Japanese Verbs

Pre Index Next

aimasu

to meet

Romaji Kana Kanji
masu form affirmativeaimasu
masu form negativeaimasen
masu past affirmativeaimashita
masu past negativeaimasendeshita
root formau
nai formawanai
ta formatta
nakatta formawanakatta
te formatte
conditional (ba form)aeba
potentialaeru
imperativeae
volitionalaoo
passiveawareru
causativeawaseru
causative passive 1awaserareru
causative passive 2awasareru

Beginner 1 - Basic Structure

[ subject ] wa [ person ] ni / to aimasu
1.Watashi wa kyoo tomodachi ni aimasu.
I'm going to meet my friend today.
2.Watashi wa kinoo Yamada-san ni aimashita.
I met Yamada yesterday.
3.Watashi wa konban Ginza de Tanaka-san ni aimasu.
I will meet Tanaka at Ginza tonight.
4.Watashi wa kinoo Mori-san ni aimasendeshita.
I didn't meet Mori yesterday.

Beginner 2 - Functional Patterns

5.Raishuu kuni ni kaetta toki, mukashi no tomodachi ni au tsumori desu.
When I return to mu home country next week, I'm planning to meet my old friends.
6.Ashita no gogo aemasu ka?
Can I meet you tomorrow afternoon?
7.Watashi wa Susan-san no kare ni atta koto ga arimasu.
I have met Susan's boyfriend.
8.Kyoo okyakusan ni au node, suutsu o kimasu.
I will meet my customer, so I will wear suit today.

The usage of each Functional Pattern is explained in the Essential Japanese Verbs.

Copyright (C)CosCom Language Service, Inc.All Rights Reserved.

Contact