Japanese Verbs

Pre Index Next

kaimasu

to buy

Romaji Kana Kanji
masu form affirmativekaimasu
masu form negativekaimasen
masu past affirmativekaimashita
masu past negativekaimasendeshita
root formkau
nai formkawanai
ta formkatta
nakatta formkawanakatta
te formkatte
conditional (ba form)kaeba
potentialkaeru
imperativekae
volitionalkaoo
passivekawareru
causativekawaseru
causative passive 1kawaserareru
causative passive 2kawasareru

Beginner 1 - Basic Structure

[ subject ] wa [ something ] o kaimasu
1.Watashi wa hon o kaimasu.
I (will) buy a book.
2.Tanaka-san wa sengetsu kuruma o kaimashita.
Tanaka bought a car last month.
3.Watashi wa suupaa de yasai o kaimasen.
I don't buy vegetables at a supermarket.
4.Susan-san wa kinoo depaato de yoofuku o kaimashita.
Susan bought a dress at the department store yesterday.

Beginner 2 - Functional Patterns

5.Watashi wa ookii terebi o kau tsumori desu.
I'm planning to buy a big TV.
6.5,000-en ijoo kaeba, sooryoo wa tada desu.
If you buy more than 5,000yen, the shipping fee is free.
7.Iriguchi de kippu o katte kudasai.
Please buy a ticket at the entrance.
8.Tokyo no ie wa takai kara, kaemasen.
We cannot buy a house in Tokyo because it's (too) expensive.

The usage of each Functional Pattern is explained in the Essential Japanese Verbs.

Copyright (C)CosCom Language Service, Inc.All Rights Reserved.

Contact