Intermediate Japanese 305 - Various Topics

Shin-Nendo 2021 Hajimaru

2021 the new business year / school year starts

Intermediate level

2021/April/05

4-gatsu ni narimashita.
Nihon-jin ni totte, 4-gatsu wa atarashii toshi no hajimari desu.

Nihon no gakkoo wa 4-gatsu ni nyuugaku shite, 3-gatsu ni sotsugyoo shimasu.
3-gatsu, zenkoku no gakkoo de sotsugyoo-shiki ga okonawaremasu.
Soshite, 4-gatsu wa nyuugaku-shiki ga okonawaremasu.

Kookoo o sotsugyoo shita hito wa shuushoku shitari,
daigaku ya senmon-gakkoo ni shingaku shitari, shimasu.
Daigaku ya senmon-gakkoo o sotsugyoo shita hito wa shuushoku shimasu.

Kaisha mo 4-gatsu kara atarashii nendo ga hajimarimasu.
Shachoo ga kawattari, kaisha no soshiki ga kawattari, shimasu.

Tenkin to Idoo mo kono jiki ni shuuchuu shimasu.
3-gatsu de teinen-taishoku suru hito mo imasu.
Shokuba de wa soobetsu-kai to kangei-kai ga okonawaremasu.

Gakusei wa atarashii gakkoo-seikatsu ga tanoshimi deshoo.
Shin'nyuu-shain ya tenkin shita kaishain wa sukoshi fuan kamo shiremasen.
Sorezore no hito ni totte, atarashii seikatsu ga hajimarimasu.

Kyonen wa Korona-uirusu no eikyoo de takusan no sotsugyoo-shiki, nyuugaku-shiki ga
chuushi ni narimashita.
Kotoshi wa "Masuku o suru", "Seki to seki no kankaku o akeru" nado kansen booshi taisaku o shite, okonawaremashita.
Onrain de nyuugaku-shiki o yatta daigaku mo atta yoo desu.

Practice Each Sentence

1. 4-gatsu ni narimashita.

shi-gatsu April, -ni narimasu to become, come to

2. Nihon-jin ni totte, 4-gatsu wa atarashii toshi no hajimari desu.

-ni totte for, to, atarashii new, toshi year
hajimari [noun] beginning, opening

3. Nihon no gakkoo wa 4-gatsu ni nyuugaku shite, 3-gatsu ni sotsugyoo shimasu.

gakkoo school, nyuugaku [sv] enter a school, shite te form of shimasu (used as a conjunction "and")
sotsugyoo [sv] graduate

4. 3-gatsu, zenkoku no gakkoo de sotsugyoo-shiki ga okonawaremasu.

zenkoku whole country, nationwide, gakkoo school, -de place marker; in, at
sotsugyoo-shiki graduation ceremony, shiki ceremony
okonawaremasu passive form of okonaimasu; be held

5. Soshite, 4-gatsu wa nyuugaku-shiki ga okonawaremasu.

soshite and, nyuugaku-shiki entrance ceremony, shiki ceremony
okonawaremasu passive form of okonaimasu; be held

6. Kookoo o sotsugyoo shita hito wa shuushoku shitari,
daigaku ya senmon-gakkoo ni shingaku shitari, shimasu.

kookoo senior high school, sotsugyoo [sv] graduate, hito person, people
shuushoku [sv] get a job, find employment
daigaku college, university, [A] ya [B] [A] and [B], and so on
senmon-gakkoo technical school, vocational school, senmon specialty, specialized, professional
shingaku [sv] go on to the next level of education, -tari, -tari, shimasu do this and that and so on

7. Daigaku ya senmon-gakkoo o sotsugyoo shita hito wa shuushoku shimasu.

daigaku college, university, -ya A and B (and so on), senmon-gakkoo technical school, vocational school
sotsugyoo [sv] graduate, hito person, people, shuushoku [sv] get a job, find employment

8. Kaisha mo 4-gatsu kara atarashii nendo ga hajimarimasu.

kaisha company, -mo also, too
atarashii new, nendo fiscal year, business year / academic year, school year
hajimarimasu to start, begin

9. Shachoo ga kawattari, kaisha no soshiki ga kawattari, shimasu.

shachoo president of a company, kaisha company,, soshiki organization, structure
kawatta ta form of kawaru; repalce / change, -tari, -tari, shimasu do this and that and so on

The following audio is available to members

10. Tenkin to Idoo mo kono jiki ni shuuchuu shimasu.

tenkin [sv] be transferred (from office to another office)
idoo [sv] be moved to, be transferred (from department to another department), -mo also, too
jiki time, season, period, shuuchuu [sv] concentrate

11. 3-gatsu de teinen-taishoku suru hito mo imasu.

