Objectives Dialogues Note AudioDrill Quiz Vo INDEX

 

I'm going to my office today.

Going & Coming

Key Sentences

1.Watashi wa kyoo kaisha ni ikimasu.
I'm going to my office today.
2.Greg-san wa sengetsu Nihon ni kimashita.
Greg came to Japan last month.
3.Watashi wa kyoo 8-ji goro uchi ni kaerimasu.
I'm going home around 8:00 today.
4.A:Dooyatte kaisha ni ikimasu ka?
B:Densha de kaisha ni ikimasu.
A:How do you go to your office?
B:I go to my office by train.
5.A:Dare to sukii ni ikimasu ka?
B:Tomodachi to sukii ni ikimasu.
A:Who are you going skiing with?
B:I'm going skiing with my friends.
Copyright (C)CosCom Language Service, Inc.All Rights Reserved.