Study Japanese Language through the News

Nihon no Dekigoto, Sekai no Dekigoto

Japan News, World News

Lower Intermediate

Oogata no Saikuron Indo, Banguradeshu ni Jooriku

powerful cyclone hits India and Bangladesh

2020/May/22

20-ka yoru, Indo to Banguradeshu ni oogata no Saikuron ga Jooriku shimashita.
21-nichi genzai, sukunakutomo 84-nin ga nakunarimashita.
Soshite, 300-man-nin ijoo ga hinan shite iru soo desu.

Indo de mo banguradeshu de mo Shingata Korona-uirusu no kansen ga tsuzuite imasu.
Hinan-jo de kansen ga kakudai suru kanoosei ga arimasu.

4-gatsu 14-ka no Nyuusu "Fukugoo Saigai" (complex disaster) o mite kudasai.

Nao, Saikuron to Taifuu, Harikeen wa kihon-teki ni onaji mono desu.
Hassei suru basho de namae ga kawarimasu.

Chuukyuu 305 : "Taifuu no kuni - Nihon" (a country of typhoons - Japan) o mite kudasai.

Practice Each Sentence

Oogata no Saikuron Indo, Banguradeshu ni Jooriku

oogata large size, large scale, saikuron cyclone, Indo India, Banguradeshu Bangladesh
jooriku [sv] make landfall, hit (place)

1. 20-ka yoru, Indo to Banguradeshu ni oogata no Saikuron ga Jooriku shimashita.

hatsuka 20th. of the month, yoru night, Indo India, Banguradeshu Bangladesh
oogata large size, large scale, saikuron cyclone, jooriku [sv] make landfall, hit (place)

2. 21-nichi genzai, sukunakutomo 84-nin ga nakunarimashita.

nijuu-ichi-nichi 21th. of the month, -genzai as of (time)
sukunakutomo at least, hachijuu-yo-nin 84 people
nakunarimasu to die, pass away (formal)

3. Soshite, 300-man-nin ijoo ga hinan shite iru soo desu.

soshite and, san-byaku-man-nin 3 million people, ijoo A or more, A or above, A or over
hinan [sv] evacuate, take shelter, escape, -te iru expressing the present state
-soo desu reported information; I heard, he/they said

4. Indo de mo banguradeshu de mo Shingata Korona-uirusu no kansen ga tsuzuite imasu.

Indo de in India, Banguradeshu de in Bangladesh, -de place marker; in, at
-mo also, too, [A] mo [B] mo both [A] and [B]
shingata korona-uirusu new coronavirus (COVID-19), shingata new model, new type, uirusu virus
kansen [sv] infect, be infected, catch a disease
tsuzuite te form of tsuzukimasu; continue, -te imasu expressing progressive or state

The following audio is available to members

5. Hinan-jo de kansen ga kakudai suru kanoosei ga arimasu.

hinan-jo evacuation center, shelter, hinan [sv] evacuate, take shelter, escape, -de place marker; in, at
kansen [sv] infect, be infected, catch a disease, kakudai [sv] spread, expand, escalate
kanoosei ga arimasu there is a possibility that, be likely to do, it could happen
kanoosei likelihood, probability, possibility, arimasu there is, to have

6. 4-gatsu 14-ka no Nyuusu "Fukugoo Saigai" o mite kudasai.

shi-gatsu April, juuyokka 14th. of the month, nyuusu news
fukugoo saigai a compound disaster, a complex disaster, fukugoo compound, complex, saigai disaster
mite kudasai please see (look, watch), mite te form of mimasu; watch, see, look
-te kudasai Please do

7. Nao, Saikuron to Taifuu, Harikeen wa kihon-teki ni onaji mono desu.

nao For your information, Note that, saikuron cyclone, taifuu typhoon, harikeen hurricane
kihon-teki ni basically, fundamentally, kihon basis, fundamental
onaji mono the same thing, onaji same, mono thing, substance, matter

8. Hassei suru basho de namae ga kawarimasu.

hassei suru basho place where a typhoon (cyclone/hurricane) is born
hassei [sv] happen, break out / grow, birth, basho place, -de cause or reason marker; by, because, from
namae name, kawarimasu to change, be different

9. Chuukyuu 305 : "Taifuu no kuni - Nihon" o mite kudasai.

chuukyuu intermediate (level), taifuu typhoon, kuni country, nation, state
mite kudasai please see (look, watch), mite te form of mimasu; watch, see, look, -te kudasai Please do

Practice the following words

Audio 1.IndoIndia
Audio 2.BanguradeshuBangladesh
Audio 3.oogatalarge size, large scale
Audio 4.saikuroncyclone
Audio 5.taifuutyphoon
Audio 6.harikeenhurricane
Audio 7.jooriku[sv] make landfall, hit (place)
Audio 8.genzaipresent, current, now / as of (time)
Audio 9.sukunakutomoat least
Audio 10.nakunarimasu / nakunaru

to die, pass away (formal)

Audio 11.soshiteand
Audio 12.ijooA or more, A or above, A or over
Audio 13.hinan[sv] evacuate, take shelter, escape
Audio 14.hinan-joevacuation center, shelter
Audio 15.Shingata Korona-uirusu

new coronavirus (COVID-19)

Audio 16.shingatanew model, new type
Audio 17.uirusuvirus
Audio 18.kansen

[sv] infect, be infected, catch a disease

Audio 19.tsuzukimasu / tsuzuku

to continue, go on

Audio 20.kakudai[sv] spread, expand, escalate
Audio 21.kanooseilikelihood, probability, possibility
Audio 22.arimasu / aruthere is, to have
Audio 23.nyuusunews
Audio 24.fukugoo saigai

a compound disaster, a complex disaster

Audio 25.fukugoocompound, complex
Audio 26.saigaidisaster
Audio 27.mite kudasaiplease see (look, watch)
Audio 28.mimasu / miruto watch, see, look
Audio 29.naoFor your information, Note that
Audio 30.kihon-teki nibasically, fundamentally
Audio 31.kihonbasis, fundamental
Audio 32.onaji monothe same thing
Audio 33.onajisame
Audio 34.monothing, substance, matter
Audio 35.hassei

[sv] happen, break out, grow, birth

Audio 36.bashoplace, location
Audio 37.namaename
Audio 38.kawarimasu / kawaru

to change, be different

Audio 39.chuukyuuintermediate (level)
Audio 40.kunicountry, nation, state

Functional patterns used in the sentences (Chapter numbers are from Building Up Conversation)

hinan shite iru / kansen ga tsuzuite imasu
verb te form + -te imasu:expressing the progressive, a state of being or a habitual action

Level 2 Chapter 4

hinan shite iru soo desu
plain form + soo desu:reported information; I heard, he/they said

Level 2 Chapter 11

kansen ga kakudai suru kanoosei ga arimasu
kanoosei ga aru, kanoosei ga takai:there is a possibility of / it's likely to

Common Expressions & Sentences patterns File No. 080a

nyuusu o mite kudasai
verb te form + -te kudasai:please do

Level 2 Chapter 5

hassei suru basho
phrase + noun:Noun Modifier

Level 2 Chapter 13

For your further study

Copyright (C)CosCom Language Service, Inc.All Rights Reserved.