Study Japanese Language through the News

Nihon no Dekigoto, Sekai no Dekigoto

Japan News, World News

Lower Intermediate

Oosutoraria de Kujira 400-too Asase ni Nogirageru

400 whales stranded in Australia

2020/September/24

21-nichi, Oosutoraria no Tasumania de, 270-too no Kujira ga asase ni mayoikomimashita.
Kujira wa asase ni noriagete, ugokenaku narimashita.

Sarani, 23-nichi, Ue no genba kara suu-kiro hanareta asase de,
Kujira 200-too ga mitsukarimashita.

Senmon-ka ga kyuujo-katsudoo o shite imasu.
Kore madeni, yaku 50-too o oki ni modoshimashita.
Demo, yaku 400-too ga shinda soo desu.

Kujira wa tokidoki asase ni mayoikomimasu.
Soshite, shinda Kujira ga kaigan ni uchiageraremasu.

Sono Gen'in ni tsuite wa iroiro na setsu ga arimasu.
Demo, yoku wakatte imasen.

Practice Each Sentence

Oosutoraria de Kujira 400-too Asase ni Nogirageru

Oosutoraria Australia, kujira whale, -too counter for large animals
asase shallows, shoal, noriageru to run onto / run ashore, beach itself

1. 21-nichi, Oosutoraria no Tasumania de,
270-too no Kujira ga asase ni mayoikomimashita.

nijuu-ichi-nichi 21th. of the month
Oosutoraria Australia, Tasumania Tasmania, -de place marker; in, at
nihyaku-nanajuttoo 270 whales, -too counter for large animals
kujira whale, asase shallows, shoal, mayoikomimasu to stray into

2. Kujira wa asase ni noriagete, ugokenaku narimashita.

kujira whale, asase shallows, shoal
noriagete te form of noriagemasu; run onto / run ashore, beach itself
ugokenaku narimasu be stuck, be stranded, -naku narimasu become not able to do
ugokeru potential form of ugokimasu; can move
ugokenai potential nai form of ugokimasu; cannot move

3. Sarani, 23-nichi,
Ue no genba kara suu-kiro hanareta asase de,
Kujira 200-too ga mitsukarimashita.

sarani moreover, besides, nijuu-san-nichi 23rd. of the month
ue no above, upper, genba scene, site, -kara from, suu-kiro several kilometers
[A] kara (distance) hanareta [B] [B] (distance) away from [A], asase shallows, shoal, -de place marker; in, at
kujira whale, nihyaku-too 200 whales, mitsukarimasu to be found, be discovered

4. Senmon-ka ga kyuujo-katsudoo o shite imasu.

senmon-ka expert, specialist, senmon specialty, specialized, -ka specialist, expert, activist
kyuujo-katsudoo rescue work, rescue effort, kyuujo [sv] rescue, katsudoo [sv] activity, act, work
-te imasu expressing progressive or state

5. Kore madeni, yaku 50-too o oki ni modoshimashita.

kore madeni so far, until now, -madeni
yaku approximately, about, nearly, gojuttoo 50 whales
oki offshore, off the coast, modoshimasu to return, put back

The following audio is available to members

6. Demo, yaku 400-too ga shinda soo desu.

demo however, but, yaku approximately, about, nearly, yonhyaku-too 400 whales
shinda ta form of shinimasu; die, -soo desu reported information; I heard, he/they said

7. Kujira wa tokidoki asase ni mayoikomimasu.

kujira whale, tokidoki sometimes, partly
asase shallows, shoal, mayoikomimasu to stray into

8. Soshite, shinda Kujira ga kaigan ni uchiageraremasu.

soshite and, shinda kujira whale which died, dead whale, shinda ta form of shinimasu; die
kaigan coast, seaside, beach, uchiageraremasu to be washed ashore, be stranded

9. Sono Gen'in ni tsuite wa iroiro na setsu ga arimasu.

gen'in a cause, -ni tsuite about, iroiro na setsu various theories, various opinions
iroiro [na] various, many, setsu theory, opinion, view
arimasu there is, to have

10. Demo, (gen'in wa) yoku wakatte imasen.

demo however, but
yoku wakatte imasen be not quite clear, don't know well, don't have much information
yoku well, fully, wakatte te form of wakarimasu; understand, know, find out
-te imasu expressing progressive or state

Practice the following words

Audio 1.OosutorariaAustralia
Audio 2.TasumaniaTasmania
Audio 3.kujirawhale
Audio 4.asaseshallows, shoal
Audio 5.mayoikomimasu / mayoikomuto stray into
Audio 6.noriagemasu / noriageru

to run onto / run ashore, beach itself

Audio 7.ugokenaku narimasu

be stuck, be stranded

Audio 8.ugokemasu / ugokeru

to can move / can work, run (machine, device)

Audio 9.ugokimasu / ugoku

to move / work, run (machine, device)

Audio 10.narimasu / naruto become, come to
Audio 11.saranimoreover, besides
Audio 12.ueupper, above, top
Audio 13.genbascene, site
Audio 14.suu-kiroseveral kilometers
Audio 15.hanaremasu / hanareru

to separate, part from

Audio 16.mitsukarimasu / mitsukaru

to be found, be discovered

Audio 17.senmon-kaexpert, specialist
Audio 18.senmonspecialty, specialized
Audio 19.kyuujo-katsudoorescue work, rescue effort
Audio 20.kyuujo[sv] rescue
Audio 21.katsudoo[sv] activity, act, work
Audio 22.kore madeniso far, until now
Audio 23.yakuapproximately, about, nearly
Audio 24.okioffshore, off the coast
Audio 25.modoshimasu / modosu

to return, put back

Audio 26.demohowever, but
Audio 27.shinimasu / shinuto die
Audio 28.tokidokisometimes
Audio 29.soshiteand
Audio 30.kaigancoast, seaside, beach
Audio 31.uchiageraremasu / uchiagerareru

to be washed ashore, be stranded

Audio 32.gen'ina cause
Audio 33.-ni tsuiteabout
Audio 34.iroiro[na] various, many
Audio 35.setsutheory, opinion, view
Audio 36.arimasu / aruthere is, to have
Audio 37.yokuwell, fully
Audio 38.wakarimasu / wakaru

to understand, know, find

Functional patterns used in the sentences (Chapter numbers are from Building Up Conversation)

kujira wa asase ni noriagete
te form -te / -kute / -de:used as a conjunction "and"

Level 2 Chapter 6

ugokenaku narimashita
-naku narimasu:expressing a change; come not to do, become not able to do

Level 3 Chapter 5

kyuujo-katsudoo o shite imasu
verb te form + -te imasu:expressing the progressive, a state of being or a habitual action

Level 2 Chapter 4

400-too ga shinda soo desu
plain form + soo desu:reported information; I heard, he/they said

Level 2 Chapter 11

shinda kujira
phrase + noun:Noun Modifier

Level 2 Chapter 13

For your further study

Copyright (C)CosCom Language Service, Inc.All Rights Reserved.