Study Japanese Language through the News

Nihon no Dekigoto, Sekai no Dekigoto

Japan News, World News

Lower Intermediate

1-to 3-ken ni Kinkyuu-Jitai Sengen

a state of emergency issued for Tokyo and 3 prefectures

2021/January/08

Nihon de wa Korona-uirusu no Kansen-sha ga kyuuzoo shite imasu.
Nihon wa akiraka ni Dai 3-pa ni totsunyuu shimashita.

8-ka, Tokyo-to to Kanagawa-ken, Chiba-ken, Saitama-ken ni Kinkyuu-Jitai Sengen ga demashita.
Kikan wa 1-gatsu 8-ka kara 2-gatsu 7-ka made desu.

Kinkyuu-Jitai Sengen wa 2-kai-me desu.

Seifu wa inshoku-ten to Karaoke-ten ni eigyoo-jikan no Tanshuku o yoosei shimashita. (gogo 8-ji made)
Mata, ippan no hito ni yoru no gaishutsu Jishuku o yoosei shimashita.

Tada, kore wa "Yoosei" de, "Meirei" janai desu.
Desukara, yoosei ni shitagawanakute mo, Bakkin wa arimasen.

Tada, konkai, seifu wa yoosei ni shitagawanakattara, sono mise no namae o koohyoo suru soo desu.
Mata, genzai, meirei dekiru yoo ni hooritsu o kaeru tame no giron ga okonawarete imasu.

Zenkai Kinkyuu-Jitai Sengen ga deta toki wa suupaa kara Toiretto-peepaa to Pasuta ga nakunarimashita.
Konkai oote suupaa wa "Zaiko wa juubun arimasu. Kai-dame o suru hitsuyoo wa arimasen" to yobikakete imasu.

Nao, Oosaka nado Kansai-chihoo de mo kansen-sha ga fuete imasu.
Raishuu, Kansai ni mo Kinkyuu-Jitai Sengen ga deru to omoimasu.

Practice Each Sentence

1-to 3-ken ni Kinkyuu-Jitai Sengen

Tokyo-to Tokyo prefecture, Tokyo Metropolitan Government, 3-ken 3 prefectures
Kinkyuu-Jitai Sengen declaration of a state of emergency

1. Nihon de wa Korona-uirusu no Kansen-sha ga kyuuzoo shite imasu.

Nihon de in Japan, -de place marker; in, at
Korona-uirusu coronavirus (COVID-19), uirusu virus
kansen-sha infected person, kansen [sv] infection, be infected, -sha person, people
kyuuzoo [sv] sharp increase, rapid increase, -te imasu expressing progressive or state

2. Nihon wa akiraka ni Dai 3-pa ni totsunyuu shimashita.

akiraka ni clearly, obviously, dai- the -th., the first, second, third
dai ippa, dai ni-ha, dai san-pa the first wave, second wave, third wave
totsunyuu [sv] break into, storm into, run into

3. 8-ka, Tokyo-to to Kanagawa-ken, Chiba-ken, Saitama-ken ni
Kinkyuu-Jitai Sengen ga demashita.

yooka 8th. of the month, Tokyo-to Tokyo prefecture, Tokyo Metropolitan Government
Kanagawa-ken Kanagawa Prefecture, Chiba-ken Chiba Prefecture, Saitama-ken Saitama Prefecture
-ni for, to, Kinkyuu-Jitai Sengen declaration of a state of emergency
kinkyuu-jitai emergency situation, state of emergency, sengen [sv] declaration
[alert] ga demasu [alert/warning/order] is issued, demasu to come out, appear / be issued, be announced

4. Kikan wa 1-gatsu 8-ka kara 2-gatsu 7-ka made desu.

kikan term, period, yooka 8th. of the month, nanoka 7th. of the month
[A] kara [B] made from [A] to [B]

5. Kinkyuu-Jitai Sengen wa 2-kai-me desu.

Kinkyuu-Jitai Sengen declaration of a state of emergency
ni-kai-me the second time, -kai counter for times, -me -st. -nd. -rd. -th.

