Study Japanese from the Weather forecast

Tenki Yohoo

Weather forecast - Tokyo

Upper Basic level

Study practical Japanese through the weather forecast written in
easy-to-understand Japanese.
Please practice the basic terms first.

2021/January/11 - 2021/January/17

Tenkizu

11-nichi wa "Seijin no Hi" de, shukujitsu desu.
Do-Nichi-Getsu no 3-renkyuu desu ga, Nihon-kai-gawa de oo-yuki ga futte imasu.
10-ka, Fukui-ken no koosoku-dooro de wa
1,000-dai ijoo no kuruma ga yuki de ugokenaku narimashita.

Getsu-yoobi to ka-yoobi wa Kantoo-chihoo de mo kion ga sagarimasu.
Ka-yoobi no Tokyo no saikoo-kion wa 6-do gurai.
Tokyo de yuki ga furu kamo shiremasen.

Sui-yoobi kara wa ii tenki ni naru deshoo.

Practice Each Sentence

1. 11-nichi wa "Seijin no Hi" de, shukujitsu desu.

juu-ichi-nichi 11th. of the month, seijin no hi Coming of Age Day
seijin adult (legally), hi day, date, -de a conjunction "and", shukujitsu national holiday, public holiday

2. Do-Nichi-Getsu no 3-renkyuu desu ga, Nihon-kai-gawa de oo-yuki ga futte imasu.

do-nichi-getsu Sat., Sun., Mon., do-yoobi Saturday, nichi-yoobi Sunday, getsu-yoobi Monday
3-renkyuu 3 day holdiay, 3 holidays in a row, -desu ga a conjunction meaning "but"
Nihon-kai the Sea of Japan, -gawa side, -de place marker; in, at
oo-yuki heavy snow, oo- big, large, yuki ga furimasu to snow
futte te form of furimasu; fall (rain, snow), -te imasu expressing progressive or state

3. 10-ka, Fukui-ken no koosoku-dooro de wa
1,000-dai ijoo no kuruma ga yuki de ugokenaku narimashita.

tooka 10th. of the month, Fukui-ken Fukui Prefecture, koosoku-dooro expressway, motorway, freeway
koosoku high speed, dooro road, street, -de place marker; in, at
-dai counter for machinery objects, -ijoo A or more, A or above, A or over, kuruma car
yuki de because of snow, due to snow, -de cause marker; by, because, due to
ugokenaku narimasu be stuck, be stranded (literally, become not able to move, drive)
ugokenai potential nai form of ugokimasu; cannot move, cannot drive
-naku narimasu come not to do, become not able to do

4. Getsu-yoobi to ka-yoobi wa Kantoo-chihoo de mo kion ga sagarimasu.

getsu-yoobi Monday, ka-yoobi Tuesday
Kantoo-chihoo Kantoo region (Tokyo, Kanagawa, Chiba, Saitama, Ibaraki, Tochigi, Gunma)
chihoo local, region, -de place marker; in, at, -mo also, too
kion (air) temperature, sagarimasu to go down, fall, drop

5. Ka-yoobi no Tokyo no saikoo-kion wa 6-do gurai.

ka-yoobi Tuesday, saikoo-kion the highest temperature, saikoo the highest, maximum
kion (air) temperature, -do degrees (celsius), -gurai / -kurai about, approximately

6. Tokyo de yuki ga furu kamo shiremasen.

Tokyo de in Tokyo, yuki ga furimasu to snow
furu root form of furimasu; fall (rain, snow), -kamo shiremasen probably, maybe, perhaps, possibly

7. Sui-yoobi kara wa ii tenki ni naru deshoo.

sui-yoobi Wednesday, -kara from, ii tenki nice weather, fine day, beautiful day
ii good, tenki weather, -ni narimasu to become, come to, it will be
naru root form of narimasu, -deshoo should be, must be

Functional patterns used in the sentences (Chapter numbers are from Building Up Conversation)

oo-yuki ga futte imasu
verb te form + -te imasu:expressing the progressive, a state of being or a habitual action

Level 2 Chapter 4

kuruma ga ugokenaku narimashita
-naku narimasu:expressing a change; come not to do, become not able to do

Level 3 Chapter 5

Tokyo de yuki ga furu kamo shiremasen
plain form + kamo shiremasen:expressing possibility; possibly, probably, could be, may be

Level 2 Chapter 8

ii tenki ni naru deshoo
plain form + deshoo:must be, should be, will be

Level 3 Chapter 1

Copyright (C)CosCom Language Service, Inc.All Rights Reserved.