Study Japanese Language through the News

Nihon no Dekigoto, Sekai no Dekigoto

Japan News, World News

Lower Intermediate

"Kinkyuu-jitai Sengen" wa Jikan no Mondai?

"declaration of a state of emergency" it is just a matter of time ...?

2020/April/02

Shingata Korona-uirusu no kansen ga tomarimasen.
Sekai no kansen-sha wa 90-man-nin o koemashita.
Shisha wa 46,000-nin ni tasshimashita.

Nihon de mo kansen ga kakudai shite imasu.
Kokunai no kansen-sha wa 2,400-nin o koemashita.

Nihon de wa mada "Kinkyuu-jitai Sengen" wa dete imasen.

Demo, koko suujitsu hinpan ni kono kotoba o mimi ni suru yoo ni narimashita.
Terebi ya Netto de wa "Kinkyuu-jitai Sengen ga detara, ...." to sakan ni wadai ni natte imasu.

Kinkyuu-jitai Sengen ga deru no wa Jikan no Mondai mitai desu ... ga.

Nihon no "Kinkyuu-jitai Sengen" wa hooritsu-joo Kyoosei-ryoku ga arimasen.
(ippan no hito to omise, kaisha ni taishite)

Seifu ga "Kinkyuu-jitai Sengen" o dasu to,
Chiji wa shimin ni "Gaishutsu Jishuku" o yoosei suru koto ga dekimasu.
Omise ni wa "Eigyoo Jishuku" o yoosei suru koto ga dekimasu.

Demo, kyoosei-teki ni Kinshi suru koto wa dekimasen.

Tokyo wa ima "Gaishutsu Jishuku" desu kara,
Kinkyuu-jitai Sengen ga detemo, ima to amari kawarimasen.

Nihon no "Kinkyuu-jitai Sengen" wa hoka no kuni (Hijoo-jitai Sengen) to daibu chigaimasu.

Practice Each Sentence

"Kinkyuu-jitai Sengen" wa Jikan no Mondai?

kinkyuu-jitai sengen declaration of a state of emergency
jikan no mondai it is just a matter of time (set phrase)

1. Shingata Korona-uirusu no kansen ga tomarimasen.

shingata korona-uirusu new coronavirus (COVID-19), shingata new model, new type, uirusu virus
kansen [sv] infect, be infected, catch a disease, tomarimasu to stop

2. Sekai no kansen-sha wa 90-man-nin o koemashita.

sekai (in the) world, kansen-sha infected person / confirmed cases (in this issue), -sha person, people
kyuujuu-man-nin 900,000 people, koemasu to exceed, pass, go over

3. Shisha wa 46,000-nin ni tasshimashita.

shisha dead person, the dead, the death toll, yon-man-roku-sen-nin 46,000 people
tasshimasu to reach, come up to

4. Nihon de mo kansen ga kakudai shite imasu.

Nihon de in Japan, -de place marker; in, at, -mo also, too
kansen [sv] infect, be infected, catch a disease, kakudai [sv] spread, expand, escalate
-te imasu expressing progressive or state

5. Kokunai no kansen-sha wa 2,400-nin o koemashita.

kokunai domestic, in the country, kansen-sha infected person / confirmed cases (in this issue)
ni-sen-yon-hyaku-nin 2,400 people, koemasu to exceed, pass, go over

6. Nihon de wa mada "Kinkyuu-jitai Sengen" wa dete imasen.

Nihon de in Japan, mada (+ negative) not yet
kinkyuu-jitai sengen declaration of a state of emergency
kinkyuu urgent, emergency, jitai situation, state of affairs, sengen [sv] declaration, announcement
[instructions] ga demasu [instructions] is issued
dete te form of demasu; come out, appear / be issued, be announced, -te imasu expressing progressive or state

7. Demo, koko suujitsu hinpan ni kono kotoba o mimi ni suru yoo ni narimashita.

demo however, but, koko suujitsu for the past few days
hinpan ni frequently, often, kotoba language, phrase, word
mimi ni suru to hear (idiomatic phrase), mimi ear
-yoo ni narimasu expressing a change of state or condition; come to do, become

