Japanese Verbs

Pre Index Next

ikimasu

to go

Romaji Kana Kanji
masu form affirmativeikimasu
masu form negativeikimasen
masu past affirmativeikimashita
masu past negativeikimasendeshita
root formiku
nai formikanai
ta formitta
nakatta formikanakatta
te formitte
conditional (ba form)ikeba
potentialikeru
imperativeike
volitionalikoo
passiveikareru
causativeikaseru
causative passive 1ikaserareru
causative passive 2ikasareru

Beginner 1 - Basic Structure

[ subject ] wa [ place ] ni ikimasu
1.Watashi wa kyoo ginkoo ni ikimasu.
I'm going to the bank today.
2.Watashi wa ashita kaisha ni ikimasen.
I will not go to my office tomorrow.
3.Watashi wa densha de kaisha ni ikimasu.
I go to my office by train.
4.Tanaka-san wa natsu-yasumi tomodachi to Hawai ni ikimashita.
Tanaka went to Hawaii with his friends for the summer vacation.

Beginner 2 - Functional Patterns

5.Watashi wa Nihon ni itta koto ga arimasu.
I have been to Japan. (lit. I have gone to Japan)
6.Tanaka-san wa ashita Hiroshima ni iku soo desu.
I heard (he said) Tanaka will go to Hiroshima tomorrow.
7.Watashi wa kyoo taishikan ni ikanakereba narimasen.
I have to go to the embassy today.
8.Fuyu-yasumi Kanada ni iki-tai desu.
I want to go to Canada for the winter vacation.

Beginner 3 - Casual Speech

9.A:Ashita doko ni iku?
B:Kaimono ni iku.
A:Where are you going tomorrow?
B:I'm going to shopping.
10.A:Kinoo paatii ni itta?
B:Uun. Ikanakatta.
A:Did you go to the party yesterday?
B:No. I didn't.

The usage of each Functional Pattern is explained in the Essential Japanese Verbs.

Copyright (C)CosCom Language Service, Inc.All Rights Reserved.

Contact