Study Japanese from the Weather forecast

Tenki Yohoo

Weather forecast - Tokyo

Upper Basic level

Study practical Japanese through the weather forecast written in
easy-to-understand Japanese.
Please practice the basic terms first.

2019/August/19 - 2019/August/25

Tenkizu

Getsu-yoobi to ka-yoobi wa tokidoki Ame ga furu deshoo.
Sui-yoobi to moku-yoobi wa Kumori tokidoki Hare.

Demo, kin-yoobi to do-yoobi wa ichiji Ame ga furi-soo desu.

Saikoo-kion wa 30-do kara 33-do.
Saitei-kion wa 24-do kara 26-do gurai deshoo.

Moku-yoobi ikoo no Saikoo-kion wa 31-do gurai.
Kono natsu no Moosho wa Tooge o Koshita kamo shiremasen.

Practice Each Sentence

1. Getsu-yoobi to ka-yoobi wa tokidoki Ame ga furu deshoo.

getsu-yoobi Monday, ka-yoobi Tuesday, tokidoki sometimes, partly
ame ga furimasu to rain, ame rain, furu root form of furimasu; fall (rain, snow)
-deshoo expressing conjecture; should be, must be

2. Sui-yoobi to moku-yoobi wa Kumori tokidoki Hare.

sui-yoobi Wednesday, moku-yoobi Thursday
kumori cloudy weather, tokidoki sometimes, partly, hare fine weather, sunny

3. Demo, kin-yoobi to do-yoobi wa ichiji Ame ga furi-soo desu.

demo however, but, kin-yoobi Friday, do-yoobi Saturday
ichiji once, temporarily, occasionally, briefly, ame ga furimasu to rain
-soo desu (stem +) it looks, it seems

4. Saikoo-kion wa 30-do kara 33-do.

saikoo-kion the highest temperature, saikoo the highest, maximum
kion (air) temperature, -do degrees (celsius), -kara from

5. Saitei-kion wa 24-do kara 26-do gurai deshoo.

saitei-kion lowest temperature, saitei the lowest, minimum
kion (air) temperature, -do degrees (celsius), -gurai / -kurai about, approximately

6. Moku-yoobi ikoo no Saikoo-kion wa 31-do gurai.

moku-yoobi Thursday, ikoo after, saikoo-kion the highest temperature
-do degrees (celsius), -gurai / -kurai about, approximately

7. Kono natsu no Moosho wa Tooge o Koshita kamo shiremasen.

kono natsu this summer, moosho extremely hot, intense heat
tooge o koshimasu pass the peak, pass the worst point (expression)
tooge the highest point on a mountain road, koshita ta form of koshimasu; exceed, go over, pass
-kamo shiremasen possibly, could be, probably, maybe

Functional patterns used in the sentences (Chapter numbers are from Building Up Conversation)

ame ga furu deshoo / 26-do gurai deshoo
plain form + deshoo:must be, should be, will be

Level 3 Chapter 1

ame ga furi-soo desu
stem + soo desu:it seems, it looks

Level 3 Chapter 2

moosho wa tooge o koshita kamo shiremasen
plain form + kamo shiremasen:expressing possibility; possibly, probably, could be, may be

Level 2 Chapter 8

Copyright (C)CosCom Language Service, Inc.All Rights Reserved.