The following audio is available to members

8. Terebi ya Netto de wa "Kinkyuu-jitai Sengen ga detara, ...." to
sakan ni wadai ni natte imasu.

terebi de on TV, netto de on the Internet, -ya A and B (and so on)
kinkyuu-jitai sengen declaration of a state of emergency, [instructions] ga demasu [instructions] is issued
deta ta form of demasu; come out, appear / be issued, be announced, -tara if, when
-to quotation marker; ".....", that, sakan ni actively, eagerly, frequently
wadai ni narimasu become a popular topic of conversation, come to an issue, natte te form of narimasu
wadai topic, subject (of conversation), -ni narimasu to become, come to, -te imasu expressing progressive or state

9. Kinkyuu-jitai Sengen ga deru no wa Jikan no Mondai mitai desu ... ga.

kinkyuu-jitai sengen declaration of a state of emergency, [instructions] ga demasu [instructions] is issued
deru root form of demasu, -no forming a noun phrase; to do, doing, that ...
[...] no wa jikan no mondai it is just a matter of time that [...]
jikan no mondai it is just a matter of time (set phrase), jikan time, mondai question, problem, issue
-mitai it seems that, -ga but,although,though

10. Nihon no "Kinkyuu-jitai Sengen" wa hooritsu-joo Kyoosei-ryoku ga arimasen.
(ippan no hito to omise, kaisha ni taishite)

kinkyuu-jitai sengen declaration of a state of emergency, hooritsu-joo legally, hooritsu law
kyoosei-ryoku ga arimasen be not legally binding, doesn't have legal force, be not legally forced
kyoosei-ryoku binding force, compelling power, legal force, arimasu there is, to have
ippan no ordinary, hito person, people, omise store, shop, restaurant, kaisha company
-ni taishite to, for, against

11. Seifu ga "Kinkyuu-jitai Sengen" o dasu to,
Chiji wa shimin ni "Gaishutsu Jishuku" o yoosei suru koto ga dekimasu.

seifu government, kinkyuu-jitai sengen declaration of a state of emergency
dasu to give, put out, issue, -to when, if
chiji (prefectural) governor, shimin citizens, people, -ni for, to, against
gaishutsu [sv] going out, be out, jishuku [sv] voluntarily refrain, self-restraint
yoosei [sv] request, demand, ask for, -koto ga dekimasu can, be able to do

dasu vs. deru
dashimasu / dasu is a transitive verb and demasu / deru is an intransitive verb.
[subject] wa [instructions] o dasu
[instructions] wa deru

12. Omise ni wa "Eigyoo Jishuku" o yoosei suru koto ga dekimasu.

o-mise / mise store, shop, restaurant, -ni for, to, against
eigyoo [sv] business, sales / do business, be open for business, jishuku [sv] voluntarily refrain, self-restraint
yoosei [sv] request, demand, ask for, -koto ga dekimasu can, be able to do

13. Demo, kyoosei-teki ni Kinshi suru koto wa dekimasen.

demo however, but, kyoosei-teki ni forcibly, by force
kinshi [sv] prohibit, forbid, ban, -koto ga dekimasu can, be able to do

14. Tokyo wa ima "Gaishutsu Jishuku" desu kara,
Kinkyuu-jitai Sengen ga detemo, ima to amari kawarimasen.

ima present, current, now / current situation, present state
gaishutsu [sv] going out, be out, jishuku [sv] voluntarily refrain, self-restraint
-kara because, therefore, so, kinkyuu-jitai sengen declaration of a state of emergency
dete te form of demasu; come out, appear / be issued, be announced, -te mo even, even if, even though
[A] wa [B] to kawarimasen [A is not different from [B]
kawarimasu to change, be different, amari (+ negative) not very, not much, not so

15. Nihon no "Kinkyuu-jitai Sengen" wa hoka no kuni (Hijoo-jitai Sengen) to daibu chigaimasu.

kinkyuu-jitai sengen declaration of a state of emergency, sengen [sv] declaration, announcement
hijoo-jitai sengen declaration of a state of emergency
hoka no kuni other countries, hoka no (the) other, another, else, kuni country, nation, state
[A] wa [B] to chigaimasu [A] is different from [B], daibu pretty, rather, quite

Kinkyuu-jitai Sengen is used for Japan's declaration.
Hijoo-jitai Sengen is used for other than Japan.

