Study Japanese Language through the News

Nihon no Dekigoto, Sekai no Dekigoto

Japan News, World News

Lower Intermediate

Beiruuto de Dai-Kibo na Bakuhatsu

huge explosion in Beirut

2020/August/06

4-ka (Nihon jikan 5-ka), Rebanon no shuto Beiruuto de dai-kibo na bakuhatsu ga okimashita.

Sooko ga bakuhatsu shimashita.
Sono sooko ni wa bakuhatsu-butsu ga atta soo desu.

Kono bakuhatsu de, sooko wa mochiron, mawari no tatemono mo fukitobimashita.
Genba kara suu-kiro hanareta tokoro de mo kabe ga kuzuretari, mado-garasu ga waretari, shimashita.

Kyoo genzai, sukunakutemo 135-nin ga nakunarimashita.
Soshite, 5,000-nin ijoo ga kega o shimashita.

Minasan wa bakuhatsu no eizoo o mimashita ka?
Sugoi bakuhatsu desu yo.

Practice Each Sentence

Beiruuto de Dai-Kibo na Bakuhatsu

Beiruuto Beirut, dai-kibo [na] large scale, huge scale, bakuhatsu [sv] explosion, explode, blast, burst

1. 4-ka (Nihon jikan 5-ka),
Rebanon no shuto Beiruuto de dai-kibo na bakuhatsu ga okimashita.

yokka 4th. of the month, itsuka 5th. of the month, Nihon jikan Japan time, jikan time
Rebanon Lebanon, shuto capital city, Beiruuto Beirut, -de place marker; in, at
dai-kibo [na] large scale, huge scale, dai- big, large / very, great, extremely, kibo scale, size
bakuhatsu [sv] explosion, explode, blast, burst, okimasu to happen, occur, break out

2. Sooko ga bakuhatsu shimashita.

sooko warehouse, bakuhatsu [sv] explosion, explode, blast, burst

3. Sono sooko ni wa bakuhatsu-butsu ga atta soo desu.

sooko ni in the warehouse, -ni place marker; in, at, on
bakuhatsu-butsu explosive material, an explosive, atta ta form of arimasu; there is, have
-soo desu reported information; I heard, he/they said

4. Kono bakuhatsu de, sooko wa mochiron, mawari no tatemono mo fukitobimashita.

bakuhatsu de in the explosion, -de cause marker; by, because, from, in, due to
sooko warehouse, [A] wa mochiron [B] mo [B] as well as [A], needless to say [A]
mawari surroundings, neighborhood, around, tatemono building
fukitobimasu to blow away, be blown off

The following audio is available to members

5. Genba kara suu-kiro hanareta tokoro de mo
kabe ga kuzuretari, mado-garasu ga waretari, shimashita.

genba scene, site, -kara from, suu-kiro several kilometers
[A] kara (distance) hanareta [B] [B] (distance) away from [A], tokoro place
hanareta ta form of hanaremasu; be away from, be at a distance
-de place marker; in, at, -mo also, too
kabe wall, kuzureta ta form of kuzuremasu; collapse, crumble
mado-garasu window glass, windowpane, mado window, wareta ta form of waremasu; break, crack
-tari, -tari, shimasu do this and that (and so on)

6. Kyoo genzai, sukunakutemo 135-nin ga nakunarimashita.

kyoo genzai as of today, kyoo today, -genzai as of (time)
sukunakutemo / sukunakutomo at least, hyaku-sanjuu-go-nin 135 people
nakunarimasu to die, pass away (formal)

nakunarimasu is a formal word.
nakunarimasu is often used for a family member, friend, co-worker, well-known person and victims.
The most common word meaning "to die" is shinimasu in daily conversation.

7. Soshite, 5,000-nin ijoo ga kega o shimashita.

soshite and, go-sen-nin 5,000 people, ijoo A or more, A or above, A or over
kage o shimasu to be injured, get hurt, kega injury, hurt, wound

8. Minasan wa bakuhatsu no eizoo o mimashita ka?

minasan everyone, you, bakuhatsu [sv] explosion, explode, blast, burst
eizoo picture, image, video, mimasu to watch, see, look

9. Sugoi bakuhatsu desu yo.

sugoi fantastic, wonderful, great / terrible, horrible, bakuhatsu [sv] explosion, explode, blast, burst
-desu ne making a tag question; isn't it?, aren't you?, also giving friendly sound

Practice the following words

Audio 1.RebanonLebanon
Audio 2.shutocapital city
Audio 3.BeiruutoBeirut
Audio 4.dai-kibo[na] large scale, huge scale
Audio 5.kiboscale, size
Audio 6.bakuhatsu[sv] explosion, explode, blast, burst
Audio 7.bakuhatsu-butsuexplosive material, an explosive
Audio 8.okimasu / okiruto happen, occur, break out
Audio 9.sookowarehouse
Audio 10.arimasu / aruthere is, to have
Audio 11.mochironof course / needless to say
Audio 12.mawarisurroundings, neighborhood, around
Audio 13.tatemonobuilding
Audio 14.fukitobimasu / fukitobu

to blow away, be blown off

Audio 15.genbascene, site
Audio 16.suu-kiroseveral kilometers
Audio 17.hanaremasu / hanareruto separate, part from
Audio 18.tokoroplace
Audio 19.kabewall
Audio 20.kuzuremasu / kuzureruto collapse, crumble
Audio 21.mado-garasuwindow glass, windowpane
Audio 22.madowindow
Audio 23.waremasu / wareruto break, split, be cracked
Audio 24.kyootoday
Audio 25.-genzaias of (time)
Audio 26.sukunakutemo / sukunakutomo

at least

Audio 27.nakunarimasu / nakunaru

to die, pass away (formal)

Audio 28.shinimasu / shinuto die (general)
Audio 29.soshiteand
Audio 30.-ijooA or more, A or above, A or over
Audio 31.kegainjury, hurt, wound
Audio 32.minasaneveryone, you
Audio 33.eizoopicture, image, video
Audio 34.mimasu / miruto watch, see, look
Audio 35.sugoi

fantastic, wonderful, great / terrible, horrible

Audio 36.bakudanbomb
Audio 37.misairumissile
Audio 38.dainamaitodynamite
Audio 39.gasugas
Audio 40.gasoringasoline
Audio 41.kagaku-busshitsuchemical substances

Functional patterns used in the sentences (Chapter numbers are from Building Up Conversation)

bakuhatsu-butsu ga atta soo desu
plain form + soo desu:reported information; I heard, he/they said

Level 2 Chapter 11

suu-kiro hanareta tokoro
phrase + noun:Noun Modifier

Level 2 Chapter 13

kabe ga kuzuretari, mado-garasu ga waretari, shimashita
verb ta form + -tari, -tari, shimasu:telling some actions; do this and that (and so on)

Level 2 Chapter 7

For your further study

Copyright (C)CosCom Language Service, Inc.All Rights Reserved.