6. Seifu wa inshoku-ten to Karaoke-ten ni eigyoo-jikan no Tanshuku o yoosei shimashita.
(gogo 8-ji made)

seifu government, inshoku-ten restaurant, bar, coffee shop, so on
karaoke-ten Karaoke box. karaoke room, karaoke bar, -ten store, shop, restaurant, -ni for, to
eigyoo-jikan business hours, store hours, opening hours, eigyoo [sv] business, sales / be open for business
jikan time, hour, tanshuku [sv] reduce, shorten, yoosei [sv] request, demand, ask for
gogo p.m., afternoon, -made till, until, to

7. Mata, ippan no hito ni yoru no gaishutsu Jishuku o yoosei shimashita.

mata also, ippan no hito ordinary people
ippan ordinary, general, hito person, people, -ni for, to
yoru night, gaishutsu [sv] going out, be out, jishuku [sv] voluntarily refrain, self-restraint
yoosei [sv] request, demand, ask for

The following audio is available to members

8. Tada, kore wa "Yoosei" de, "Meirei" janai desu.

tada however, yoosei [sv] request, demand, ask for, -de a conjunction "and"
meirei [sv] command, order

9. Desukara, yoosei ni shitagawanakute mo, Bakkin wa arimasen.

desukara therefore, yoosei [sv] request, demand, ask for
shitagawanakute mo even if you don't obey, -te mo even, even if, -nakute mo even not, even if not
shitagawanai nai fom of shitagaimasu; obey, follow, bakkin fine, penalty fee, arimasu there is, to have

10. Tada, konkai, seifu wa yoosei ni shitagawanakattara,
sono mise no namae o koohyoo suru soo desu.

tada however, konkai this time, seifu government, yoosei [sv] request, demand, ask for
shitagawanakatta nakatta form of shitagaimasu; obey, follow, -tara if, when
mise store, shop, restaurant, namae name, koohyoo [sv] announce (officially), publish, disclose
-soo desu reported information; I heard, he/they said

11. Mata, genzai, meirei dekiru yoo ni hooritsu o kaeru tame no giron ga okonawarete imasu.

mata also, genzai current, present, now, meirei [sv] command, order
dekiru root form of dekimasu; can, be able to do, -yoo ni expressing a purpose; for, in order to do, so that
hooritsu law, kaeru root form of kaemasu; change, reform, -tame no for, in order to do
giron [sv] argument, discussion, debate, okonawarete passive te form of okonaimasu; be done, be held, be performed
-te imasu expressing progressive or state

12. Zenkai Kinkyuu-Jitai Sengen ga deta toki wa
suupaa kara Toiretto-peepaa to Pasuta ga nakunarimashita.

zenkai the last time, [alert] ga demasu [alert/warning/order] is issued, deta ta form of demasu, -toki when
suupaa supermarket, -kara from, toiretto-peepaa toilet paper, toilet roll, pasuta pasta
nakunarimasu to be gone, run out, be used up

13. Konkai oote suupaa wa
"Zaiko wa juubun arimasu. Kai-dame o suru hitsuyoo wa arimasen" to yobikakete imasu.

konkai this time, oote major company, leading company, suupaa supermarket
zaiko [sv] stock, juubun [na] enough, arimasu there is, to have
kai-dame [sv] stock up, panic buying, kaimasu to buy
... suru hitsuyoo ga arimasu it is necessary to do, have to do, hitsuyoo [na] need, necessary
-to yobikakete imasu has asked the people to do, has urged citizens to do
yobikakete te form of yobikakemasu; call attention, appeal, warn, -te imasu expressing progressive or state

14. Nao, Oosaka nado Kansai-chihoo de mo kansen-sha ga fuete imasu.

nao For your information, Note that, Oosaka Osaka Prefecture, Osaka City, -nado such as [A]
Kansai-chihoo Kansai region, chihoo local, region, -de place marker; in, at, -mo also, too
kansen-sha infected person, kansen [sv] infection, be infected
fuete te form of fuemasu; increase, -te imasu expressing progressive or state

15. Raishuu, Kansai ni mo Kinkyuu-Jitai Sengen ga deru to omoimasu.

raishuu next week, Kansai Kansai region, -ni for, to, -mo also, too
Kinkyuu-Jitai Sengen declaration of a state of emergency, [alert] ga demasu [alert/warning/order] is issued
deru root form of demasu; come out, appear / be issued, be announced, -to omoimasu I think that, I guess

Practice the following words

Audio 1.Kinkyuu-Jitai Sengen

declaration of a state of emergency

Audio 2.kinkyuu-jitai

emergency situation, state of emergency

Audio 3.sengen[sv] declaration, announcement
Audio 4.demasu / deru

to come out, appear / be issued, be announced

Audio 5.Shingata Korona-uirusu

new coronavirus (COVID-19)

