Study Japanese from the Weather forecast

Tenki Yohoo

Weather forecast - Tokyo

Upper Basic level

Study practical Japanese through the weather forecast written in
easy-to-understand Japanese.
Please practice the basic terms first.

2021/July/26 - 2021/August/01

Tenkizu

Konshuu no zenhan wa tenki ga yokunai desu.
Ima, Taifuu 8-goo ga Nihon ni chikazuite imasu.
Taifuu wa 27-nichi goro Kantoo-chihoo ka, Toohoku-chihoo ni jooriku suru kanoosei ga arimasu.

Taifuu ga jooriku suru to, totemo tsuyoi kaze ga fukimasu.
Soshite, oo-ame ga furimasu.

Tokyo nado Kantoo-chihoo wa ima Orinpikku no Massaichuu desu.
Okunai no kyoogi wa mondai nai to omoimasu.
Demo, okugai no kyoogi wa enki sareru kamo shiremasen.

Practice Each Sentence

1. Konshuu no zenhan wa tenki ga yokunai desu.

konshuu this week, zenhan the first half, cf. koohan the latter half
tenki weather, yokunai nai form of ii; not good, not nice

2. Ima, Taifuu 8-goo ga Nihon ni chikazuite imasu.

ima now, Taifuu 8-goo Typhoon No. 8, -goo No. (used for car, train, typhoon, so on)
chikazuite imasu be approaching, chikazuite te form of chikazukimasu; approach, come near
-te imasu expressing progressive or state

3. Taifuu wa 27-nichi goro Kantoo-chihoo ka, Toohoku-chihoo ni
jooriku suru kanoosei ga arimasu.

taifuu typhoon, nijuu-shichi-nichi / nijuu-nana-nichi 27th. of the month
Kantoo-chihoo Kantoo region, Toohoku-chihoo Tohoku region, chihoo local, region
jooriku [sv] make landfall, hit (place)
kanoosei ga arimasu there is a possibility that, be likely to do, it could happen
kanoosei likelihood, probability, possibility, arimasu there is, to have, happen

4. Taifuu ga jooriku suru to, totemo tsuyoi kaze ga fukimasu.

jooriku [sv] make landfall, hit (place), -to when, if
totemo very, tsuyoi strong, powerful
kaze ga fukimasu wind blows (set phrase), kaze wind, fukimasu to breathe out / blow

5. Soshite, oo-ame ga furimasu.

soshite and, oo-ame heavy rain, oo- big, large
ame ga furimasu it rains, furimasu to fall (rain, snow)

6. Tokyo nado Kantoo-chihoo wa ima Orinpikku no Massaichuu desu.

[A] nado [X] [X] such as [A], Kantoo-chihoo Kantoo region, chihoo local, region
ima now, Orinpikku Olympic Games, Olympics
massaichuu in the middle of, in the midst of

7. Okunai no kyoogi wa mondai nai to omoimasu.

okunai inside, indoor, kyoogi game, match, contest, competition
mondai nai no problem (common phrase), mondai question, problem, trouble, issue
nai nai form of arimasu; there is not, don't have, -to omoimasu I think that, I guess

8. Demo, okugai no kyoogi wa enki sareru kamo shiremasen.

demo however, but, okugai outside, outdoor, kyoogi game, match, contest, competition
enki sareru be postponed, be delayed, be rescheduled
enki [sv] postponement, adjournment, sareru passive root form of shimasu; be done
-kamo shiremasen probably, maybe, perhaps, possibly

Functional patterns used in the sentences (Chapter numbers are from Building Up Conversation)

chikazuite imasu
verb te form + -te imasu:expressing the progressive, a state of being or a habitual action

Level 2 Chapter 4

jooriku suru kanoosei ga arimasu
kanoosei ga aru, kanoosei ga takai:there is a possibility of / it's likely to

Common Expressions & Sentences patterns File No. 080a

taifuu ga jooriku suru to
root/nai form + -to:when, if

Level 2 Chapter 15

mondai nai to omoimasu
plain form + to omoimasu:I think, I believe, I guess, I feel

Level 2 Chapter 3

enki sareru kamo shiremasen
plain form + kamo shiremasen:expressing possibility; possibly, probably, could be, may be

Level 2 Chapter 8

Copyright (C)CosCom Language Service, Inc.All Rights Reserved.