Japanese Verbs

Pre Index Next

okurimasu

to send

Romaji Kana Kanji
masu form affirmativeokurimasu
masu form negativeokurimasen
masu past affirmativeokurimashita
masu past negativeokurimasendeshita
root formokuru
nai formokuranai
ta formokutta
nakatta formokuranakatta
te formokutte
conditional (ba form)okureba
potentialokureru
imperativeokure
volitionalokuroo
passiveokurareru
causativeokuraseru
causative passive 1okuraserareru
causative passive 2okurasareru

Beginner 1 - Basic Structure

[ subject ] wa [ place ] ni [ something ] o okurimasu
1.Watashi wa tomodachi ni meeru o okurimasu.
I (will) send an e-mail to my friend.
2.Greg-san wa kuni ni nimotsu o okurimashita.
Greg sent a package to his country.
3.Watashi wa kinoo kazoku ni tegami o okurimashita.
I sent a letter to my family yesterday.
4.Watashi wa kookuubin de kono nimotsu o okurimasu.
I will send this package by airmail.

Beginner 2 - Functional Patterns

5.Meeru de chizu o okutte kuremasen ka?
Please send a map by e-mail.
6.Kyoo okureba, ashita tsukimasu.
If you send it today, it will arrive tomorrow.
7.Yamada-san ni meeru o okutta kedo, henji ga kimasen.
I sent an e-mail to Yamada, but he hasn't replied yet.
8.Kore wa omoi kara, kookuubin de okuremasen.
This is (too) heavy, so we cannot send by airmail.

The usage of each Functional Pattern is explained in the Essential Japanese Verbs.

Copyright (C)CosCom Language Service, Inc.All Rights Reserved.

Contact