Intermediate Japanese 305 - Life in Japan

Madori - Nihon no apaato

Room layout - apartments in Japan

Intermediate level

Nihon-jin ga apaato ni tsuite hanasu toki, yoku "2DK" toka, "3LDK" toiu kotoba o tsukaimasu.
"D" wa "dining" no ryaku, "K" wa "kitchen" no ryaku.
"L" wa "living room" no ryaku desu.

Nihon-jin ga "2DK no apaato" to ittara, sore wa heya ga futatsu,
soreni, daidokoro to shokuji o suru supeesu ga aru apaato no koto desu.

Apaato o sagasu toki wa fudoosanya ni ikimasu.
Fudoosanya ni wa kanarazu Madori no Zu ga yooi sarete imasu.
"Madori" to wa heya no haichi no koto desu.

Madori no Zu ni wa ya toiu Kanji ga kaite arimasu.
wa Yooshitsu 洋室, wa Washitsu 和室 no ryaku desu.

Mata, Madori no Zu ni wa sorezore no heya no hirosa mo kaite arimasu.
"6" wa "6-joo", sunawachi, Tatami 6-mai-bun no hirosa desu.

Nihon-jin wa yoku "Manshon" toiu kotoba o tsukaimasu.
Nihon-jin ga iu "Manshon" to wa Konkuriito de dekita ookina apaato no koto desu.
Heya no hirosa ya Madori wa apaato to amari kawarimasen.
Yachin wa apaato yori, Manshon no hoo ga takai desu.

Onaji 2DK demo, Madori wa apaato ni yotte, chigaimasu.
Toire no ichi ya nagashi no ookisa, mado no muki nado wa sensabanbetsu desu.
Tokai de ii madori no apaato o mitsukeru no wa kekkoo muzukashii desu.

Practice Each Sentence

1. Nihon-jin ga apaato ni tsuite hanasu toki, yoku "2DK" toka, "3LDK" toiu kotoba o tsukaimasu.

apaato apartment, -ni tsuite about, hanasu to talk, speak, -toki when
yoku often, frequently, -toka and, or, etc., -toiu quotation marker, kotoba word, phrase
tsukaimasu to use
1DK (wan-dii-kee) one room and a dining room with a kitchen
2DK (ni-dii-kee) two rooms and a dining room with a kitchen
3LDK (san-eru-dii-kee) three rooms and a living & dining room with a kitchen

2. "D" wa "dining" no ryaku, "K" wa "kitchen" no ryaku. "L" wa "living room" no ryaku desu.

ryaku abbreviation, abridgment

3. Nihon-jin ga "2DK no apaato" to ittara, sore wa heya ga futatsu,
soreni, daidokoro to shokuji o suru supeesu ga aru apaato no koto desu.

-to ittara when one says "...", if one says "....", -to quotation marker
itta ta form of iu; say, tell, -tara if, when
heya room, futatsu two, soreni and also, besides, daidokoro kitchen
shokuji [sv] a meal, supeesu space, -no koto it means that

4. Apaato o sagasu toki wa fudoosanya ni ikimasu.

sagasu to look for, search, find, -toki when
fudoosan-ya real estate agency, fudoosan real estate, -ya store, shop, resutaurant, firm
ikimasu to go

5. Fudoosanya ni wa kanarazu Madori no Zu ga yooi sarete imasu.

kanarazu surely, always
madori room layout, zu drawing, picture, image
yooi sarete iimasu be provided, be prepared, be ready
yooi [sv] preparation, sarete passive te form of suru

6. "Madori" to wa heya no haichi no koto desu.

heya room, haichi [sv] arrangement, -towa -koto it means that

7. Madori no Zu ni wa ya toiu Kanji ga kaite arimasu.

zu drawing, picture, image, -ya A, B, etc, -toiu quotation marker
kaite arimasu be written on, kaite te form of kaku; write, draw
-te arimasu describing a state; something has been done

8. wa Yooshitsu 洋室, wa Washitsu 和室 no ryaku desu.

yoo-shitsu Western style room, wa-shitsu Japanese style room
ryaku abbreviation

9. Mata, Madori no Zu ni wa sorezore no heya no hirosa mo kaite arimasu.

mata also, zu drawing, picture, image
sorezore each, hirosa area, extent, size, -mo also, too, as well
kaite arimasu be written on

10. "6" wa "6-joo", sunawachi, Tatami 6-mai-bun no hirosa desu.

roku-joo 6 tatami mats size (room), -joo a counter for Tatami mats
sunawachi namely, that is (to say), in other words
tatami Tatami mat, -mai counter for flat objects, -bun portion, amount for, quantity
tatami 6-mai-bun no hirosa the size of 6 tatami mats, hirosa area, extent, size

11. Nihon-jin wa yoku "Manshon" toiu kotoba o tsukaimasu.

yoku often, frequently, manshon apartment (built by concrete), -toiu quotation marker
kotoba word, phrase, tsukaimasu to use

12. Nihon-jin ga iu "Manshon" to wa Konkuriito de dekita ookina apaato no koto desu.

iu to say, tell, konkuriito concrete
-de dekita be made of, dekita ta form of dekiru; be made, be built
ookina big, large, -towa -koto it means that

13. Heya no hirosa ya Madori wa apaato to amari kawarimasen.

heya room, hirosa area, extent, size
amari not very, not much, not so, kawarimasu to be different, vary

14. Yachin wa apaato yori, Manshon no hoo ga takai desu.

yachin rent (of a house, room), -yori, -no hoo ga comparative pattern; more / less
takai high, expensive

15. Onaji 2DK demo, Madori wa apaato ni yotte, chigaimasu.

onaji -demo even the same (kind, group, category), onaji same, -demo even, even if
-ni yotte chigaimasu be different depending on, differ depending on, it depends on, chigaimasu to be different, differ

16. Toire no ichi ya nagashi no ookisa, mado no muki nado wa sensabanbetsu desu.

toire toilet, bathroom, ichi location, position, nagashi sink, ookisa size
mado window, muki direction, -ya -nado A, B, etc.
sensabanbetsu endless variety, multifarious

17. Tokai de ii madori no apaato o mitsukeru no wa kekkoo muzukashii desu.

tokai big city, urban area, mitsukeru to find, discover, -no forming a noun phrase; doing, to do, that...
kekkoo quite, pretty, very, muzukashii difficult, hard, tough

Vocabulary & Pick Up

Functional patterns used in the sentences (Chapter numbers are from Building Up Conversation)

apaato ni tsuite hanasu toki / apaato o sagasu toki
-toki:when, if, in case of, during

Level 2 Chapter 10

"2DK no apaato" to ittara
ta form + -tara:if, when

Level 2 Chapter 8

shokuji o suru supeesu ga aru apaato / Nihon-jin ga iu "Manshon" to wa
phrase + noun:Noun Modifier

Level 2 Chapter 13

madori no zu ga yooi sarete imasu
verb passive form :passive form and structures

Level 3 Chapter 14

kanji ga kaite arimasu / heya no hirosa mo kaite arimasu
verb te form + -te arimasu:describing a state; something has been done

Level 3 Chapter 6

apaato yori manshon no hoo ga takai
-yori, -no hoo ga:comparison - more / less

Level 1 Chapter 13

ii madori no apaato o mitsukeru no wa muzukashii
-koto, -no:Noun Modifier; doing, to do, that

Level 2 Chapter 13

Copyright (C)CosCom Language Service, Inc.All Rights Reserved.