Study Japanese Language through the News

Nihon no Dekigoto, Sekai no Dekigoto

Japan News, World News

Lower Intermediate

Taiwan de Tokkyuu-Densha ga Torakku ni Shoototsu

express train crashes into a truck

2021/April/03

2-ka, Taiwan de tokkyuu-densha ga kooji-yoo no torakku ni shoototsu shimashita.
Tokkyuu-densha wa dassen shimashita.

Kono jiko de 50-nin ga nakunarimashita.
Soshite, 140-nin ijoo ga kega o shimashita.

Taiwan no media ni yoruto, kooji-yoo no torakku wa senro no yoko no dooro ni tomatte imashita.
Torakku no unten-shu ga saibo-bureeki o kake-wasureta tame, torakku wa ugoki-dashimashita.
Soshite, torakku wa senro ni ochita soo desu.

Jiko wa tonneru no sugu temae de okimashita.
Tokkyuu-densha wa torakku ni butsukatta ato, tonneru no naka de dassen shimashita.

Jiko ga atta hi, Taiwan wa 4-Renkyuu no sho-nichi datta soo desu.

Practice Each Sentence

Taiwan de Tokkyuu-Densha ga Torakku ni Shoototsu

Taiwan de in Taiwan, tokkyuu super express train, limited express, densha (electric) train
torakku truck, shoototsu [sv] collide, crash, clash, bump into, run into

1. 2-ka, Taiwan de tokkyuu-densha ga kooji-yoo no torakku ni shoototsu shimashita.

futsuka 2nd. of the month, Taiwan Taiwan, -de place marker; in, at
tokkyuu super express train, limited express, densha (electric) train
kooji-yoo no torakku construction truck, truck for construction
kooji [sv] construction, works, [A] yoo no [B] [B] for [A], torakku truck
shoototsu [sv] collide, crash, clash, bump into, run into

2. Tokkyuu-densha wa dassen shimashita.

tokkyuu super express train, limited express, densha (electric) train
dassen [sv] derailment

3. Kono jiko de 50-nin ga nakunarimashita.

jiko de due to an accident, in an accident
jiko accident, -de cause marker; by, because, due to, in
nakunarimasu to die, pass away (formal)

4. Soshite, 140-nin ijoo ga kega o shimashita.

soshite and, hyaku-yonjuu-nin 140 people, ijoo [A] or more, [A] or over
kega o shimasu be injured, get hurt, kega injury, hurt, wound

5. Taiwan no media ni yoruto, kooji-yoo no torakku wa senro no yoko no dooro ni tomatte imashita.

Taiwan Taiwan, media medium (TV, newspaper, so on.), -ni yoruto according to
kooji-yoo no torakku construction truck, truck for construction work
kooji [sv] construction, -yoo (something) for, torakku truck
senro railroad track, railway, yoko side, beside, next to, dooro road, street
tomatte imasu be parked, tomatte te form of tomarimasu; stop, stay, park
-te imasu expressing progressive or state

The following audio is available to members

6. Torakku no unten-shu ga saibo-bureeki o kake-wasureta tame, torakku wa ugoki-dashimashita.

torakku truck, unten-shu driver, unten [sv] drive, run, operation, -shu person
saido-bureeki handbrake, parking brake, paakingu-bureeki parking brake
bureeki o kakemasu to brake, put on the brake, set the brake (set phrase), wasuremasu (stem +) to forget to do
wasureta ta form of wasuremasu, -tame expressing a cause; because of, due to
ugokimasu to move, -dashimasu (stem +) start to do, begin to do

"parking brake" is Saido-bureeki or Paakingu-bureeki.
Saido-bureeki is probably more common in daily conversation.

