Important Japanese Verbs 100

Romaji Kana Kanji

Regular Verbs

tabemasuto eat
nomimasuto drink
kaimasuto buy
mimasuto watch, look, see
misemasuto show
kakimasuto write, draw, paint
okurimasuto send
tsukurimasuto make, produce, cook
tsukaimasuto use
aimasuto meet / to match, fit
ikimasuto go
kimasuto come
kaerimasuto return
arimasuto have, be at, exist (inanimate object)
imasuto have, be at, exist (animate object)
hanashimasuto talk, speak
yakushimasuto translate
nemasuto lie down, go to bed
okimasuto get up, wake up, happen, occur
kowaremasuto be broken
naoshimasuto repair, fix
agemasuto give, present / to raise, lift up
moraimasuto receive, be given
karimasuto borrow, rent
agarimasuto go up, rise
sagarimasuto go down, drop
fuemasuto increase
herimasuto decrease
naraimasuto learn
oboemasuto memorize, learn, master
oshiemasuto teach, inform, notice, let somebody know
shirabemasuto check, investigate
wasuremasuto forget
hajimarimasuto begin, start, open
owarimasuto finish, end
akemasuto open
shimemasuto close
kachimasuto win
makemasuto lose (a game)
magarimasuto turn, curve
tomarimasuto stop / to stay (the night), lodge
norimasuto get on, ride
orimasuto get off
suwarimasuto sit, have a seat
araimasuto wash
yakimasuto grill, bake, roast, toast
kirimasuto cut
kimasuto wear, put on (clothes)
nugimasuto take off (shoes, clothes)
torimasuto take, get / to take a picture
shimasuto do, play (something)

Suru Verbs

[noun] o shimasu / suru

benkyooto learn, study
choosato investigate, inquire
chuumonto order (goods)
denwato phone, call
genshooto decrease, drop
hantaito oppose, be against
happyooto announce
hatsubaito release, be on sale
henjito reply, answer
henkato change
honyakuto translate
hookokuto report
insatsuto print
kaihatsuto develop
kakuninto check, confirm
kanrito manage, control
kanseito complete
keisanto calculate
kekkonto get married
kenkyuuto study, research
kensato check, test, inspect
kensakuto search
kentooto discuss, study, think over
kessekibe absent from
kikokuto return to one's country
kookanto exchange, replace
koshooto be broken
renrakuto contact, get in touch, inform
renshuuto practice, drill
rikonto divorce
riyooto use
ryokooto travel, make a trip
ryoorito cook
sanseito agree, support
shigototo work
shokujito have a meal
shucchooto go on a business trip
shuushokuto get job
shussekito attend
shuurito repair, fix
soodanto consult, discuss, talk with
sotsugyooto graduate
undooto take exercise
untento drive
yakusokuto promise, make an appointment
yoyakuto reserve, book
yunyuuto import
yushutsuto export
yuushooto win championship
zookato increase, grow

Back

Copyright (C)CosCom Language Service, Inc.All Rights Reserved.

Contact