Intermediate Japanese 305 - Various Topics

Nihon no Uki "Tsuyu" 2024

"Tsuyu" Rainy season in Japan

Intermediate level

2024/June/16

Nettai-chihoo ni wa Uki to Kanki ga arimasu.
Uki no aida wa mainichi tairyoo no ame ga furimasu ga, Kanki wa hotondo ame ga furimasen.
Nihon ni wa Uki wa arimasu ga, Kanki wa arimasen.

Nihon no Uki o "Tsuyu" to yobimasu.
Tsuyu ga hajimaru koto o "Tsuyu-Iri", Tsuyu ga owaru koto o "Tsuyu-Ake" tte iimasu.

Tsuyu wa minami kara hajimarimasu.
Tsuyu-iri, Tsuyu-ake no jiki wa toshi ni yotte chigaimasu ga,
Tsuyu-iri wa 6-gatsu joojun, Tsuyu-Ake wa 7-gatsu 20-ka goro desu.
Nao, Hokkaidoo ni wa Tsuyu ga arimasen.

Nihon no Tsuyu wa Nettai no Uki to daibu yoosu ga chigaimasu.
Nihon de wa Tsuyu no aida dake janaku, 1-nen-juu ame ga furimasu.

Haru mo Tsuyu to onaji kurai ame ga ooi desu.
Aki wa Taifuu no shiizun de, yoku oo-ame ga furimasu.
Nihon no Tsuyu wa "Uki" toiu yori, "Hoka no kisetsu yori, ame no hi ga ooi" to itta kanji desu.

Tsuyu no koohan wa moo natsu desu.
Nihon no natsu wa shikke ga ookute, mushi-atsui node, kabi ga hae-yasui desu.

Tokuni, o-furo-ba to oshiire no naka wa yoo-chuui desu.
Joshitsu-ki to "Kabi Kiraa", soreni, oritatami no kasa wa hissu-aitemu desu.

Practice Each Sentence

1. Nettai-chihoo ni wa Uki to Kanki ga arimasu.

nettai-chihoo the tropics, tropical (zone), chihoo region, local, -ni place marker; in, at, on
uki rainy season (other than Japan), kanki dry season (other than Japan)
arimasu there is, to have

2. Uki no aida wa mainichi tairyoo no ame ga furimasu ga, Kanki wa hotondo ame ga furimasen.

uki rainy season (other than Japan), -no aida during, while, mainichi every day
tairyoo large quantity, a huge amount, a lot of, ame ga furimasu it rains
ame rain, furimasu to fall (rain, snow), -ga a conjunction meaning "but"
kanki dry season (other than Japan), hotondo (+ negative) hardly, rarely, almost not

3. Nihon ni wa Uki wa arimasu ga, Kanki wa arimasen.

Nihon ni in Japan, -ni place marker; in, at, on
uki rainy season (other than Japan), kanki dry season
arimasu there is, to have, -ga a conjunction meaning "but"

4. Nihon no Uki o "Tsuyu" to yobimasu.

[A] o [B] to yobimasu we call [A] (as) [B], -to quotation marker; ".....", that (formal)
yobimasu to call

5. Tsuyu ga hajimaru koto o "Tsuyu-Iri", Tsuyu ga owaru koto o "Tsuyu-Ake" tte iimasu.

Tsuyu rainy season in Japan, hajimaru to start, begin, open
-koto forming a noun phrase; doing, to do, that..., Tsuyu-iri [sv] the start of the rainy season
owaru to end, finish, be over, Tsuyu-ake [sv] the end of the rainy season
[A] o [B] tte iimasu we call [A] (as) [B], [B] is called (as) [A], -tte quotation marker; "......", that (casual form of "-to")
iimasu to say, tell / call

6. Tsuyu wa minami kara hajimarimasu.

Tsuyu rainy season in Japan, minami South, -kara from
hajimarimasu to start, begin, open

7. Tsuyu-iri, Tsuyu-ake no jiki wa toshi ni yotte chigaimasu ga,
Tsuyu-iri wa 6-gatsu joojun, Tsuyu-Ake wa 7-gatsu 20-ka goro desu.

Tsuyu-iri [sv] the start of the rainy season, Tsuyu-ake [sv] the end of the rainy season, jiki time, season
toshi ni yotte chigaimasu it depends on the year, toshi year, -ni yotte chigaimasu be different depending on, it depends on
chigaimasu to be wrong / be different, -ga a conjunction meaning "but"
roku-gatsu June, joojun the first (ten days) of the month
shichi-gatsu July, hatsuka 20th. of the month, -goro around (time)

8. Nao, Hokkaidoo ni wa Tsuyu ga arimasen.

nao For your information, Note that, Hokkaidoo Hokkaidoo island / Hokkaidoo Prefecture
-ni place marker; in, at, on, Tsuyu rainy season in Japan, arimasu there is, to have

