Study Japanese Language through the News

Nihon no Dekigoto, Sekai no Dekigoto

Japan News, World News

Lower Intermediate

Maru Kyoto no Gion de Kaji 2019/July/10

a fire at Gion in Kyoto

8-ka yoru, Kyoto no Gion de inshoku-ten ga kaji ni narimashita.

Kono kaji de inshoku-ten 5-ken ga moemashita.
Saiwai, kega-nin wa imasendeshita.

Gion wa Kyoto-shi no chuushin-bu ni arimasu.
Gion ni wa Shinise ga narande imasu.

Soshite, Gion wa "Maiko-san no machi" to shite yuumei desu.
"Maiko" wa "Geisha" no 1-shu desu ga, Kyoto tokuyuu no mono desu.

Kyoto ni mo Geisha-san ga imasu.
Tadashi, Kyoto no "Geisha" wa "Geiko" to yobaremasu.

Sunawachi, Kyoto igai de wa "Geisha-san", Kyoto de wa "Geiko-san" desu.
Soshite, "Maiko" wa "Geiko" ni naru mae no Minarai desu.

Minarai no kikan wa 4, 5-nen da soo desu.
Minarai no toki, Maiko-san wa uta ya odori ya Shamisen, soshite Geiko no shikitari o manabimasu.

Chinamini, Maiko-san wa hanayaka na kimono o kite imasu.
Geiko-san wa kuroi kimono o kite imasu.
Kuroi Kimono no hoo ga Ue desu yo, machigaenai de kudasai.

The following audio is available to members.

Practice Each Sentence

Kyoto no Gion de Kaji

Kyoto Kyoto prefecture, Kyoto City, Gion place name in Kyoto, kaji a fire

1. 8-ka yoru, Kyoto no Gion de inshoku-ten ga kaji ni narimashita.

yooka 8th. of the month, yoru night
Kyoto Kyoto prefecture, Kyoto City, Gion place name in Kyoto, -de place marker; in, at
inshoku-ten restaurant, bar, coffee shop, etc., inshoku [sv] eating and drinking
kaji ni narimasu (building) be on fire [set phrase], kaji a fire, narimasu to become, come to

2. Kono kaji de inshoku-ten 5-ken ga moemashita.

kaji a fire, -de cause marker; by, because of, from, due to
inshoku-ten restaurant, bar, coffee shop, etc., go-ken 5 restaurants, -ken counter for houses or stores
moemasu to burn, catch fire, be on fire

3. Saiwai, kega-nin wa imasendeshita.

saiwai fortunately, luckily, kega-nin injured person, kega injury, hurt, wound
imasu there is, to exist, have

4. Gion wa Kyoto-shi no chuushin-bu ni arimasu.

Gion place name in Kyoto, Kyoto-shi Kyoto city
chuushin-bu the central part, chuushin center, main, -bu division, section, part
arimasu there is, to exist, be located

5. Gion ni wa Shinise ga narande imasu.

Gion place name in Kyoto, shinise [shop] with a long history, has a long history (restaurant, inn, etc.)
narande imasu be in a row, in line
narande te form of narabimasu; line up, stand in line, -te imasu expressing progressive or state

6. Soshite, Gion wa "Maiko-san no machi" to shite yuumei desu.

soshite and, Gion place name in Kyoto
Maiko apprentice Geisha, machi town, street
[A] wa [B] to shite yuumei [A] is well-known as/for [B], yuumei [na] famous, well-known

7. "Maiko" wa "Geisha" no 1-shu desu ga, Kyoto tokuyuu no mono desu.

Maiko apprentice Geisha, Geisha Geisha girl
-no isshu a kind of, a sort of, one of, -desu ga a conjunction meaning "but"
tokuyuu peculiar to, unique, mono thing

8. Kyoto ni mo Geisha-san ga imasu.

Kyoto ni in Kyoto, -ni place marker; in, at, -mo also, too
Geisha Geisha girl, imasu there is, to exist, have

9. Tadashi, Kyoto no "Geisha" wa "Geiko" to yobaremasu.

tadashi however, but, Note that, Geisha Geisha girl, Geiko Geisha girl in Kyoto
-to yobaremasu it is called as, -to quotation marker; ".....", that, as, yobaremasu passive form of yobimasu; call

Geiko is also called Geigi.

