Learn Japanese through the Short News

Short News

Short article

Upper Basic level

O-Hanami Kinshi, De, Konna mono ga ...

cherry-blossom viewing Ban, then, things like this ...

2020/March/29

Ima, Tokyo wa Sakura ga mankai desu.

Demo, Tokyo wa ima "Gaishutsu Jishuku".
Sakura no meisho, Ueno Kooen wa "O-Hanami Kinshi".

Shikashi, Nihon-jin wa yappari O-Hanami o shi-tai desu.

De, konna mono ga urete iru soo desu.

Practice Each Sentence

O-Hanami Kinshi, De, Konna mono ga ...

o-hanami / hanami cherry-blossom viewing, kinshi [sv] prohibit, forbid, ban
de, then, konna mono things like this

1. Ima, Tokyo wa Sakura ga mankai desu.

ima present, current, now, Sakura cherry tree, cherry blossoms, mankai full bloom

2. Demo, Tokyo wa ima "Gaishutsu Jishuku".

demo however, but, ima present, current, now
gaishutsu [sv] going out, be out
jishuku [sv] voluntarily refrain, self-restraint

3. Sakura no meisho, Ueno Kooen wa "O-Hanami Kinshi".

Sakura cherry tree, cherry blossoms, meisho sightseeing spot, Ueno kooen Ueno park
o-hanami / hanami cherry-blossom viewing, hana flower, mimasu to watch, see, look
kinshi [sv] prohibit, forbid, ban

The following audio is available to members

4. Shikashi, Nihon-jin wa yappari O-Hanami o shi-tai desu.

shikashi however, but, yappari still, o-hanami cherry-blossom viewing
shi-tai want to do, -tai desu (stem +) want to do, would like to do

5. De ..., konna mono ga urete iru soo desu.

de then, konna mono things like this, konna like this, this sort of, mono thing
urete iru be selling well, be in demand, urete te form of uremasu; sell well
-te iru expressing progressive or state, -soo desu reported information; I heard, he/they said

Practice the following words

Audio 1.Sakuracherry tree, cherry blossoms
Audio 2.mankaifull bloom
Audio 3.o-hanami / hanamicherry-blossom viewing
Audio 4.hanaflower
Audio 5.mimasu / miruto watch, see, look
Audio 6.imapresent, current, now
Audio 7.demohowever, but
Audio 8.kooenpark
Audio 9.gaishutsu[sv] going out, be out
Audio 10.jishuku[sv] voluntarily refrain, self-restraint
Audio 11.kinshi[sv] prohibit, forbid, ban
Audio 12.meishofamous spot, sightseeing spot
Audio 13.shikashihowever, but (formal)
Audio 14.yapparias I thought / after all / still
Audio 15.konna monothings like this
Audio 16.konnalike this, this sort of
Audio 17.monothing, matter, affair
Audio 18.ureteimasu / ureteiru

be selling well, be in demand

Audio 19.uremasu / ureruto sell well
Audio 20.bonsaiBonsai, dwarf tree

Functional patterns used in the sentences (Chapter numbers are from Building Up Conversation)

o-hanami o shi-tai desu
verb stem + tai:want to do, would like to do

Level 1 Chapter 11

urete iru
verb te form + -te imasu:expressing the progressive, a state of being or a habitual action

Level 2 Chapter 4

urete iru soo desu
plain form + soo desu:reported information; I heard, he/they said

Level 2 Chapter 11

For your further study

Copyright (C)CosCom Language Service, Inc.All Rights Reserved.