Study Japanese from the Weather forecast

Tenki Yohoo

Weather forecast - Tokyo

Upper Basic level

Study practical Japanese through the weather forecast written in
easy-to-understand Japanese.
Please practice the basic terms first.

2020/August/03 - 2020/August/09

Tenkizu

Nihon wa senshuu Tsuyu-Ake shimashita.
Honkaku-teki na natsu ga hajimarimasu.

Getsu-yoobi to ka-yoobi wa Kumori tokidoki Hare.
Ame wa furimasen.

Sui-yoobi wa Hare tokidoki Kumori.
Sonogo mo ii tenki ga tsuzukimasu.

Saikoo-kion wa mainichi 30-do ijoo.
Necchuushoo ni naranai yoo ni ki o tsukete kudasai.

Practice Each Sentence

1. Nihon wa senshuu Tsuyu-Ake shimashita.

senshuu last week, Tsuyu-Ake [sv] the end of the rainy season, the rainy season is over
Tsuyu rainy season in Japan; "rainy season" other than Japan is "Uki"

2. Honkaku-teki na natsu ga hajimarimasu.

honkaku-teki [na] full-scale, full-fledged, real
natsu summer, hajimarimasu to start, begin

3. Getsu-yoobi to ka-yoobi wa Kumori tokidoki Hare.

getsu-yoobi Monday, ka-yoobi Tuesday
kumori cloudy weather, tokidoki sometimes, partly
hare fine weather, sunny

4. Ame wa furimasen.

ame ga furimasu to rain
ame rain, furimasu to fall (rain, snow)

5. Sui-yoobi wa Hare tokidoki Kumori.

sui-yoobi Wednesday, hare fine weather, sunny
tokidoki sometimes, partly, kumori cloudy weather

6. Sonogo mo ii tenki ga tsuzukimasu.

sonogo after that, -mo also, too
ii tenki nice weather, fine day, beautiful day, ii good, nice, fine, tenki weather
tsuzukimasu to continue

7. Saikoo-kion wa mainichi 30-do ijoo.

saikoo-kion the highest temperature, saikoo the highest, maximum
kion (air) temperature, -do degrees (celsius), ijoo A or more, A or above, A or over

8. Necchuushoo ni naranai yoo ni ki o tsukete kudasai.

necchuushoo heatstroke, [disease] ni narimasu get sick, become ill, catch a disease
naranai nai form of narimasu; become, come to, get, -nai yoo ni expressing effort; try not to do
ki o tsukete kudasai please be careful, please pay attention
ki o tsukemasu pay attention, watch out, be careful, -te kudasai Please do

Functional patterns used in the sentences (Chapter numbers are from Building Up Conversation)

necchuushoo ni naranai yoo ni
-yoo ni:expressing a purpose; for, in order to do, so that

Level 3 Chapter 10

necchuushoo ni naranai yoo ni
verb root/nai form + -yoo ni shimasu:expressing one's effort; I try to do, I intend to do

Level 3 Chapter 16

ki o tsukete kudasai
verb te form + -te kudasai:please do

Level 2 Chapter 5

Copyright (C)CosCom Language Service, Inc.All Rights Reserved.