Intermediate Japanese 305 - Various Topics

"Kimetsu no Yaiba" Dai-Bureiku : Nihon no Kyodai Sangyoo "Anime"

"Kimetsu no Yaiba" (Demon Slayer) big break : Japan's huge industry "Anime"

Intermediate level

2020/November/16

Minasan wa Nihon no Anime, "Kimetsu no Yaiba" o shitte imasu ka?

"Kimetsu no Yaiba" wa 2016-nen ni Manga-zasshi de Rensai ga hajimarimashita.
Soshite, 2019-nen ni Anime-ka, sunawachi, Anime ni narimashita.
Soshite, 2020-nen ni Eiga-ka, sunawachi, Gekijoo-ban ga seisaku saremashita.

Gekijoo-ban "Kimetsu no Yaiba - Mugen Ressha-hen" wa 10-gatsu 16-nichi ni kookai saremashita.

11-gatsu 8-ka, Koogyoo-Shuunyuu wa 200-oku-en o toppa.
Kankyaku dooin-suu wa 1,500-man-nin o koemashita.
Tankoo-bon wa 22-kan shuppan sarete, gookei 1-oku-satsu uremashita.

Kore wa "Mei-Tantei Konan" ya "ONE PIECE" o koeru ikioi desu.

Atarashii Manga wa mazu Manga-zasshi de rensai ga hajimarimasu.
Hyooban ga ii to, Tankoo-bon (Kami-ban to Denshi-ban) ga demasu.

Tankoo-bon ga ureru to, Anime ni narimasu.
Anime ga hitto suru to, Gekijoo-ban ga seisaku saremasu.

Soshite, boodai na guzzu ga hatsubai saremasu.

Anime wa, 1-do hitto suru to, 20-nen, 30-nen tsuzukimasu.
"Doraemon" wa 1969-nen, "Mei-Tantei Konan" wa 1994-nen,
"ONE PIECE" wa 1997-nen ni toojoo shimashita.

Korera no Anime wa imademo maishuu terebi de hoosoo sarete imasu.
Soshite, atarashii guzzu ga tsugi kara tsugi ni hatsubai sarete imasu.

Manga to Anime wa Nihon no kyodai na sangyoo desu.

 MangaTV DramaTV AnimneWEB site
Sazae-san1946 ~1955 ・・・ 20191969 ~TV Anime Official site
Doraemon1969 ~---1973 ~Official site
MeiTantei Konan1994 ~---1994 ~Official site
ONE PIECE1997 ~---1999 ~Official site

Nao, sakusha no kiboo ni yori, "Kimetsu" no rensai wa kotoshi 5-gatsu de shuuryoo shimashita.
Shitagatte, gekijoo-ban "Kimetsu no Yaiba - Mugen Ressha-hen" wa saisho de saigo no eiga desu.

Practice Each Sentence

1. Minasan wa Nihon no Anime, "Kimetsu no Yaiba" o shitte imasu ka?

minasan everyone, all, you, anime Japanese Anime, animated cartoon
Kimetsu no Yaiba Demon Slayer (name of Manga)
shitte imasu ka? Do you know?, shitte te form of shiru; know, -te imasu expressing progressive or state

The verb shirimasu / shiru means "to know", but it expresses "one will know it in the future".
"I know", "He knows" must be shitte imasu / shitte iru.
However, the negation "don't know" is shirimasen / shiranai.

2. "Kimetsu no Yaiba" wa 2016-nen ni Manga-zasshi de Rensai ga hajimarimashita.

