Intermediate Japanese 301 - Life in Japan

O-Bon 2020

the Bon Festival

Lower Intermediate level

8-gatsu 15-nichi wa O-Bon desu. (Ichibu no chi'iki de wa 7-gatsu 15-nichi)
O-Bon wa shuukyoo-teki na gyooji desu.

15-nichi no shuu (O-Bon no shuu), takusan no kaisha wa O-Bon-yasumi desu.
Hotondo no kaisha-in wa 8-ka kara 16-nichi made 9-renkyuu desu.

Takusan no hito ga inaka ni kaerimasu.
Inaka ni kaeru koto o "Kisei suru" tte iimasu.

Machi de wa natsu-matsuri ya Bon-odori ga okonawaremasu.
Minna Yukata o kite, kazoku ya osana-najimi to dekakemasu.

... to ii-tai tokoro desu ga, kotoshi wa yoosu ga chigaimasu.
Shingata Korona-uirusu no eikyoo de,
hotondo no machi de natsu-matsuri mo Bon-odori mo chuushi ni narimashita.

Kotoshi wa kisei shinai hito ga ooi mitai desu.
Rainen no O-Bon wa anshin shite, kisei dekiru to ii desu ne.

Practice Each Sentence

1. 8-gatsu 15-nichi wa O-Bon desu.
(Ichibu no chi'iki de wa 7-gatsu 15-nichi)

hachi-gatsu August, shichi-gatsu / nana-gatsu July, juugo-nichi 15th. of the month
o-bon Bon festival (day for ancestors)
ichibu no some parts of, some, chi'iki region, area

2. O-Bon wa shuukyoo-teki na gyooji desu.

o-bon Bon festival (day for ancestors), shuukyoo-teki [na] religious, shuukyoo religion
gyooji event (festival, ceremony, trip, meeting, etc.)

3. 15-nichi no shuu (O-Bon no shuu),
takusan no kaisha wa O-Bon-yasumi desu.

-nichi no shuu the week of [date], shuu week
takusan no kaisha many companies, a lot of companies, takusan no many, a lot of, kaisha company
o-bon-yasumi the bon holidays, yasumi holiday, vacation, day off, be closed

4. Hotondo no kaisha-in wa 8-ka kara 16-nichi made 9-renkyuu desu.

hotondo no most, most of, almost every, kaisha-in employee, staff, worker
kaisha company, -in staff, member
yooka 8th. of the month, juuroku-nichi 16th. of the month, [A] kara [B] made from [A] to [B]
kyuu-renkyuu 9 straight holidays, 9 consecutive holidays, 9-day holiday
renkyuu consecutive holidays, holidays in a row

5. Takusan no hito ga inaka ni kaerimasu.

takusan no hito many people, a lot of people, takusan no many, a lot of, hito person, people
inaka countryside / one's hometown, kaerimasu to return, go home

The following audio is available to members

6. Inaka ni kaeru koto o "Kisei suru" tte iimasu.

inaka ni kaeru koto going back to the hometown, inaka countryside / one's hometown
kaeru root form of kaerimasu; return, go home, -koto forming a noun phrase; doing, to do, that...
kisei [sv] go back to one's hometown during the holidays
[A] o [B] tte iimasu we call [A] (as) [B]
-tte quotation marker; "......", that, iimasu to say, tell

7. Machi de wa natsu-matsuri ya Bon-odori ga okonawaremasu.

machi de in a town, machi town, city, -de place marker; in, at
natsu-matsuri summer festival, natsu summer, matsuri / o-matsuri festival
bon-odori Bon odori dance, odori dance [noun], odorimasu to dance [verb]
okonawaremasu passive form of okonaimasu; be held

8. Minna Yukata o kite, kazoku ya osana-najimi to dekakemasu.

minna everyone, everybody, yukata Japanese cotton Kimono for summer
kite te form of kimasu; wear, put (clothes) on
kazoku family, osana-najimi childhood friend, -ya A and B (and so on)
-to with (person), dekakemasu to go out, go somewhere

9. ... to ii-tai tokoro desu ga, kotoshi wa yoosu ga chigaimasu.

-to ii-tai tokoro desu ga I woild like to say it, but (common phrase)
-to quotation marker; ".....", that, iimasu to say, tell, -tai (stem +) want to do, would like to do
tokoro place / point, moment, -desu ga a conjunction meaning "but"
kotoshi this year, yoosu state, circumstances, chigaimasu to be wrong / be different

10. Shingata Korona-uirusu no eikyoo de,
hotondo no machi de natsu-matsuri mo Bon-odori mo chuushi ni narimashita.

shingata korona-uirusu new coronavirus (COVID-19), shingata new model, new type, uirusu virus
[A] no eikyoo de due to (the influence of) [A], because of (the influence of) [A]
eikyoo [sv] influence, effect, affect, -de cause marker; by, because of, from, due to
hotondo no machi de in almost all towns, -de place marker; in, at
natsu-matsuri summer festival, Bon-odori Bon odori dance, [A] mo [B] mo both [A] and [B], all [A] and [B] (and the others)
chuushi ni narimasu be canceled, be called off, chuushi [sv] cancellation, stop, call off
-ni narimasu to become, come to, it will be

11. Kotoshi wa kisei shinai hito ga ooi mitai desu.

kotoshi this year , kisei [sv] go back to one's hometown during the holidays
kisei shinai hito people who don't go back to the hometown, shinai nai form of shimasu, hito person, people
[A] ga ooi there are many [A], -mitai desu it seems

12. Rainen no O-Bon wa anshin shite, kisei dekiru to ii desu ne.

rainen next year, o-bon Bon festival (day for ancestors)
anshin shite without worry, in peace, anshin [sv] relief, stop worrying, without anxiety
kisei [sv] go back to one's hometown during the holidays
dekiru root form of dekimasu; can, be able to do, -to ii desu ne I wish, I hope

Quizzes & Vocabulary

Functional patterns used in the sentences (Chapter numbers are from Building Up Conversation)

inaka ni kaeru koto o "kisei suru" tte iimasu / kisei shinai hito
-koto, -no:Noun Modifier; doing, to do, that

Level 2 Chapter 14

kisei shinai hito ga ooi
... ga ooi / sukunai:There are many ..., has many ...

Common Expressions & Sentences patterns File No. 069a

kisei shinai hito ga ooi mitai desu
mitai desu:It seems, it looks

Level 3 Chapter 4

bon-odori ga okonawaremasu
verb passive form:passive form and structures

Level 3 Chapter 14

yukata o kite, dekakemasu / anshin shite
te form -te / -kute / -de:used as a conjunction "and"

Level 2 Chapter 6

chuushi ni narimashita
-ku narimasu / -ni narimasu:become, come to

Level 2 Chapter 9

... to ii-tai tokoro desu ga
verb stem + tai:want to do, would like to do

Level 1 Chapter 11

For your further study

Copyright (C)CosCom Language Service, Inc.All Rights Reserved.