7. Soshite, torakku wa senro ni ochita soo desu.

soshite and, torakku truck, senro railroad track, railway
ochita ta form of ochimasu; fall, drop, -soo desu I heard, he/they said

8. Jiko wa tonneru no sugu temae de okimashita.

jiko accident, tonneru tunnel, sugu temae just before, right before
sugu soon / just, right, temae at the front of, just before, -de place marker; in, at
okimasu to happen, occur

9. Tokkyuu-densha wa torakku ni butsukatta ato, tonneru no naka de dassen shimashita.

tokkyuu super express train, limited express, densha (electric) train, torakku truck
butsukatta ta form of butsukarimasu; collide, crash, clash, bump into, run into, -ta ato after
tonneru tunnel, -no naka de in, inside, dassen [sv] derail

10. Jiko ga atta hi, Taiwan wa 4-Renkyuu no sho-nichi datta soo desu.

jiko accident, atta ta form of arimasu; there is, have, happen, hi day, date
yon-renkyuu 4-day holiday, 4 holidays in a row, renkyuu consecutive holidays, holidays in a row
sho-nichi the first day, the opening day, -soo desu reported information; I heard, he/they said

Practice the following words

Audio 1.TaiwanTaiwan
Audio 2.tokkyuu

super express train, limited express

Audio 3.densha(electric) train
Audio 4.kooji-yoo(something) for construction
Audio 5.kooji[sv] construction, works
Audio 6.torakkutruck
Audio 7.shoototsu

[sv] collide, crash, clash, bump into, run into

Audio 8.dassen[sv] derailment
Audio 9.jikoaccident
Audio 10.nakunarimasu / nakunaru

to die, pass away (formal)

Audio 11.shinimasu / shinu

to die (general)

Audio 12.soshiteand
Audio 13.kegainjury, hurt, wound
Audio 14.ijoo[A] or more, [A] or over
Audio 15.mediamedium (TV, newspaper, so on.)
Audio 16.-ni yorutoaccording to
Audio 17.senrorailroad track, railway
Audio 18.yokoside, beside, next to
Audio 19.doororoad, street
Audio 20.tomarimasu / tomaruto stop, park
Audio 21.unten-shudriver of a car
Audio 22.unten[sv] drive, run, operation
Audio 23.saido-bureekihandbrake, parking brake
Audio 24.paakingu-bureekiparking brake
Audio 25.bureekibrake
Audio 26.bureeki o kakemasu

to brake, put on the brake, set the brake (set phrase)

Audio 27.-wasuremasu / wasureru

(stem +) to forget to do

Audio 28.ugokimasu / ugokuto move
Audio 29.-dashimasu / dasu

(stem +) start to do, begin to do

Audio 30.ochimasu / ochiruto fall, drop
Audio 31.tonnerutunnel
Audio 32.sugusoon / just, right
Audio 33.temaethis side (of) / just before
Audio 34.okimasu / okiruto happen, occur
Audio 35.butsukarimasu / butsukaru

to collide, crash, clash, bump into, run into

Audio 36.nakain, inside
Audio 37.arimasu / aruthere is, to have, happen
Audio 38.hiday, date
Audio 39.renkyuu

consecutive holidays, holidays in a row

Audio 40.sho-nichithe first day, the opening day

Functional patterns used in the sentences (Chapter numbers are from Building Up Conversation)

torakku wa senro no yoko no dooro ni tomatte imashita
verb te form + -te imasu:expressing the progressive, a state of being or a habitual action

Level 2 Chapter 4

saido-bureeki o kake-wasureta tame
shi-wasureta / suru no o wasureta:I forgot to do

Common Expressions & Sentences patterns File No. 075a

saido-bureeki o kake-wasureta tame
tame ni,:expressing a cause; because, due to

Level 3 Chapter 12

torakku wa ugoki-dashimashita
stem + dasu:start doing, start to do / begin doing,begin to do

Common Expressions & Sentences patterns File No. 054b

torakku wa senro ni ochita soo desu / 4-renkyuu no sho-nichi datta soo desu
plain form + soo desu:reported information; I heard, he/they said

Level 2 Chapter 11

torakku ni butsukatta ato
verb ta form + ato (de):after doing, after something

Level 2 Chapter 10

jiko ga atta hi
phrase + noun:Noun Modifier

Level 2 Chapter 13

For your further study

Copyright (C)CosCom Language Service, Inc.All Rights Reserved.