Study Japanese from the Weather forecast

Tenki Yohoo

Weather forecast - Tokyo

Upper Basic level

Study practical Japanese through the weather forecast written in
easy-to-understand Japanese.
Please practice the basic terms first.

2020/April/06 - 2020/April/12

Tenkizu

Konshuu no zenhan wa ii tenki ni narimasu.

Moku-yoobi wa Kumori no yohoo desu.
Demo, ichiji Ame ga furu kamo shiremasen.

Saikoo-kion wa 15-do kara 21-do.
Saitei-kion wa 6-do kara 9-do gurai.

Kore kara 1-kagetsu wa Nihon de ichiban ii kisetsu desu.
Futsuu dattara, o-hanami, ryokoo, kaimono ...
Demo, kotoshi wa itsumo to chigaimasu.

Practice Each Sentence

1. Konshuu no zenhan wa ii tenki ni narimasu.

konshuu this week, zenhan the first half, koohan the latter half
ii tenki nice weather, fine day, beautiful day, ii good, nice, fine, tenki weather
-ni narimasu to become, come to, it will be

2. Moku-yoobi wa Kumori no yohoo desu.

moku-yoobi Thursday, kumori cloudy weather
yohoo [sv] forecast

3. Demo, ichiji Ame ga furu kamo shiremasen.

demo however, but, ichiji once, temporarily, occasionally, briefly
ame ga furimasu to rain, ame rain, furu root form of furimasu; fall (rain, snow)
-kamo shiremasen expressing possibility; possibly, could be, probably, maybe

4. Saikoo-kion wa 15-do kara 21-do.

saikoo-kion the highest temperature, saikoo the highest, maximum
kion (air) temperature, -do degrees (celsius), -kara from

5. Saitei-kion wa 6-do kara 9-do gurai.

saitei-kion lowest temperature, saitei the lowest, minimum
kion (air) temperature, -do degrees (celsius), -gurai / -kurai about, approximately

6. Kore kara 1-kagetsu wa Nihon de ichiban ii kisetsu desu.

kore kara from now, ikkagetsu (for) one month
Nihon de in Japan, -de place marker; in, at
ichiban ii the best, ichiban No.1, most, -est, ii good, nice, fine
kisetsu season

7. Futsuu dattara, o-hanami, ryokoo, kaimono ...

futsuu dattara normally (literally means "if it is normal"), futsuu ordinary, common, normal, usual
datta ta form of desu, -tara if, when
o-hanami / hanami cherry-blossom viewing
ryokoo [sv] travel, journey, go on a trip, kaimono [sv] shopping

8. Demo, kotoshi wa itsumo to chigaimasu.

demo however, but, kotoshi this year
itsumo to chigaimasu be different from usual
itsumo always / usual, normal, chigaimasu to be different

Functional patterns used in the sentences (Chapter numbers are from Building Up Conversation)

ii tenki ni narimasu
-ku narimasu / -ni narimasu:become, come to

Level 2 Chapter 9

ame ga furu kamo shiremasen
plain form + kamo shiremasen:expressing possibility; possibly, probably, could be, may be

Level 2 Chapter 8

ichiban ii kisetsu
-de ichiban + adjective:expressing the superlative; most, -est

Level 1 Chapter 13

futsuu dattara
Futsuu dattara, Itsumo dattara:normally, usually

Common Expressions & Sentences patterns File No. 079a

futsuu dattara
ta form + -tara:if, when

Level 2 Chapter 8

Copyright (C)CosCom Language Service, Inc.All Rights Reserved.