[time] de in [time], by [time], teinen-taishoku [sv] retirement, retire on reaching retirement age
teinen [sv] retirement age, taishoku [sv] resign, quit (job, post), leave company
hito person, people, -mo also, too, imasu there is, to be at

12. Shokuba de wa soobetsu-kai to kangei-kai ga okonawaremasu.

shokuba office, workplace, -de place marker; in, at
soobetsu-kai farewell party, kangei-kai welcome party, -kai party, meeting, gathering
okonawaremasu passive form of okonaimasu; be held

13. Gakusei wa atarashii gakkoo-seikatsu ga tanoshimi deshoo.

gakusei school student, atarashii new, gakkoo-seikatsu school life
gakkoo school, seikatsu [sv] life, living
tanoshimi look forward to, -deshoo should be, must be

14. Shin'nyuu-shain ya tenkin shita kaishain wa sukoshi fuan kamo shiremasen.

shin'nyuu-shain new employee, shain employee, staff, worker, -ya A and B (and so on)
tenkin [sv] be transferred (from office to another office), kaishain company employee
sukoshi a little, a few, a bit, fuan anxiety, be anxious, be worried
-kamo shiremasen probably, maybe, perhaps, possibly

15. Sorezore no hito ni totte, atarashii seikatsu ga hajimarimasu.

sorezore no hito each person, sorezore each, hito person, people, -ni totte for
atarashii new, seikatsu [sv] life, living, hajimarimasu to start, begin

16. Kyonen wa Korona-uirusu no eikyoo de takusan no sotsugyoo-shiki, nyuugaku-shiki ga
chuushi ni narimashita.

kyonen last year, Korona-uirusu coronavirus (COVID-19), uirusu virus
[A] no eikyoo de due to (the influence of) [A], because of (the influence of) [A]
eikyoo [sv] influence, effect, affect, -de cause marker; by, because, due to
takusan no many, a lot of, sotsugyoo-shiki graduation ceremony, nyuugaku-shiki entrance ceremony
chuushi ni narimasu be canceled, be called off, chuushi [sv] cancellation, stop, call off
-ni narimasu to become, come to

17. Kotoshi wa "Masuku o suru", "Seki to seki no kankaku o akeru" nado kansen booshi taisaku o shite, okonawaremashita.

kotoshi this year, masuku o suru put on a face mask, wear a face mask (set phrase)
seki seat, kankaku space, akeru to empty, make room, leave a space
kankaku o akeru to leave a space, keep the distance, [A], [B] nado [X] [X] such as [A] and [B]
kansen-booshi prevention of infection, taisaku measures, steps
okonawaremasu passive form of okonaimasu; be held

18. Onrain de nyuugaku-shiki o yatta daigaku mo atta yoo desu.

onrain de (do something) online, -de means marker; by, with, on
nyuugaku-shiki entrance ceremony, yatta ta form of yaru; do, perform
daigaku college, university, -mo also, too
atta ta form of aru; there is, have, -yoo desu it seems, it looks

Quizzes & Vocabulary

Functional patterns used in the sentences (Chapter numbers are from Building Up Conversation)

4-gatsu ni narimashita / chuushi ni narimashita
-ku narimasu / -ni narimasu:become, come to

Level 2 Chapter 9

4-gatsu ni nyuugaku shite, 3-gatsu ni sotsugyoo shimasu / kansen-booshi taisaku o shite
te form -te / -kute / -de:used as a conjunction "and"

Level 2 Chapter 6

sotsugyoo-shiki ga okonawaremasu / nyuugaku-shiki ga okonawaremasu
verb passive form:passive form and structures

Level 3 Chapter 14

shuushoku shitari, shingaku shitari, shimasu / shachoo ga kawattari, soshiki ga kawattari, shimasu
verb ta form + -tari, -tari, shimasu:telling some actions; do this and that (and so on)

Level 2 Chapter 7

kookoo o sotsugyoo shita hito / daigaku o sotsugyoo shita hito /
teinen-taishoku suru hito mo imasu / onrain de nyuugaku-shiki o yatta daigaku

phrase + noun:Noun Modifier

Level 2 Chapter 13

atarashii gakkoo-seikatsu ga tanoshimi deshoo
plain form + deshoo:must be, should be, will be

Level 3 Chapter 1

fuan kamo shiremasen
plain form + kamo shiremasen:expressing possibility; possibly, probably, could be, may be

Level 2 Chapter 8

onrain de nyuugaku-shiki o yatta daigaku mo atta yoo desu
plain form + yoo desu:It seems, It looks

Level 3 Chapter 8

For your further study

Copyright (C)CosCom Language Service, Inc.All Rights Reserved.