10. Sunawachi, Kyoto igai de wa "Geisha-san", Kyoto de wa "Geiko-san" desu.

sunawachi namely, that is (to say), in other words
-igai except (for), other than, -de place marker; in, at

11. Soshite, "Maiko" wa "Geiko" ni naru mae no Minarai desu.

soshite and, Maiko apprentice Geisha, Geiko Geisha girl in Kyoto
naru root form of narimasu; become, come to, -mae before, minarai apprentice, trainee

12. Minarai no kikan wa 4, 5-nen da soo desu.

minarai apprentice, trainee, kikan term, period
shi-go-nen (for) 4 or 5 years, da root form of desu, -soo desu I heard, he/they said

13. Minarai no toki, Maiko-san wa uta ya odori ya Shamisen, soshite Geiko no shikitari o manabimasu.

minarai apprentice, trainee, -no toki when, during, time, Maiko apprentice Geisha
uta song, odori dance, shamisen three-stringed Japanese instrument, -ya A and B (and so on)
Geiko Geisha girl in Kyoto, shikitari (traditional) custom, convention, tradition
manabimasu to learn

14. Chinamini, Maiko-san wa hanayaka na kimono o kite imasu.

chinamini for your information, in this connection, by the way
Maiko apprentice Geisha, hanayaka [na] flowery, gorgeous, brilliant
kimono Kimono, traditional Japanese dress, kite imasu one wears, one is wearing
kite te form of kimasu; wear, put (clothes) on, -te imasu expressing progressive or state

15. Geiko-san wa kuroi kimono o kite imasu.

Geiko Geisha girl in Kyoto, kuroi black, kimono Kimono, traditional Japanese dress
kite imasu one wears, one is wearing

16. Kuroi Kimono no hoo ga Ue desu yo, machigaenai de kudasai.

kuroi Kimono black Kimono, [A] no hoo ga ([B] yori) comparative pattern, [A] is more/less than [B]
ue upper, higher / senior, superior, boss, -desu yo telling the information with friendly sound
machigaenai de kudasai Please do not make a mistake, don't confuse
machigaenai nai form of machigaemasu; make a mistake
-naide kudasai please do not do

Practice the following words

Audio 1.yorunight
Audio 2.KyotoKyoto prefecture, Kyoto City
Audio 3.Gionplace name in Kyoto
Audio 4.inshoku-tenrestaurant, bar, coffee shop, etc.
Audio 5.inshoku[sv] eating and drinking
Audio 6.kajia fire (of building, forest, etc.)
Audio 7.narimasu / naruto become, come to
Audio 8.moemasu / moeruto burn, catch fire, be on fire
Audio 9.saiwaifortunately, luckily
Audio 10.kega-nininjured person
Audio 11.kegainjury, hurt, wound
Audio 12.imasu / iruthere is, to exist, be at, have
Audio 13.chuushin-buthe central part
Audio 14.chuushincenter, main
Audio 15.arimasu / aruthere is, to exist, have, be located
Audio 16.shinise

[shop] with a long history,
has a long history (restaurant, inn, etc.)

Audio 17.narande imasube in a row, in line
Audio 18.narabimasu / narabu

to stand in line / line up, display

Audio 19.Maikoapprentice Geisha
Audio 20.GeikoGeisha girl in Kyoto
Audio 21.GeishaGeisha girl
Audio 22.machitown, street
Audio 23.yuumei[na] famous, well-known
Audio 24.1-shu (isshu)a kind, a sort, one of
Audio 25.tokuyuupeculiar to, unique
Audio 26.monothing
Audio 27.tadashihowever, but, Note that
Audio 28.yobaremasupassive form of yobimasu; be called
Audio 29.yobimasu / yobuto call
Audio 30.sunawachinamely, that is (to say), in other words
Audio 31.-igaiexcept (for), other than
Audio 32.minaraiapprentice, trainee
Audio 33.kikanterm, period
Audio 34.utasong
Audio 35.odoridance
Audio 36.Shamisenthree-stringed Japanese instrument
Audio 37.shikitari(traditional) custom, convention, tradition
Audio 38.manabimasu / manabuto learn
Audio 39.chinaminifor your information, in this connection
Audio 40.hanayaka[na] flowery, gorgeous, brilliant
Audio 41.kuroiblack
Audio 42.kimonoKimono, traditional Japanese dress
Audio 43.kite imasuone wears, one is wearing
Audio 44.kimasu / kiruto wear, put (clothes) on
Audio 45.ueon, top, upper / senior, superior, boss
Audio 46.machigaemasu / machigaeru

to make a mistake, confuse, get mixed up

Functional patterns used in the sentences (Chapter numbers are from Building Up Conversation)

shinise ga narande imasu / Kimono o kite imasu
verb te form + -te imasu:expressing the progressive, a state of being or a habitual action

Level 2 Chapter 4

Geiko ni naru mae
verb root form + mae ni:before doing, before something

Level 2 Chapter 10

kikan wa 4, 5-nen da soo desu
plain form + soo desu:reported information; I heard, he/they said

Level 2 Chapter 11

minarai no toki
-toki:when, if, in case of, during

Level 2 Chapter 10

kuroi Kimono no hoo ga ue desu
(-yori,) -no hoo ga:comparison - more than / less than

Level 1 Chapter 13

machigaenaide kudasai
verb te form (-nai form) + -te kudasai (-naide kudasai):please do / please do not

Level 2 Chapter 5

For your further study

Copyright (C)CosCom Language Service, Inc.All Rights Reserved.