The following audio is available to members

9. Nihon no Tsuyu wa Nettai no Uki to daibu yoosu ga chigaimasu.

nettai the tropics, tropical (zone), uki rainy season (other than Japan)
daibu pretty, quite, considerably, yoosu state, circumstances, appearance, manner
chigaimasu to be wrong / be different

10. Nihon de wa Tsuyu no aida dake janaku, 1-nen-juu ame ga furimasu.

Nihon de in Japan, -de place marker; in, at, -no aida during, while
-dake janaku not only but, ichi-nen-juu all the year round, all year long, -juu all the time, during
ame ga furimasu it rains

11. Haru mo Tsuyu to onaji kurai ame ga ooi desu.

haru spring, -mo also, too, [A] mo [B] to onaji kurai [A] is as much as [B]
onaji same, -gurai / -kurai about, approximately, ame rain
[A] ga ooi there are many [A], has many [A], ooi many, a lot

12. Aki wa Taifuu no shiizun de, yoku oo-ame ga furimasu.

aki autumn, fall, taifuu typhoon, shiizun season, -de a conjunction "and" or "so"
yoku often, frequently, oo-ame heavy rain, oo- big, large / very, ame ga furimasu it rains

13. Nihon no Tsuyu wa "Uki" toiu yori, "Hoka no kisetsu yori, ame no hi ga ooi" to itta kanji desu.

Tsuyu rainy season in Japan, uki rainy season (other than Japan)
[X] wa [A] toiu yori [B] [X] is [B] rather than [A]
hoka no (the) other, another, kisetsu season, -yori comparative pattern; more than / less than
ame no hi rainy day, hi day, date, -ga ooi there are many, has many, ooi many, a lot
-to itta kanji it looks like that, be something like that, kanji feeling, impression

14. Tsuyu no koohan wa moo natsu desu.

koohan the latter half / in the late, the end of, moo already, natsu summer

15. Nihon no natsu wa shikke ga ookute, mushi-atsui node, kabi ga hae-yasui desu.

natsu summer, shikke ga ooi be humid (set phrase), shikke humidity, moisture
ookute te form of ooi; many (used as a conjunction ), mushi-atsui be hot and humid, muggy
-node because, kabi ga haemasu mold grow, get moldy, kabi mold, mould, mildew
haemasu to grow (grass, beard, mustache, tooth, mold), [stem] + yasui easy to do, easily do

16. Tokuni, o-furo-ba to oshiire no naka wa yoo-chuui desu.

tokuni specially, especially, particularly, o-furo-ba / furo-ba bathroom
o-furo / furo bath, bath room, -ba place, spot, (comes from basho)
oshiire closet (Japanese style Futon mats closet), -no naka in, inside
yoo-chuui special attention is required, yoo- be required, needed
chuui [sv] warn, caution / pay attention, be careful

17. Joshitsu-ki to "Kabi Kiraa", soreni, oritatami no kasa wa hissu-aitemu desu.

joshitsu-ki dehumidifier, joshitsu [sv] dehumidify, -ki machine, appliance, instrument, device
kansoo-ki dryer, kansoo [sv] dry, futon Japanese style bedding, kutsu shoes
Kabi-Kiraa mold remover (literally, mold killer); a product name of SC Johnson Inc.
soreni and also, besides, oritatami no kasa folding umbrella, oritatamimasu to fold, kasa umbrella
hissu-aitemu must-have item, essential item, hissu essential, indispensable

Quizzes & Vocabulary

Functional patterns used in the sentences (Chapter numbers are from Building Up Conversation)

Tsuyu ga hajimaru koto / Tsuyu ga owaru koto
-koto, -no:Noun Modifier; doing, to do, that

Level 2 Chapter 14

Tsuyu-iri no jiki wa toshi ni yotte chigaimasu
-ni yotte chigaimasu:be different depending on, differ depending on, it depends on

Supplementary : Common Phrases & Sentence Patterns File No. 045a

Tsuyu no aida da janaku, 1-nen-juu
[A] dake janaku, ([B] mo):not only A, but (also B)

Level 3 Chapter 5

ame ga ooi / shikke ga ooi
... ga ooi / sukunai:There are many ..., has many ...

Supplementary : Common Phrases & Sentence Patterns File No. 069a

Uki toiu yori "Hoka no kisetsu yori ame ga ooi" to itta kanji
[A] toiu yori [B]:[B] rather than [A]

Supplementary : Common Phrases & Sentence Patterns File No. 006a

shikke ga ookute, mushi-atsui node
te form -te / -kute / -de:used as a conjunction "and" or "so"

Level 2 Chapter 6

shikke ga ookute, mushi-atsui node
plain form + node:expressing a reason or a cause; because, therefore, so

Level 2 Chapter 3

kabi ga hae-yasui desu
verb stem + -yasui and -nikui:easy to do, easily do, comfortable to do & difficult to do

Level 3 Chapter 9

Copyright (C)CosCom Language Service, Inc.All Rights Reserved.