Information about each prefecture

PreIndexNext

Ishikawa-ken

Ishikawa-ken Roimaji Kana Kanji
Prefectural capitalKenchoo ShozaichiKanazawa-shi
Area (km2) [Ranking]Menseki [Juni]4,185.55 km2 [ 35 ]
Population [Ranking]Jinkoo [Juni]1,143,000 nin [ 34 ]
Population density (/km2)Jinkoo Mitsudo273.1 nin
Climate : Summer (C)Kikoo : Natsu30.4 / 23.0 (Kanazawa city)
Climate : Winter (C)Kikoo : Fuyu6.7 / 0.6 (Kanazawa city)
Tourist spotsKankoochiKenrokuen, Kanazawa-joo, Noto Hantoo
Local products TokusanhinWajimaNuri (lacquerware), KutaniYaki (porcelain),
KagaYuuzen (textile dyeing)
Prefectural birdKen no ToriInuwashi (golden eagle)
Prefectural flowerKen no HanaKuroYuri (black lily)
Prefectural treeKen no KiAte (Japanese cypress)
TipsHitokotoKenrokuen wa totemo yuumei na Nihon Teien,
WajimaNuri ya KutaniYaki nado
Nihon no dentoo koogei ga sakan
Copyright (C)CosCom Language Service, Inc.All Rights Reserved.