Japanese Verbs

Pre Index Next

shimasu

to do, play

Romaji Kana Kanji
masu form affirmativeshimasu
masu form negativeshimasen
masu past affirmativeshimashita
masu past negativeshimasendeshita
root formsuru
nai formshinai
ta formshita
nakatta formshinakatta
te formshite
conditional (ba form)sureba
potentialdekiru
imperativeshiro
volitionalshiyoo
passivesareru
causativesaseru
causative passive 1saserareru
causative passive 2-

Beginner 1 - Basic Structure

[ subject ] wa [ something ] o shimasu
1.Watashi wa tenisu o shimasu.
I (will) play tennis.
2.Watashi wa gorufu o shimasen.
I don't play golf.
3.Watashi wa kinoo Ginza de kaimono o shimashita.
I did my shopping at Ginza yesterday.
4.Watashi wa Nihongo no benkyoo o shimasu.
Watashi wa Nihongo o benkyoo shimasu.
I (will) study Japanese.

Beginner 2 - Functional Patterns

5.Natsu-yasumi tomodachi to ryokoo suru tsumori desu.
I'm planning to go on a trip with my friends for summer vacation.
6.Ashita shiken ga aru kara, benkyoo shinakereba narimasen.
I have an exam tomorrow, so I have to study.
7.Nichi-yoobi uchi de sooji o shitari, sentaku o shitari, shimasu.
On Sunday, I clean my room, do my laundry, so on.
8.Tanaka-san ga hoteru no yoyaku o suru koto ni natte imasu.
Tanaka is expected to book a hotel (for us).

Beginner 3 - Casual Speech

9.A:Ashita nani o suru?
B:Tomodachi to sakkaa o suru.
A:What are you going to do tomorrow?
B:I'm going to play soccer with my friends.
10.A:Tanaka-san ni denwa shita?
B:Un. Shita kedo, uchi ni inakatta.
A:Did you call Tanaka?
B:Yes. I did, but he wasn't at home.

The usage of each Functional Pattern is explained in the Essential Japanese Verbs.

Copyright (C)CosCom Language Service, Inc.All Rights Reserved.

Contact