Study Japanese from the Weather forecast

Tenki Yohoo

Weather forecast - Tokyo

Upper Basic level

Study practical Japanese through the weather forecast written in
easy-to-understand Japanese.
Please practice the basic terms first.

2021/October/18 - 2021/October/24

Tenkizu

Getsu-yoobi wa Kumori tokidoki Hare.
Ka-yoobi wa gogo kara Ame ga furu deshoo.
Sui-yoobi to moku-yoobi wa ii tenki ni narimasu.

17-nichi no nichi-yoobi, Tokyo no hiru no kion wa 14-do.
Fuyu ga kita mitai deshita.
Konshuu mo kion wa hiku-me desu.

Kaze o hikanai yoo ni, ki o tsukete kudasai.

Practice Each Sentence

1. Getsu-yoobi wa Kumori tokidoki Hare.

getsu-yoobi Monday, kumori cloudy weather
tokidoki sometimes, partly, hare fine weather, sunny

2. Ka-yoobi wa gogo kara Ame ga furu deshoo.

ka-yoobi Tuesday, gogo afternoon, in the afternoon, -kara from
ame ga furimasu it rains, ame rain, furu root form of furimasu; fall (rain, snow)
-deshoo expressing conjecture; should be, must be

3. Sui-yoobi to moku-yoobi wa ii tenki ni narimasu.

sui-yoobi Wednesday, moku-yoobi Thursday
ii tenki nice weather, fine day, beautiful day, ii good, nice, tenki weather
-ni narimasu to become, come to, it will be

4. 17-nichi no nichi-yoobi, Tokyo no hiru no kion wa 14-do.

juu-shichi-nichi / juu-nana-nichi 17th. of the month, nichi-yoobi Sunday
hiru noon, daytime, kion (air) temperature
juu-yon-do 14 degrees Celsius, -do degrees (Celsius)

5. Fuyu ga kita mitai deshita.

fuyu winter, fuyu ga kita Winter has come, kita ta form of kimasu; come
-mitai desu it seems (like), it looks (like)

6. Konshuu mo kion wa hiku-me desu.

konshuu this week, -mo also, too, as well, kion (air) temperature
hiku-me a bit low, a little lower, lower, cf. hikui low

7. Kaze o hikanai yoo ni, ki o tsukete kudasai.

kaze o hikimasu to catch a cold (set phrase), -nai yoo ni try not to do, in order not to do
ki o tsukete kudasai please be careful, please pay attention
ki o tsukemasu pay attention, watch out, be careful, -te kudasai Please do

Functional patterns used in the sentences (Chapter numbers are from Building Up Conversation)

ame ga furu deshoo
plain form + deshoo:must be, should be, will be

Level 3 Chapter 1

ii tenki ni narimasu
-ku narimasu / -ni narimasu:become, come to

Level 2 Chapter 9

fuyu ga kita mitai
mitai desu:It seems, it looks

Level 3 Chapter 4

kaze o hikanai yoo ni
-yoo ni / -nai yoo ni:expressing a purpose; for, in order to do, so that

Level 3 Chapter 10

ki o tsukete kudasai
verb te form + -te kudasai:please do

Level 2 Chapter 5

Copyright (C)CosCom Language Service, Inc.All Rights Reserved.