Study Japanese Language through the News

Nihon no Dekigoto, Sekai no Dekigoto

Japan News, World News

Lower Intermediate

Hokuriku de Kiroku-teki na Oo-Ame

torrential rain in Hokuriku

2022/August/05

3-ka no gogo kara 4-ka no asa ni kakete,
Toohoku-chihoo to Hokuriku-chihoo de mooretsu na ame ga furimashita.

Kakuchi de Dosha-kuzure ga okimashita.
Soshite, kawa ga hanran shimashita.
4-ka gogo, Tokyo nado Kantoo-chihoo de mo tsuyoi ame ga furimashita.

Yamagata-ken de wa Mogami-gawa ga hanran shimashita.
Soshite, dai-kibo na koozui ga okimashita.
Takusan no tatemono ga shinsui shimashita.

4-ka asa, Yamagata-ken ya Niigata-ken ni "Oo-Ame Tokubetsu Keihoo" ga demashita.
4-ka gogo, Tokyo ni mo "Oo-Ame Keihoo" ga demashita.

Toohoku-chihoo to Hokuriku-chihoo o chuushin ni, 50-man-nin ijoo ni hinan-shiji ga demashita.
Yamagata-ken to Niigata-ken, Ishikawa-ken de wa "Kinkyuu Anzen Kakuho" ga demashita.

Saigai ga okiru kiken ga aru baai, Kishoo-choo ga keihoo ya chuuihoo o dashimasu.
Tatoeba, oo-ame no baai, "Oo-Ame Tokubetsu Keihoo", "Oo-Ame Keihoo", "Oo-Ame Chuuihoo" desu.
Hinan-joohoo wa 5-dankai de, ichiban ue wa "Kinkyuu Anzen Kakuho" desu.

Nihon ni iru minasan, jibun ga sundeiru chi'iki ni "Oo-Ame Tokubetsu Keihoo" ga detara,
kawa ga hanran suru kanoosei ga arimasu.
"Kinkyuu Anzen Kakuho" ga detara, anzen na basho ni hinan shite kudasai.

Practice Each Sentence

Hokuriku de Kiroku-teki na Oo-Ame

Hokuriku de in Hokuriku region, kiroku-teki [na] record-breaking, record-setting, oo-ame heavy rain

1. 3-ka no gogo kara 4-ka no asa ni kakete,
Toohoku-chihoo to Hokuriku-chihoo de mooretsu na ame ga furimashita.

mikka 3rd. of the month, gogo p.m., afternoon, yokka 4th. of the month, asa morning, in the morning
[A] kara [B] ni kakete from [A] to [B], Toohoku-chihoo Tohoku region, Hokuriku-chihoo Hokuriku region
chihoo local, region, -de place marker; in, at
mooretsu [na] fierce, ferocious, intens, very powerful, ame rain
ame ga furimasu it rains, furimasu to fall (rain, snow)

2. Kakuchi de Dosha-kuzure ga okimashita.

kakuchi each place / many places, -de place marker; in, at
dosha-kuzure landslide, okimasu to happen, occur

3. Soshite, kawa ga hanran shimashita.

soshite and, kawa river, hanran [sv] flow over, overflow

4. 4-ka gogo, Tokyo nado Kantoo-chihoo de mo tsuyoi ame ga furimashita.

[A] nado [X] [X] such as [A], Kantoo-chihoo Kantoo region, chihoo local, region
-de place marker; in, at, -mo also, too
tsuyoi strong, powerful, ame ga furimasu it rains, furimasu to fall (rain, snow)

5. Yamagata-ken de wa Mogami-gawa ga hanran shimashita.

Yamagata-ken Yamagata prefecture, ken prefecture, -de place marker; in, at
Mogami-gawa Mogami River, -gawa coems from Kawa "river"
hanran [sv] flow over, overflow

6. Soshite, dai-kibo na koozui ga okimashita.

soshite and, dai-kibo [na] large scale / serious, dai- big, large, serious, kibo scale, size
koozui flood, okimasu to happen, occur

7. Takusan no tatemono ga shinsui shimashita.

takusan no many, a lot of, tatemono building
shinsui [sv] be flooded, leak, be submerged

The following audio is available to members

8. 4-ka asa, Yamagata-ken ya Niigata-ken ni "Oo-Ame Tokubetsu Keihoo" ga demashita.

ken prefecture, [A ] ya [B] [A] and [B] and so on
oo-ame tokubetsu keihoo special heavy rain warning, emergency heavy rain warning
oo-ame heavy rain, tokubetsu [na] special, keihoo warning
[place] ni [alert] ga demasu [alert/warning/order] is issued for [place], demasu to come out, appear / be issued

9. 4-ka gogo, Tokyo ni mo "Oo-Ame Keihoo" ga demashita.

