First step to learning Japanese

Step 11

See the picture and English translation, then make sentence in Japanese.

Click the picture to check your sentence.

 

 
 
 

Watashi wa ashita yama ni ikimasu.

 
 I'm going to the mountain tomorrow.  
 

 
 
 

Watashi wa kinoo umi ni ikimashita.

 
 I went to the sea (beach) yesterday.  
 

 
 
 

Susan-san wa raishuu Kyoto ni ikimasu.

 
 Susan is going to Kyoto next week.  
 

 
 
 

Greg-san wa senshuu Hakone ni ikimashita.

 
 Greg went to Hakone last week.  

Copyright (C)CosCom Language Service, Inc.All Rights Reserved.