Study Japanese Language through the News

Nihon no Dekigoto, Sekai no Dekigoto

Japan News, World News

Lower Intermediate

Kinkyuu-Jitai Sengen Kakudai

a declaration of a state of emergency expanded

2021/January/14

Nihon de wa izen Shingata Korona-uirusu no kansen ga kakudai shite imasu.
8-ka, Tokyo nado 4-tsu no chi'iki ni Kinkyuu-Jitai Sengen ga demashita.
13-nichi, sarani, 7-tsu no chi'iki ni Kinkyuu-Jitai Sengen ga demashita.

Kore de, gookei 11 no Ken ni Kinkyuu-Jitai Sengen ga deta koto ni narimasu.
Kuwashii koto wa 8-ka no Nyuusu o mite kudasai.

Practice Each Sentence

Kinkyuu-Jitai Sengen Kakudai

Kinkyuu-Jitai Sengen declaration of a state of emergency, kakudai [sv] spread, expand, escalate

1. Nihon de wa izen Shingata Korona-uirusu no kansen ga kakudai shite imasu.

Nihon de in Japan, izen still, Shingata Korona-uirusu new coronavirus (COVID-19)
shingata new model, new type, uirusu virus
kansen [sv] infection, be infected, kakudai [sv] spread, expand, escalate, -te imasu expressing progressive or state

2. 8-ka, Tokyo nado 4-tsu no chi'iki ni Kinkyuu-Jitai Sengen ga demashita.

yooka 8th. of the month, [A] nado [B] [B] sach as [A], chi'iki region, area, -ni for, to
Kinkyuu-jitai sengen declaration of a state of emergency
kinkyuu-jitai emergency situation, state of emergency, sengen [sv] declaration, announcement
[alert] ga demasu [alert/warning/order] is issued, demasu to come out, appear / be issued, be announced

Tokyo-to Tokyo prefecture, Tokyo Metropolitan Government,
Saitama-ken Saitama Prefecture, Chiba-ken Chiba Prefecture, Kanagawa-ken Kanagawa Prefecture,

3. 13-nichi, sarani, 7-tsu no chi'iki ni Kinkyuu-Jitai Sengen ga demashita.

sarani moreover, besides, in addition, nanatsu seven, chi'iki region, area

Kyoto-fu Kyoto Prefecture, Oosaka-fu Osaka Prefecture,
Tochigi-ken Tochigi Prefecture, Gifu-ken Gifu Prefecture, Aichi-ken Aichi Prefecture,
Hyoogo-ken Hyogo Prefecture, Fukuoka-ken Fukuoka Prefecture,

The following audio is available to members

4. Kore de, gookei 11 no Ken ni Kinkyuu-Jitai Sengen ga deta koto ni narimasu.

kore de Now, with this, gookei total, in total, ken prefecture, -ni for, to
deta ta form of demasu; come out, appear / be issued, be announced, -koto ni narimasu it means that, it comes to

5. Kuwashii koto wa 8-ka no Nyuusu o mite kudasai.

kuwashii koto the details, kuwashii detailed, further, koto things, matter, affair
yooka 8th. of the month, nyuusu news
mite kudasai please see (look, watch), mite te form of mimasu; watch, see, look, -te kudasai Please do

Practice the following words

Audio 1.shingata korona-uirusu

new coronavirus (COVID-19)

Audio 2.shingatanew model, new type
Audio 3.uirusuvirus
Audio 4.kansen[sv] infection, be infected
Audio 5.kakudai[sv] spread, expand, escalate
Audio 6.izenstill
Audio 7.kinkyuu-jitai sengen

declaration of a state of emergency

Audio 8.kinkyuu-jitai

emergency situation, state of emergency

Audio 9.sengen[sv] declaration, announcement
Audio 10.demasu / deru

to come out, appear / be issued, be announced

Audio 11.chi'ikiregion, area
Audio 12.saranimoreover, besides, in addition
Audio 13.kore deNow, with this
Audio 14.gookeitotal, in total
Audio 15.kenprefecture
Audio 16.kuwashii kotothe details
Audio 17.kuwashiidetailed, further
Audio 18.mite kudasaiplease see (look, watch)
Audio 19.mimasu / miruto watch, see, look

Functional patterns used in the sentences (Chapter numbers are from Building Up Conversation)

kakudai shite imasu
verb te form + -te imasu:expressing the progressive, a state of being or a habitual action

Level 2 Chapter 4

8-ka no nyuusu o mite kudasai
verb te form + -te kudasai:please do

Level 2 Chapter 5

For your further study

Copyright (C)CosCom Language Service, Inc.All Rights Reserved.