-mo also, too, oo-ame keihoo heavy rain warning, oo-ame heavy rain, keihoo warning
[place] ni [alert] ga demasu [alert/warning/order] is issued for [place], demasu to come out, appear / be issued

10. Toohoku-chihoo to Hokuriku-chihoo o chuushin ni,
50-man-nin ijoo ni hinan-shiji ga demashita.

[A] o chuushin ni mainly [A], centering around [A]
50-man-nin 500,000 people, ijoo [A] or more, [A] or over
hinan-shiji evacuation instruction, hinan [sv] evacuation, take shelter, shiji [sv] instruction, direction, order
[people] ni [instruction] ga demasu [instruction] is issued for [people], demasu to come out, appear / be issued

11. Yamagata-ken to Niigata-ken, Ishikawa-ken de wa "Kinkyuu Anzen Kakuho" ga demashita.

kinkyuu anzen kakuho emergency safety measures, kinkyuu emergency, urgent
anzen [n/na] safety, safe, kakuho [sv] ensure, secure, get
[prefecture] de ([city/people] ni) [alert] ga demasu [alert] is issued for [city/people] in [prefecture]

12. Saigai ga okiru kiken ga aru baai, Kishoo-choo ga keihoo ya chuuihoo o dashimasu.

saigai disaster, okiru root form of okimasu; happen, occur
kiken [n/na] danger, dangerous, risk, risky, aru root form of arimasu; there is, have, be held, -baai when, in case
Kishoo-choo Japan Meteorological Agency, keihoo warning, chuuihoo alert, advisory, -ya A and B (and so on)
dashimasu to submit, publish, issue

demasu vs. dashimasu
demasu is an intransitive verb. dashimasu is a transitive verb.
* [alert] ga demasu
* [subject] wa [alert] o dashimasu.

13. Tatoeba, oo-ame no baai, "Oo-Ame Tokubetsu Keihoo", "Oo-Ame Keihoo",
"Oo-Ame Chuuihoo" desu.

tatoeba for example, for instance, oo-ame heavy rain
oo- big, large, ame rain, -baai when, in case
oo-ame tokubetsu keihoo special heavy rain warning, emergency heavy rain warning
oo-ame keihoo heavy rain warning
oo-ame chuuihoo heavy rain advisory

14. Hinan-joohoo wa 5-dankai de, ichiban ue wa "Kinkyuu Anzen Kakuho" desu.

hinan [sv] evacuation, take shelter, joohoo information, go-dankai 5 levels, -de a conjunction "and"
ichiban No.1, most, -est, ue upper, higher
kinkyuu anzen kakuho emergency safety measures, kinkyuu emergency, urgent
anzen [n/na] safety, safe, kakuho [sv] ensure, secure, get

15. Nihon ni iru minasan, jibun ga sundeiru chi'iki ni "Oo-Ame Tokubetsu Keihoo" ga detara,
kawa ga hanran suru kanoosei ga arimasu.