Practice the following words

Audio 1.Shingata Korona-uirusu

new coronavirus (COVID-19)

Audio 2.shingatanew model, new type
Audio 3.uirusuvirus
Audio 4.kansen[sv] infect, be infected, catch a disease
Audio 5.kansen-shainfected person
Audio 6.shishadead person, the dead, the death toll
Audio 7.kakudai[sv] spread, expand, escalate
Audio 8.tomarimasu / tomaruto stop
Audio 9.sekaiworld
Audio 10.koemasu / koeruto exceed, go over, pass
Audio 11.tasshimasu / tassuruto reach, come up to
Audio 12.kokunaidomestic, in the country
Audio 13.Kinkyuu-jitai Sengen

declaration of a state of emergency (of Japan)

Audio 14.Hijoo-jitai Sengen

declaration of a state of emergency (other than Japan)

Audio 15.kinkyuuurgent, emergency
Audio 16.jitaisituation, state of affairs
Audio 17.sengen[sv] declaration, announcement
Audio 18.demasu / deru

come out, appear / be issued, be announced

Audio 19.dashimasu / dasu

to put out, carry out, give, issue

Audio 20.demohowever, but
Audio 21.koko suujitsufor the past few days
Audio 22.hinpan nifrequently, often
Audio 23.kotobalanguage, phrase, word
Audio 24.mimi ni suruto hear (idiomatic phrase)
Audio 25.mimiear
Audio 26.terebiTV
Audio 27.nettothe Internet
Audio 28.sakan niactively, eagerly, frequently
Audio 29.wadaitopic, subject (of conversation)
Audio 30.narimasu / naru

to become, come to, it will be

Audio 31.jikantime, hour
Audio 32.mondaiquestion, problem, issue
Audio 33.hooritsu-joolegal, legally
Audio 34.hooritsulaw
Audio 35.kyoosei-ryoku

binding force, compelling power, legal force

Audio 36.kyoosei-teki niforcibly, by force
Audio 37.arimasu / aruthere is, to have
Audio 38.ippan noordinary
Audio 39.hitoperson, people
Audio 40.kaishacompany
Audio 41.-ni taishiteto, for, against
Audio 42.seifugovernment
Audio 43.chiji(prefectural) governor
Audio 44.shimincitizens, people
Audio 45.o-mise / misestore, shop, restaurant
Audio 46.gaishutsu[sv] going out, be out
Audio 47.eigyoo

[sv] business, sales / do business, be open for business

Audio 48.jishuku[sv] voluntarily refrain, self-restraint
Audio 49.kinshi[sv] prohibit, forbid, ban
Audio 50.yoosei[sv] request, demand, ask for
Audio 51.imapresent, current, now
Audio 52.amari(+ negative) not very, not much, not so
Audio 53.kawarimasu / kawaruto change, be different
Audio 54.hoka no(the) other, another, else
Audio 55.kunicountry, nation, state
Audio 56.daibupretty, rather, quite
Audio 57.chigaimasu / chigauto be wrong / to be different

Functional patterns used in the sentences (Chapter numbers are from Building Up Conversation)

kansen ga kakudai shite imasu / Kinkyuu-jitai Sengen wa dete imasen / wadai ni natte imasu
verb te form + -te imasu:expressing the progressive, a state of being or a habitual action

Level 2 Chapter 4

mimi ni suru yoo ni narimashita
yoo ni narimasu:expressing a change; come to do, become able to do

Level 3 Chapter 5

Kinkyuu-jitai Sengen ga detara
ta form + -tara:if, when

Level 2 Chapter 8

wadai ni natte imasu
-ku narimasu / -ni narimasu:become, come to

Level 2 Chapter 9

Kinkyuu-jitai Sengen ga deru no wa
-koto, -no:Noun Modifier; doing, to do, that

Level 2 Chapter 14

jikan no mondai mitai
mitai desu:It seems, it looks

Level 3 Chapter 4

seifu ga Kinkyuu-jitai Sengen o dasu to
root/nai form + -to:when, if

Level 2 Chapter 15

yoosei suru koto ga dekimasu / kinshi suru koto wa dekimasen
verb root form + koto ga dekimasu:can do, be able to do

Level 2 Chapter 1

Kinkyuu-jitai Sengen ga dete mo
te form + mo, (-temo / -demo):even, even if

Level 2 Chapter 8

For your further study

Copyright (C)CosCom Language Service, Inc.All Rights Reserved.