga

1.

gamen

screen, monitor
2.

gazoo

image (picture, drawing, illustration, so on.)
3.

eiga

movie, film, cinema
4.

dooga

animation, movie, video

B. Choose the appropriate word.

a.hyooji b.dooga c.gamen d.gazoo

1.
Kono sumaho wa

gamen

ga chiisai kara, mi-nikui desu.
2.
Kono

dooga

no saisei-kaisuu wa 100-man-kai o koemashita.
3.
Kono sofuto de karaa no

gazoo

o shiro-kuro ni henkan shimasu.
4.
Rinku o kurikku shita kedo, peeji ga

hyooji

saremasen.

chiisai small, -kara because, mi-nikui hard to see, difficult to see
mimasu to watch, see, look, -nikui (stem +) difficulty to do, uncomfortable to do
saisei [sv] play (audio, video), kaisuu number of times
100-man-kai one million times, -kai counter for times, koemasu to exceed, pass, go over
sofuto software, karaa color, shiro-kuro black and white, henkan [sv] convert
rinku link, kurikku [sv] click, -kedo but
peeji page, web page, web site, hyooji saremasu be displayed, be indicated, appear

Practice the following words

Audio 1.eigamovie, film, cinema
Audio 2.doogaanimation, movie, video
Audio 3.gazooimage (picture, drawing, illustration, so on.)
Audio 4.gamen

screen, monitor

Audio 5.hyooji

[sv] indicate, show, display, appear

Audio 6.eiga-kanmovie theater, cinema
Audio 7.dooga-saito

video posting web site, video sharing web site

Audio 8.hisashiburi ni

for the first time in a while, it's been a long time since

Audio 9.mimasu / miruto watch, see, look
Audio 10.ookiibig, large
Audio 11.chiisaismall, little
Audio 12.motto ookiibigger, larger
Audio 13.mottomore, further
Audio 14.hakuryokupower, punch, vigorous
Audio 15.arimasu / aruthere is, to have
Audio 16.hima na tokiin one's spare time
Audio 17.hima[na] not busy, free
Audio 18.sumahosmartphone
Audio 19.hoshiiI want (something)
Audio 20.nekocat
Audio 21.katte imasu

have a pet, keep animals, raise animals

Audio 22.kaimasu / kauto raise animals, have a pet
Audio 23.[cf.] kaimasu / kauto buy
Audio 24.yokuoften, frequently
Audio 25.hinpannioften, frequently
Audio 26.torimasu / toruto take, get / take a picture
Audio 27.tookoo

[sv] post (on the Internet), contribute (to a paper)

Audio 28.repootoreport
Audio 29.iremasu / ireruto put in, include, add
Audio 30.netto deon the Internet, online
Audio 31.muryoofree of charge
Audio 32.sagashimasu / sagasu

to search, look for

Audio 33.botanbutton
Audio 34.akarusa[noun] brightness
Audio 35.akarui[adj] light, bright
Audio 36.choosei[sv] coordinate, adjust, arrange
Audio 37.meeru[sv] email
Audio 38.jushin

[sv] receive (message, email, radio wave)

Audio 39.messeejimessage
Audio 40.demohowever, but
Audio 41.kookokuadvertisement, publicity
Audio 42.Zoom (zuumu)

Zoom (video call tool, video conference tool)

Audio 43.onrain-miitingu

online meeting

Audio 44.miitingumeeting
Audio 45.migiright
Audio 46.hidarileft
Audio 47.ueon, top, upper
Audio 48.shitaunder, down, lower
Audio 49.migi-uetop right, upper right
Audio 50.migi-shitalower right, bottom right
Audio 51.hidari-ueupper left
Audio 52.hidari-shitalower left, bottom left
Audio 53.kurikku[sv] click
Audio 54.kyooyuu[sv] share
Audio 55.saisei[sv] play (audio, video)
Audio 56.kaisuunumber of times
Audio 57.koemasuto exceed, pass, go over
Audio 58.rinkulink
Audio 59.peejipage, web page, web site

Functional patterns used in the sentences (Chapter numbers are from Building Up Conversation)

gamen ga ookii kara / gamen ga chiisai kara
plain form + kara:expressing a reason or a cause; because, therefore, so

Level 2 Chapter 3

hima na toki
-toki:when, if, in case of, during

Level 2 Chapter 10

neko o katte imasu
verb te form + -te imasu:expressing the progressive, a state of being or a habitual action

Level 2 Chapter 4

repooto ni gazoo o ire-tai
verb stem + tai:want to do, would like to do

Level 1 Chapter 11

repooto ni gazoo o ire-tai node
plain form + node:expressing a reason or a cause; because, therefore, so

Level 2 Chapter 3

meeru o jushin suru to
root/nai form + -to:when, if

Level 2 Chapter 15

hyooji saremasu
verb passive form:passive form and structures

Level 3 Chapter 14

dooga o totte / kurikku shite...,
te form -te / -kute / -de:used as a conjunction "and"

Level 2 Chapter 6

For your further study

Copyright (C)CosCom Language Service, Inc.All Rights Reserved.