Audio 6.Korona-uirusucoronavirus (COVID-19)
Audio 7.uirusuvirus
Audio 8.kansen-shainfected person
Audio 9.kansen[sv] infection, be infected
Audio 10.kyuuzoo[sv] sharp increase, rapid increase
Audio 11.akiraka niclearly, obviously
Audio 12.dai 1-pa, dai 2-ha, dai 3-pa

the first wave, second wave, third wave

Audio 13.totsunyuu[sv] break into, storm into, run into
Audio 14.kikanterm, period
Audio 15.seifugovernment
Audio 16.inshoku-tenrestaurant, bar, coffee shop, so on
Audio 17.karaoke-ten

Karaoke box. karaoke room, karaoke bar

Audio 18.karaokeKaraoke
Audio 19.eigyoo-jikanbusiness hours, store hours
Audio 20.eigyoo

[sv] business, sales /
do business, be open for business

Audio 21.jikantime, hour
Audio 22.tanshuku[sv] reduction, reduce, shorten
Audio 23.yoosei[sv] request, demand, ask for
Audio 24.mataalso
Audio 25.ippan no hitoordinary people
Audio 26.ippanordinary, general
Audio 27.hitoperson, people
Audio 28.yorunight
Audio 29.gaishutsu[sv] going out, be out
Audio 30.jishuku

[sv] voluntarily refrain, self-restraint

Audio 31.tadahowever
Audio 32.meirei[sv] command, order
Audio 33.desukaratherefore
Audio 34.shitagaimasu / shitagau

to obey, follow, keep

Audio 35.bakkinfine, penalty fee
Audio 36.arimasu / aruthere is, to have
Audio 37.konkaithis time
Audio 38.zenkaithe last time
Audio 39.misestore, shop, restaurant
Audio 40.namaename
Audio 41.koohyoo

[sv] announce (officially), publish, disclose

Audio 42.genzaicurrent, present, now
Audio 43.hooritsulaw
Audio 44.kaemasu / kaeruto change, reform
Audio 45.-tame nofor, in order to do
Audio 46.giron[sv] argument, discussion, debate
Audio 47.okonawaremasu

passive form of okonaimasu;
be done, be held, be performed

Audio 48.okonaimasu / okonau

to do, hold, perform, carry out

Audio 49.suupaasupermarket
Audio 50.toiretto-peepaatoilet paper, toilet roll
Audio 51.pasutapasta
Audio 52.nakunarimasu / nakunaru

to be gone, disappear, run out, spend all

Audio 53.ootemajor company, leading company
Audio 54.zaiko[sv] stock
Audio 55.juubun[na] enough
Audio 56.kaidame[sv] stock up, panic buying
Audio 57.hitsuyoo[na] need, necessary
Audio 58.yobikakemasu / yobikakeru

to call attention, appeal, warn

Audio 59.naoFor your information, Note that
Audio 60.KansaiKansai region
Audio 61.chihoolocal, region
Audio 62.fuemasu / fueruto increase
Audio 63.raishuunext week

Functional patterns used in the sentences (Chapter numbers are from Building Up Conversation)

kansen-sha ga kyuuzoo shite imasu / giron ga okonawarete imasu / yobikakete imasu
verb te form + -te imasu:expressing the progressive, a state of being or a habitual action

Level 2 Chapter 4

yoosei ni shitagawanakute mo
te form + mo, (-temo / -demo):even, even if

Level 2 Chapter 8

yoosei ni shitagawanakattara
ta form + -tara:if, when

Level 2 Chapter 8

namae o koohyoo suru soo desu
plain form + soo desu:reported information; I heard, he/they said

Level 2 Chapter 11

meirei dekiru yoo ni
-yoo ni:expressing a purpose; for, in order to do, so that

Level 3 Chapter 10

hooritsu o kaeru tame no giron
-tame ni:expressing a purpose; for, in order to do, so that

Level 3 Chapter 10

giron ga okonawarete imasu
verb passive form:passive form and structures

Level 3 Chapter 14

kinkyuu-jitai sengen ga deta toki
-toki:when, if, in case of, during

Level 2 Chapter 10

kai-dame o suru hitsuyoo
phrase + noun:Noun Modifier

Level 2 Chapter 13

kinkyuu-jitai sengen ga deru to omoimasu
plain form + to omoimasu:I think, I believe, I guess, I feel

Level 2 Chapter 3

For your further study

Copyright (C)CosCom Language Service, Inc.All Rights Reserved.