Study Japanese Language through the News

Nihon no Dekigoto, Sekai no Dekigoto

Japan News, World News

Lower Intermediate

Taiwan de Biru ga Kaji, 46-nin Shiboo

a building was on fire, 46 dead in Taiwan

2021/October/15

14-ka gozen 3-ji goro, Taiwan de 13-kai-date no biru ga kaji ni narimashita.
Kono kaji de 46-nin ga nakunarimashita.
Soshite, 40-nin ijoo ga kega o shimashita.

Kaji ni natta biru wa, 7-kai kara 13-kai wa juukyo.
1-kai kara 6-kai wa genzai tsukawarete inai soo desu.

Shooboo-sha yaku 70-dai ga shutsudoo shimashita.
Kaji no gen'in wa wakatte imasen.
Taiwan no media ni yoru to, hooka no kanoosei ga aru soo desu.

Practice Each Sentence

Taiwan de Biru ga Kaji, 46-nin Shiboo

Taiwan de in Taiwan, biru building, kaji a fire, shiboo [sv] death, die (formal)

1. 14-ka gozen 3-ji goro, Taiwan de 13-kai-date no biru ga kaji ni narimashita.

juuyokka 14th. of the month, gozen a.m., san-ji 3:00, -goro around (time)
Taiwan de in Taiwan, -de place marker; in, at
-kai-date (number) -story building, -kai counter for floors, biru building
kaji ni narimasu (building) be on fire, kaji a fire, -ni narimasu to become, come to
hi fire, flame

2. Kono kaji de 46-nin ga nakunarimashita.

kaji de because of fire, in the fire, -de cause marker; by, because, due to
yon-juu-roku-nin 46 people, -nin counter for people
nakunarimasu to die, pass away (formal)

There are 3 common words meaning "to die"; shinimasu, nakunarimasu and shiboo (shimasu).
The most common word is shinimasu in daily conversation.
nakunarimasu and shiboo are formal words.
nakunarimasu is often used for a family member, friend, co-worker, well-known person and victims.
shiboo is normally used in news, reports and statistics.

3. Soshite, 40-nin ijoo ga kega o shimashita.

soshite and, yon-juu-nin 40 people, -ijoo [A] or more, [A] or over
kega o shimasu be injured, get hurt, kega injury, hurt, wound

4. Kaji ni natta biru wa, 7-kai kara 13-kai wa juukyo.

kaji ni narimasu (building) be on fire, natta ta form of narimasu, biru building
nana-kai seventh floor, 7F, juu-san-kai 13F, -kara from
juukyo residence, house, apartment

The following audio is available to members

5. 1-kai kara 6-kai wa genzai tsukawarete inai soo desu.

ikkai first floor, 1F, rokkai sixth floor, 6F
genzai tsukawarete inai no longer in use
genzai current(ly), present(ly), now, tsukawarete passive te form of tsukaimasu; be used
-te inai nai form of -te imasu; expressing progressive or state
-soo desu reported information; I heard, he/they said

6. Shooboo-sha yaku 70-dai ga shutsudoo shimashita.

shooboo-sha fire engine, yaku approximately, about, nearly
nana-juu-dai 70 (cars), -dai counter for machinery
shutsudoo [sv] take the field, be sent out, dispatch

7. Kaji no gen'in wa wakatte imasen.

kaji a fire, gen'in a cause
wakatte imasen don't know yet, be not known, be not clear
wakatte te form of wakarimasu; understand, know, find out
-te imasu expressing progressive or state

8. Taiwan no media ni yoru to, hooka no kanoosei ga aru soo desu.

media medium (TV, newspaper, so on.), -ni yoruto according to
hooka [sv] arson, kanoosei ga aru there is a possibility that, be likely to do
kanoosei likelihood, probability, possibility, aru root form of arimasu; there is, have
-soo desu reported information; I heard, he/they said

Practice the following words

Audio 1.TaiwanTaiwan
Audio 2.birubuilding
Audio 3.kajia fire
Audio 4.kaji ni narimasu

(building) be on fire

Audio 5.narimasu / naru

to become, come to

Audio 6.-kai-date(number) -story building
Audio 7.-kaicounter for floors
Audio 8.gozena.m.
Audio 9.nakunarimasu / nakunaru

to die, pass away (formal)

Audio 10.shinimasu / shinu

to die (general)

Audio 11.shiboo[sv] death, die (formal)
Audio 12.soshiteand
Audio 13.-ijoo[A] or more, [A] or over
Audio 14.kegainjury, hurt, wound
Audio 15.juukyoresidence, house, apartment
Audio 16.genzaicurrent(ly), present(ly), now
Audio 17.tsukaimasu / tsukauto use
Audio 18.shooboo-shafire engine
Audio 19.yakuapproximately, about, nearly
Audio 20.shutsudoo

[sv] take the field, be sent out, dispatch

Audio 21.gen'ina cause
Audio 22.wakatte imasen

don't know yet, be not known, be not clear

Audio 23.wakarimasu / wakaru

to understand, know, find

Audio 24.mediamedium (TV, newspaper, so on.)
Audio 25.hooka[sv] arson
Audio 26.kanooseilikelihood, probability, possibility
Audio 27.arimasu / aruthere is, to have

Functional patterns used in the sentences (Chapter numbers are from Building Up Conversation)

kaji ni narimasu
-ku narimasu / -ni narimasu:become, come to

Level 2 Chapter 9

kaji ni natta biru
phrase + noun:Noun Modifier

Level 2 Chapter 13

tsukawarete inai soo desu
verb passive form:passive form and structures

Level 3 Chapter 14

tsukawarete inai soo desu / wakatte imasen
verb te form + -te imasu:expressing the progressive, a state of being or a habitual action

Level 2 Chapter 4

tsukawarete inai soo desu / kanoosei ga aru soo desu
plain form + soo desu:reported information; I heard, he/they said

Level 2 Chapter 11

hooka no kanoosei ga aru soo desu
kanoosei ga aru, kanoosei ga takai:there is a possibility of / it's likely to

Common Expressions & Sentences patterns File No. 080a

For your further study

Copyright (C)CosCom Language Service, Inc.All Rights Reserved.