Study Japanese Language through the News

Nihon no Dekigoto, Sekai no Dekigoto

Japan News, World News

Lower Intermediate

Tsuitachi, Tokyo Dizuniirando Saikai

Tokyo Disneyland reopens from July 1st.

2020/June/27

7-gatsu tsuitachi, Tokyo Dizuniirando ga saikai shimasu.
Tokyo Dizuniirando wa Shingata Korona-uirusu no eikyoo de 2-gatsu no sue kara kyuugyoo shite imashita.

Toobun no aida, shita no yoo na Kansen Booshi Taisaku o suru soo desu.

1. Nyuujoo-sha o tsuujoo no hanbun ni seigen suru.
2. Chiketto wa yoyaku-sei. (Netto de yoyaku suru)
3. Nyuujoo-sha wa masuku o suru.
4. Pareedo to Shoo wa chuushi.
5. Kyarakutaa to no "HaiTacchi" wa kinshi.

Chinamini, Shanhai to Honkon no Dizuniirando wa moo saikai shite imasu.
Pari no Dizuniirando wa 7-gatsu 15-nichi ni saikai suru yotei desu.
Go-Honke, Kariforunia wa 7-gatsu 17-nichi ni saikai suru yotei deshita ga, enki saremashita.

Practice Each Sentence

Tsuitachi, Tokyo Dizuniirando Saikai

tsuitachi 1st. of the month, Tokyo Dizuniirando Tokyo Disneyland, saikai [sv] reopen, restart, resume

1. 7-gatsu tsuitachi, Tokyo Dizuniirando ga saikai shimasu.

shichi-gatsu July, tsuitachi 1st. of the month
Dizuniirando Disneyland, saikai [sv] reopen, restart, resume

2. Tokyo Dizuniirando wa Shingata Korona-uirusu no eikyoo de
2-gatsu no sue kara kyuugyoo shite imashita.

shingata korona-uirusu new coronavirus (COVID-19), shingata new model, new type, uirusu virus
[A] no eikyoo de due to (the influence of) [A], because of (the influence of) [A]
eikyoo [sv] influence, effect, affect, -de cause marker; by, because of, from, due to
ni-gatsu February, sue end (of month, year), -kara from
kyuugyoo [sv] close, be closed (business or store, shop, restaurant), -te imasu expressing progressive or state

The following audio is available to members

3. Toobun no aida, shita no yoo na Kansen Booshi Taisaku o suru soo desu.

toobun no aida for a while, for the time being, aida between, among, while, during, period
shita no yoo na like the following, shita under, below, following, [A] no yoo na [B] [B] like [A], [B] such as [A]
kansen [sv] infect, be infected, catch a disease, booshi [sv] prevention, stop, taisaku measures, countermeasures
-soo desu reported information; I heard, he/they said

4. 1. Nyuujoo-sha o tsuujoo no hanbun ni seigen suru.

nyuujoo-sha visitors, spectators, nyuujoo [sv] enter, -sha person, people
tsuujoo no hanbun half the usual amount, tsuujoo no normal, usual, hanbun half
seigen [sv] restrict, limit, restrain

5. 2. Chiketto wa yoyaku-sei. (Netto de yoyaku suru)

chiketto ticket, yoyaku-sei reservation required, reservation-only
yoyaku [sv] reservation, booking, -sei system, netto de on the Internet

6. 3. Nyuujoo-sha wa masuku o suru.

nyuujoo-sha visitors, spectators, masuku o suru put on a mask, masuku face mask

7. 4. Pareedo to Shoo wa chuushi.

pareedo parade, shoo a show
chuushi [sv] cancellation, stop

8. 5. Kyarakutaa to no "HaiTacchi" wa kinshi.

kyarakutaa character, [A] to no [X] [X] with [A]
hai-tacchi high five ("high touch"), kinshi [sv] prohibition, forbidden, ban, be not allowed

hai-tacchi "high touch" and ea-tacchi "air touch" are Wasei-Eigo "Japanese-made English".

