Learn Japanese through the Short News

Short News

Short article

Upper Basic level

Nenmatsu-Nenshi no Yotei wa?

Any plan for the New Year holidays?

2021/November/08

Maitoshi kono jiki ni naru to, minna Nenmatsu-Nenshi no keikaku o tatemasu.
"Nenmatsu-Nenshi" to ieba, Boonenkai to Kisei desu.

Aru shinbun-sha ga Nenmatsu-Nenshi no yotei ni tsuite Ankeeto o shimashita.
Sono kekka, "Kisei ka, ryokoo suru" wa 18%, "Shinai" wa 80%.
"Boonenkai o shi-tai" wa 23%, "Shi-takunai" wa 73% deshita.

Ima, Korona no Kansen wa ichioo osamatte imasu ga, minna mada shinchoo desu.
Minasan wa nanika yotei ga arimasu ka?

Practice Each Sentence

Nenmatsu-Nenshi no Yotei wa?

nenmatsu-nenshi the end and the beginning of the year, the year-end and New Year holidays
yotei [sv] plan, schedule

1. Maitoshi kono jiki ni naru to, minna Nenmatsu-Nenshi no keikaku o tatemasu.

maitoshi every year, jiki time, season, -ni narimasu to become, come to
naru root form of narimasu, -to when
nenmatsu-nenshi the end and the beginning of the year, the year-end and New Year holidays
nenmatsu the end of the year, nenshi the beginning of the year
keikaku o tatemasu to plan, make a plan (idiomatic phrase), keikaku [sv] plan, project

cf. O-Shoogatsu the New Year, New Year holidays,

2. "Nenmatsu-Nenshi" to ieba, Boonenkai to Kisei desu.

nenmatsu-nenshi the end and the beginning of the year, the year-end and New Year holidays
-to ieba speaking of, when it comes to, -to quotation marker; ".....", that
ieba ba conditional form of iimasu; say
boonenkai year-end party, kisei [sv] go back to one's hometown during the holidays

3. Aru shinbun-sha ga Nenmatsu-Nenshi no yotei ni tsuite Ankeeto o shimashita.

aru a certain (person, company, etc.), shinbun-sha newspaper publishing company
shinbun newspaper, -sha company, yotei [sv] plan, schedule, -ni tsuite about
ankeeto survey, questionnaire (Katakan word comes from a French "enquete")

4. Sono kekka, "Kisei ka, ryokoo suru" wa 18%, "Shinai" wa 80%.

sono kekka as a result of that
kisei [sv] go back to one's hometown during the holidays, -ka or
ryokoo [sv] travel, journey, go on a trip
suru root form of shimasu; do, play, shinai nai form of shimasu

The following audio is available to members

5. "Boonenkai o shi-tai" wa 23%, "Shi-takunai" wa 73% deshita.

boonenkai year-end party, shi-tai want to do, shi-takunai do not want to do
[stem] + tai want to do, would like to do

6. Ima, Korona no Kansen wa ichioo osamatte imasu ga, minna mada shinchoo desu.

ima now, Korona corona (COVID-19), kansen [sv] infection, be infected
ichioo anyway, somewhat, tentatively, osamatte te form of osamarimasu; settle down
-te imasu expressing progressive or state, -ga a conjunction meaning "but"
minna everyone / many people, mada still, shinchoo [na] careful, cautious, prudent

7. Minasan wa nanika yotei ga arimasu ka?

minasan everyone / you (polite), nanika yotei ga arimasu ka? do you have any plans?
nanika some (thing) / any (thing), yotei [sv] plan, schedule, arimasu there is, to have

Practice the following words

Audio 1.nenmatsu-nenshi

the year-end and New Year holidays

Audio 2.nenmatsuthe end of the year
Audio 3.nenshithe beginning of the year
Audio 4.[cf.] O-Shoogatsu

the New Year, New Year holidays

Audio 5.yotei[sv] plan, schedule
Audio 6.keikaku[sv] plan, project
Audio 7.keikaku o tatemasuto plan, make a plan
Audio 8.maitoshievery year
Audio 9.jikitime, season
Audio 10.narimasu / naru

to become, come to, it will be

Audio 11.minnaeveryone / many people
Audio 12.minasaneveryone / you (polite)
Audio 13.-to iebaspeaking of, when it comes to
Audio 14.iimasu / iuto say, tell
Audio 15.boonenkaiyear-end party
Audio 16.kisei

[sv] go back to one's hometown during the holidays

Audio 17.ryokoo[sv] travel, journey, go on a trip
Audio 18.arua certain (person, company, etc.)
Audio 19.arimasu / aruthere is, to have
Audio 20.shinbun-shanewspaper publishing company
Audio 21.shinbunnewspaper
Audio 22.-ni tsuiteabout
Audio 23.ankeetosurvey, questionnaire
Audio 24.kekkaresult
Audio 25.imapresent, current, now
Audio 26.Koronacorona (COVID-19)
Audio 27.kansen[sv] infection, be infected
Audio 28.ichioo

anyway, somewhat, tentatively

Audio 29.osamarimasu / osamaru

be settled down

Audio 30.madastill
Audio 31.shinchoo[na] careful, cautious, prudent
Audio 32.nanikasome (thing) / any (thing)

Functional patterns used in the sentences (Chapter numbers are from Building Up Conversation)

kono jiki ni naru to
root/nai form + -to:when, if

Level 2 Chapter 15

Nenmatsu-Nenshi to ieba
[A] to ieba, [B]:speaking of, when it comes to

Common Expressions & Sentences patterns File No. 058a

boonenkai o shi-tai / shi-takunai
verb stem + tai:want to do, would like to do

Level 1 Chapter 11

Korona no kansen wa ichioo osamatte imasu
verb te form + -te imasu:expressing the progressive, a state of being or a habitual action

Level 2 Chapter 4

For your further study

Copyright (C)CosCom Language Service, Inc.All Rights Reserved.