Study Japanese from the Weather forecast

Tenki Yohoo

Weather forecast - Tokyo

Upper Basic level

Study practical Japanese through the weather forecast written in
easy-to-understand Japanese.
Please practice the basic terms first.

2021/June/14 - 2021/June/20

Tenkizu

Konshuu wa tenki ga amari yokunai desu.
Getsu-yoobi wa Kumori tokidoki Ame.
Ka-yoobi mo ichiji Ame ga furu kamo shiremasen.

Nishi-Nihon wa 5-gatsu 15-nichi goro Tsuyu-iri shimashita.
Kore wa reinen yori 20-ka ijoo hayai desu.
Kantoo-chihoo mo 5-gatsu-chuu ni Tsuyu-iri suru to omoimashita ga, shimasendeshita.
Demo, konshuu wa machigai-naku Tsuyu-iri suru hazu desu.

Saikoo-kion wa 25-do kara 28-do.
Saitei-kion wa 19-do kara 22-do gurai deshoo.

See Intermediate Japanese 305 : Tsuyu 2021

Practice Each Sentence

1. Konshuu wa tenki ga amari yokunai desu.

konshuu this week, tenki weather
amari (+ negative) not very, not much, not so, yokunai nai form of ii; not good, not nice

2. Getsu-yoobi wa Kumori tokidoki Ame.

getsu-yoobi Monday, kumori cloudy weather
tokidoki sometimes, partly, ame rain

3. Ka-yoobi mo ichiji Ame ga furu kamo shiremasen.

ka-yoobi Tuesday, -mo also, too, ichiji once, temporarily, briefly, occasionally
ame ga furimasu it will rain, furu root form of furimasu; fall (rain, snow)
-kamo shiremasen probably, maybe, perhaps, possibly

4. Nishi-Nihon wa 5-gatsu 15-nichi goro Tsuyu-iri shimashita.

Nishi-Nihon Western Japan, nishi West, cf. Higashi-Nihon Eastern Japan, higashi East
go-gatsu May, juugo-nichi 15th. of the month, -goro around (time)
Tsuyu-iri [sv] the start of the rainy season, the rainy season starts
Tsuyu rainy season in Japan

"rainy season" other than Japan is "Uki"

5. Kore wa reinen yori 20-ka ijoo hayai desu.

reinen average year, normal year, -yori comparative pattern; more than / less than
hatsuka 20th. of the month / 20 days, ijoo [A] or more, [A] or over
hayai early (earlier)

6. Kantoo-chihoo mo 5-gatsu-chuu ni Tsuyu-iri suru to omoimashita ga, shimasendeshita.

Kantoo-chihoo Kantoo region (Tokyo, Kanagawa, Chiba, Saitama, Ibaraki, Tochigi, Gunma prefectures)
chihoo local, region, -mo also, too
-chuu ni by the end of (May)
Tsuyu-iri [sv] the start of the rainy season, the rainy season starts
-to omoimasu I think that, I guess, -ga a conjunction meaning "but"

7. Demo, konshuu wa machigai-naku Tsuyu-iri suru hazu desu.

demo however, but, konshuu this week
machigai-naku without fail, certainly, -hazu desu should be, must be, be expected

8. Saikoo-kion wa 25-do kara 28-do.

saikoo-kion the highest temperature, saikoo the highest, maximum
kion (air) temperature, -do degrees (Celsius), -kara from

9. Saitei-kion wa 19-do kara 22-do gurai deshoo.

saitei-kion lowest temperature, saitei the lowest, minimum
kion (air) temperature, -do degrees (Celsius)
-gurai / -kurai about, approximately, -deshoo should be, must be

Functional patterns used in the sentences (Chapter numbers are from Building Up Conversation)

ame ga furu kamo shiremasen
plain form + kamo shiremasen:expressing possibility; possibly, probably, could be, may be

Level 2 Chapter 8

reinen yori, 20-ka ijoo hayai
-yori, (-no hoo ga):comparison - more than / less than

Level 1 Chapter 13

Tsuyu-iri suru to omoimashita
plain form + to omoimasu:I think, I believe, I guess, I feel

Level 2 Chapter 3

Tsuyu-iri suru hazu desu
verb plain form + hazu desu:should be, must be, be expected

Level 3 Chapter 1

22-do gurai deshoo
plain form + deshoo:must be, should be, will be

Level 3 Chapter 1

Copyright (C)CosCom Language Service, Inc.All Rights Reserved.