9. Chinamini, Shanhai to Honkon no Dizuniirando wa moo saikai shite imasu.

chinamini for your information, in this connection, Shanhai Shanghai, Honkon Hong Kong
moo already, saikai [sv] restart, reopen, -te imasu expressing progressive or state

10. Pari no Dizuniirando wa 7-gatsu 15-nichi ni saikai suru yotei desu.

Pari Paris, shichi-gatsu July, juugo-nichi 15th. of the month, -ni specific time marker; at, in, on
saikai [sv] restart, reopen, -yotei desu plan to do, be scheduled to do, be expected

11. Go-Honke, Kariforunia wa 7-gatsu 17-nichi ni saikai suru yotei deshita ga,
enki saremashita.

go-honke / honke the head family, originator, go- a prefix, making a polite word or phrase
Kariforunia California, juu-shichi-nichi / juu-nana-nichi 17th. of the month, saikai [sv] restart, reopen
-yotei desu plan to do, be scheduled to do, be expected, -desu ga a conjunction meaning "but"
enki saremasu be postponed, be delayed, be rescheduled
enki [sv] postpone, delay, saremasu passive form of shimasu; be done

Practice the following words

Audio 1.DizuniirandoDisneyland
Audio 2.saikai[sv] reopen, restart, resume
Audio 3.Shingata Korona-uirusu

new coronavirus (COVID-19)

Audio 4.shingatanew model, new type
Audio 5.uirusuvirus
Audio 6.eikyoo[sv] influence, effect, affect
Audio 7.sueend (of month, year)
Audio 8.kyuugyoo

[sv] close, be closed (business or store, shop, restaurant)

Audio 9.toobun no aidafor a while, for the time being
Audio 10.shita no yoo nalike the following
Audio 11.shitaunder, below, following
Audio 12.kansen

[sv] infect, be infected, catch a disease

Audio 13.booshi[sv] prevention, stop
Audio 14.taisakumeasures, countermeasures
Audio 15.nyuujoo-shavisitors, spectators, attendance
Audio 16.nyuujoo[sv] enter
Audio 17.tsuujoo nonormal, usual
Audio 18.hanbunhalf
Audio 19.seigen

[sv] restriction, restrict, limit, restraint

Audio 20.chikettoticket
Audio 21.yoyaku-sei

reservation required, reservation-only

Audio 22.yoyaku[sv] reservation, booking
Audio 23.netto deon the Internet
Audio 24.masukuface mask
Audio 25.pareedoparade
Audio 26.shooa show
Audio 27.chuushi[sv] cancellation, stop, call off
Audio 28.kyarakutaacharacter
Audio 29.HaiTacchihigh five ("high touch")
Audio 30.EaTacchiair touch
Audio 31.kinshi

[sv] prohibition, forbidden, ban, be not allowed

Audio 32.soosharu-disutansusocial distancing
Audio 33.chinamini

for your information, in this connection

Audio 34.ShanhaiShanghai
Audio 35.HonkonHong Kong
Audio 36.PariParis
Audio 37.KariforuniaCalifornia
Audio 38.go-honke / honkethe head family, originator
Audio 39.mooalready
Audio 40.-yotei

plan to do, be scheduled to do, be expected

Audio 41.enki[sv] postponement, postpone, delay

Functional patterns used in the sentences (Chapter numbers are from Building Up Conversation)

kyuugyoo shite imashita / saikai shite imasu
verb te form + -te imasu:expressing the progressive, a state of being or a habitual action

Level 2 Chapter 4

kansen booshi taisaku o suru soo desu
plain form + soo desu:reported information; I heard, he/they said

Level 2 Chapter 11

saikai suru yotei desu
verb root form yotei desu:be sheduled to do, be expected to do, plan to do

Level 2 Chapter 2

enki saremashita
verb passive form:passive form and structures

Level 3 Chapter 14

For your further study

Copyright (C)CosCom Language Service, Inc.All Rights Reserved.