Japanese Verbs

Pre Index Next

mimasu

to watch, look, see

Romaji Kana Kanji
masu form affirmativemimasu
masu form negativemimasen
masu past affirmativemimashita
masu past negativemimasendeshita
root formmiru
nai formminai
ta formmita
nakatta formminakatta
te formmite
conditional (ba form)mireba
potentialmirareru
imperativemiro
volitionalmiyoo
passivemirareru
causativemisaseru
causative passive 1misaserareru
causative passive 2-

Beginner 1 - Basic Structure

[ subject ] wa [ something ] o mimasu
1.Watashi wa terebi o mimasu.
I (will) watch TV.
2.Susan-san wa sakkaa o mimasen.
Susan doesn't watch soccer.
3.Watashi wa kinoo uchi de bideo o mimashita.
I watched a video at home yesterday.
4.Watashi wa sono eiga o mimasendeshita.
I didn't watch that film.

Beginner 2 - Functional Patterns

5.Musume wa terebi o mite imasu.
My daughter is watching TV now.
6.Watashi wa Nihon no eiga o mita koto ga arimasen.
I haven't watched any Japanese movie ever.
7.Sono eiga wa tsumaranai kara, minai hoo ga ii desu.
You should not watch that movie, because it's uninteresting.
8.Chizu o mita kedo, basho ga wakarimasen.
I looked up a map, but I didn't find the palce.

The usage of each Functional Pattern is explained in the Essential Japanese Verbs.

Copyright (C)CosCom Language Service, Inc.All Rights Reserved.

Contact