Japanese Verbs

Pre Index Next

kaerimasu

to return, go home

Romaji Kana Kanji
masu form affirmativekaerimasu
masu form negativekaerimasen
masu past affirmativekaerimashita
masu past negativekaerimasendeshita
root formkaeru
nai formkaeranai
ta formkaetta
nakatta formkaeranakatta
te formkaette
conditional (ba form)kaereba
potentialkaereru
imperativekaere
volitionalkaeroo
passivekaerareru
causativekaeraseru
causative passive 1kaeraserareru
causative passive 2kaerasareru

Beginner 1 - Basic Structure

[ subject ] wa [ place ] ni kaerimasu
1.Watashi wa taitei 6-ji goro uchi ni kaerimasu.
I usually go home around 6:00.
2.Watashi wa natsu-yasumi kuni ni kaerimasen.
I will not return to my country for this summer holiday.
3.Greg-san wa senshuu kuni ni kaerimashita.
Greg went back his country last week.
4.Smith-san wa Kurisumasu kuni ni kaerimasendeshita.
Smith did not return to his country for Christmas.

Beginner 2 - Functional Patterns

5.Tanaka-san wa ashita Nihon ni kaeru soo desu.
I heard that Tanaka will come back to Japan tomorrow.
6.Kyoo 5-ji madeni uchi ni kaeranakereba narimasen.
I have to go home by 5:00 today.
7.Raishuu kuni ni kaetta toki, haisha ni ikoo to omotte imasu.
When I return to my country next week, I'm planning to go to a dentist.
8.Kinoo uchi ni kaeru toki, osaifu o nakushimashita.
I lost my wallet when I went home yesterday.

The usage of each Functional Pattern is explained in the Essential Japanese Verbs.

Copyright (C)CosCom Language Service, Inc.All Rights Reserved.

Contact