2016-nen ni in 2016, -ni specific time marker; at, in, on
manga-zasshi comic magazine, -de indicating an area, field, method; in, on, by
manga Manga, cartoon, comics, zasshi magazine
rensai [sv] serialization, serialize, hajimarimasu to start, begin

3. Soshite, 2019-nen ni Anime-ka, sunawachi, Anime ni narimashita.

anime Japanese Anime, animated cartoon
anime-ka be made into an Anime (animated TV series), -ka -zation, change, become
sunawachi namely, that is (to say), in other words, -ni narimasu to become, come to

4. Soshite, 2020-nen ni Eiga-ka, sunawachi, Gekijoo-ban ga seisaku saremashita.

soshite and, eiga-ka be made into a movie, eiga movie, -ka -zation, change, become
sunawachi namely, that is (to say), in other words
gekijoo-ban movie version, theatrical version, gekijoo theater, -ban version, edition
seisaku [sv] produce, make, seisaku sareru be produced, be made
saremasu passive form of shimasu; be done

5. Gekijoo-ban "Kimetsu no Yaiba - Mugen Ressha-hen" wa
10-gatsu 16-nichi ni kookai saremashita.

gekijoo-ban movie version, theatrical version, gekijoo theater, -ban version, edition,
Kimetsu no Yaiba - Mugen Ressha-hen Demon Slayer : Mugen Train (Infinity Train)
10-gatsu 16-nichi ni on October/16, -ni specific time marker; at, in, on
kookai saremasu be released
kookai [sv] open to the public, release, saremasu passive form of shimasu; be done

6. 11-gatsu 8-ka, Koogyoo-Shuunyuu wa 200-oku-en o toppa.

11-gatsu yooka (on) November/08
koogyoo-shuunyuu box-office revenue, grossing
koogyoo [sv] performance, show, shuunyuu income, earnings
200-oku 20 billion, -oku hundred million, toppa [sv] break through / exceed, pass

7. Kankyaku dooin-suu wa 1,500-man-nin o koemashita.

kankyaku dooin-suu the number of audience
kankyaku spectator, audience, dooin [sv] call out, bring into, mobilize, -suu number of
issen-gohyaku-man-nin 15 million people, -man ten thousand
koemasu to exceed, go over, pass

8. Tankoo-bon wa 22-kan shuppan sarete, gookei 1-oku-satsu uremashita.

tankoo-bon a book, book format, paperback, -bon comes from Hon "book"
22-kan 22 volumes, 22 books, -kan volume (of books)
shuppan saremasu be published, shuppan [sv] publication, publish
sarete passive te form of shimasu used as a conjunction "and"
1-oku 100 million, -satsu counter for books, uremasu to sell (well), be sold

9. Kore wa "Mei-Tantei Konan" ya "ONE PIECE" o koeru ikioi desu.

Mei-Tantei Konan Case Closed, Detective Conan (Japanese Manga, Anime)
mei- comes from meijin "master, expert", tantei (private) detective, consulting detective
ONE PIECE One Piece (Japanese Manga, Anime), -ya A and B and so on, such as A and B
koeru to exceed, go over, pass, ikioi power, force, energy, vigor, momentum

10. Atarashii Manga wa mazu Manga-zasshi de rensai ga hajimarimasu.

atarashii new, manga Manga, cartoon, comics, mazu first of all
manga-zasshi comic magazine, zasshi magazine, -de indicating an area, field, method; in, on, by
rensai [sv] serialization, serialize, hajimarimasu to start, begin

The following audio is available to members

11. Hyooban ga ii to, Tankoo-bon (Kami-ban to Denshi-ban) ga demasu.

hyooban reputation, ii good, -to when, if
tankoo-bon a book, book format, paperback
kami-ban paper media, print edition, kami paper, -ban version, edition
denshi-ban digital media, digital edition, denshi electron, electronic, e-
demasu to come out, appear / be published

12. Tankoo-bon ga ureru to, Anime ni narimasu.

tankoo-bon a book, book format, paperback
ureru to sell (well), be sold, -to when, if
anime Japanese Anime, animated cartoon, -ni narimasu to become, come to