Nihon ni iru minasan people who live in Japan, those who are in Japan
-ni place marker; in, at, on, iru root form of imasu; there is, to be at, stay, minasan everyone, you
jibun oneself, sundeiru to live, living, chi'iki region, area
oo-ame tokubetsu keihoo special heavy rain warning, emergency heavy rain warning
deta ta form of demasu; come out, appear / be issued,, -tara if, when
kawa river, hanran [sv] flow over, overflow, kanoosei ga arimasu there is a possibility that, be likely to do
kanoosei likelihood, probability, possibility, arimasu there is, to have

16. "Kinkyuu Anzen Kakuho" ga detara, anzen na basho ni hinan shite kudasai.

kinkyuu anzen kakuho emergency safety measures
deta ta form of demasu; come out, appear / be issued,, -tara if, when
anzen [n/na] safety, safe, basho place
hinan [sv] evacuate, take shelter, -te kudasai Please do

Practice the following words

Audio 1.oo-ameheavy rain
Audio 2.amerain
Audio 3.ame ga furimasuit rains
Audio 4.furimasu / furuto fall (rain, snow)
Audio 5.kiroku-teki

[na] record-breaking, record-setting

Audio 6.mooretsu

[na] fierce, ferocious, intens, very powerful

Audio 7.hinan shijievacuation Instruction
Audio 8.hinan[sv] evacuation, take shelter
Audio 9.shiji[sv] instruction, direction, order
Audio 10.gogop.m., afternoon
Audio 11.asamorning, in the morning
Audio 12.-ni kaketefrom [A] to [B]
Audio 13.chihoolocal, region
Audio 14.kakuchieach place / many places
Audio 15.dosha-kuzurelandslide
Audio 16.okimasu / okiruto happen, occur
Audio 17.soshiteand
Audio 18.kawariver
Audio 19.hanran[sv] flow over, overflow
Audio 20.tsuyoistrong, powerful
Audio 21.dai-kibo[na] large scale / heavy, serious
Audio 22.kiboscale, size
Audio 23.koozuiflood
Audio 24.takusanmany, a lot of
Audio 25.tatemonobuilding
Audio 26.shinsui[sv] be flooded, leak, be submerged
Audio 27.demasu / deru

to come out, appear / be issued, be announced

Audio 28.dashimasu / dasu

to submit, publish, issue

Audio 29.[A] o chuushin ni

mainly [A], centering around [A]

Audio 30.ijoo[A] or more, [A] or over
Audio 31.saigaidisaster
Audio 32.kiken

[n/na] danger, dangerous, risk, risky

Audio 33.arimasu / aruthere is, to have
Audio 34.-baaiwhen, in case
Audio 35.kishoo-chooJapan Meteorological Agency
Audio 36.keihoowarning
Audio 37.chuuihooalert, advisory
Audio 38.tatoebafor example, for instance
Audio 39.joohooinformation
Audio 40.dankaistep, stage, level
Audio 41.imasu / iruthere is, to be at, stay, have
Audio 42.minasaneveryone, all, you
Audio 43.jibunI / oneself
Audio 44.sundeiruto live, living
Audio 45.chi'ikiregion, area
Audio 46.kanooseilikelihood, probability, possibility
Audio 47.anzen[n/na] safety, safe
Audio 48.bashoplace
Audio 49.tokubetsu[na] special
Audio 50.kinkyuuurgent, emergency
Audio 51.kakuho[sv] ensure, secure, get
Audio 52.oo-ame tokubetsu keihoo

special heavy rain warning, emergency heavy rain warning

Audio 53.oo-ame keihoo

heavy rain warning

Audio 54.oo-ame chuuihoo

heavy rain advisory

Audio 55.kinkyuu anzen kakuho

emergency safety measures

Audio 56.hinan shiji

evacuation instruction

Functional patterns used in the sentences (Chapter numbers are from Building Up Conversation)

saigai ga okiru kiken ga aru baai / jibun ga sundeiru chi'iki
phrase + noun:Noun Modifier

Level 2 Chapter 13

ichiban ue wa "Kinkyuu Anzen Kakuho" desu
(-de) ichiban + adjective:expressing the superlative; most, -est

Level 1 Chapter 13

Oo-ame Tokubetsu Keihoo ga detara / Kinkyuu Anzen Kakuho ga detara
ta form + -tara:if, when

Level 2 Chapter 8

kawa ga hanran suru kanoosei ga aru
kanoosei ga aru, kanoosei ga takai:there is a possibility of / it's likely to

Supplementary : Common Phrases & Sentence Patterns File No. 080a

anzen na basho ni hinan shite kudasai
verb te form + -te kudasai:please do

Level 2 Chapter 5

For your further study

Copyright (C)CosCom Language Service, Inc.All Rights Reserved.