Study Japanese from the Weather forecast

Tenki Yohoo

Weather forecast - Tokyo

Upper Basic level

Study practical Japanese through the weather forecast written in
easy-to-understand Japanese.
Please practice the basic terms first.

2021/September/13 - 2021/September/19

Tenkizu

Getsu-yoobi wa Kumori tokidoki Hare.
Demo, ka-yoobi kara zutto Kumori desu.
Kin-yoobi to do-yoobi wa ichiji Ame ga furu kamo shiremasen.

Saikoo-kion wa 24-do kara 30-do.
Saitei-kion wa 18-do kara 23-do gurai deshoo.

Daibu suzushiku narimashita.
Moosugu honkaku-teki na Aki ni narimasu.

Practice Each Sentence

1. Getsu-yoobi wa Kumori tokidoki Hare.

getsu-yoobi Monday, kumori cloudy weather
tokidoki sometimes, partly, hare fine weather, sunny

2. Demo, ka-yoobi kara zutto Kumori desu.

demo however, but, ka-yoobi Tuesday, -kara from
zutto all the time, all along, kumori cloudy weather

3. Kin-yoobi to do-yoobi wa ichiji Ame ga furu kamo shiremasen.

kin-yoobi Friday, do-yoobi Saturday, ichiji once, temporarily, briefly, occasionally
ame ga furimasu it will rain, ame rain, furu root form of furimasu; fall (rain, snow)
-kamo shiremasen probably, maybe, perhaps, possibly

4. Saikoo-kion wa 24-do kara 30-do.

saikoo-kion the highest temperature, saikoo the highest, maximum
kion (air) temperature, -do degrees (Celsius), -kara from

5. Saitei-kion wa 18-do kara 23-do gurai deshoo.

saitei-kion lowest temperature, saitei the lowest, minimum
kion (air) temperature, -do degrees (Celsius), -gurai / -kurai about, approximately
-deshoo should be, must be

6. Daibu suzushiku narimashita.

daibu pretty, rather, quite, suzushiku narimasu become cooler, get cool
suzushiku ku form of suzushii; cool, -ku narimasu to become, come to

7. Moosugu honkaku-teki na Aki ni narimasu.

moosugu soon, before long, honkaku-teki [na] full-scale, full-fledged, real
aki autumn, fall, -ni narimasu to become, come to

Functional patterns used in the sentences (Chapter numbers are from Building Up Conversation)

ame ga furu kamo shiremasen
plain form + kamo shiremasen:expressing possibility; possibly, probably, could be, may be

Level 2 Chapter 8

23-do gurai deshoo
plain form + deshoo:must be, should be, will be

Level 3 Chapter 1

suzushiku narimashita / aki ni narimasu
-ku narimasu / -ni narimasu:become, come to

Level 2 Chapter 9

Copyright (C)CosCom Language Service, Inc.All Rights Reserved.