13. Anime ga hitto suru to, Gekijoo-ban ga seisaku saremasu.

anime Japanese Anime, animated cartoon
hitto [sv] hit (product, movie, song, so on.), -to when, if
gekijoo-ban movie version, theatrical version, seisaku saremasu be produced, be made
seisaku [sv] produce, make, saremasu passive form of shimasu; be done

14. Soshite, boodai na guzzu ga hatsubai saremasu.

soshite and, boodai [na] huge, tremendous, enormous
guzzu (character) goods, hatsubai saremasu be released, be on sale
hatsubai [sv] release, launch, be on sale, saremasu passive form of shimasu; be done

15. Anime wa, 1-do hitto suru to, 20-nen, 30-nen tsuzukimasu.

anime Japanese Anime, animated cartoon
ichi-do ... suru to once you do, one it does, hitto [sv] hit (product, movie, song, so on.)
20-nen, 30-nen (for) 20 years or 30 years, tsuzukimasu to continue, go on

16. "Doraemon" wa 1969-nen, "Mei-Tantei Konan" wa 1994-nen,
"ONE PIECE" wa 1997-nen ni toojoo shimashita.

Doraemon Doraemon (Japanese Manga, Anime)
Mei-Tantei Konan Case Closed, Detective Conan (Japanese Manga, Anime)
ONE PIECE One Piece (Japanese Manga, Anime)
-ni specific time marker; at, in, on, toojoo [sv] come onstage, appear, be released

17. Korera no Anime wa imademo maishuu terebi de hoosoo sarete imasu.

korera these, anime Japanese Anime, animated cartoon
imademo even now, maishuu every week, terebi de on TV
hoosoo saremasu be on TV, be broadcasted on TV, hoosoo [sv] broadcasting, broadcast
sarete passive te form of shimasu, -te imasu expressing progressive or state

18. Soshite, atarashii guzzu ga tsugi kara tsugi ni hatsubai sarete imasu.

soshite and, atarashii new, guzzu (character) goods
tsugi kara tsugi ni one after another, tsugi next
hatsubai saremasu be released, be on sale

19. Manga to Anime wa Nihon no kyodai na sangyoo desu.

manga Manga, Japanese comics, Japanese cartoon
anime Japanese Anime, animated cartoon
kyodai [na] huge, tremendous, enormous, sangyoo industry

20. Nao, sakusha no kiboo ni yori,
"Kimetsu" no rensai wa kotoshi 5-gatsu de shuuryoo shimashita.

nao For your information, Note that
sakusha author, writer, -no kiboo ni yori in accordance with one's wishes, kiboo [sv] hope, desire, wish
Kimetsu Kimetsu no Yaiba (Demon Slayer), rensai [sv] serialization, serialize
kotoshi this year, 5-gatsu de in May, -de indicating an amount, period, time; in, at
shuuryoo [sv] end, finish, be over

21. Shitagatte, gekijoo-ban "Kimetsu no Yaiba - Mugen Ressha-hen" wa
saisho de saigo no eiga desu.

shitagatte therefore, gekijoo-ban movie version, theatrical version
Kimetsu no Yaiba - Mugen Ressha-hen Demon Slayer : Mugen Train (Infinity Train)
saisho de saigo first and last, saisho the first, the beginning, saigo the last, the final
eiga movie

Quizzes & Vocabulary

Functional patterns used in the sentences (Chapter numbers are from Building Up Conversation)

Anime ni narimasu
-ku narimasu / -ni narimasu:become, come to

Level 2 Chapter 9

seisaku saremashita / kookai saremashita / hoosoo sarete imasu / hatsubai saremasu
verb passive form:passive form and structures

Level 3 Chapter 14

hoosoo sarete imasu / hatsubai sarete imasu
verb te form + -te imasu:expressing the progressive, a state of being or a habitual action

Level 2 Chapter 4

hyooban ga ii to / ureru to / hitto suru to
root/nai form + -to:when, if

Level 2 Chapter 15

For your further study

Copyright (C)CosCom Language Service, Inc.All Rights Reserved.