Appendices

Vocabulary

F

fakkusu

facsimile

fuben

inconvenient, unhandy

fudoosan-ya

real estate agent

fuemasu / fueru

to increase

Fujisan

Mt. Fuji

fukuro

paper bag, shopping bag

fukuzatsu

complicated, complex

fumimasu / fumu

to step on

fun (-fun)

minutes

fune

boat, ship

fun'iki

atmosphere

Furansu

France

Furansu ryoori

French food, cuisine, dish

Furansugo

French (language)

furasshu kaado

flash card

furiimaaketto

flea market

furimasu / furu

to fall, to rain (ame ga), to snow (yuki ga)

furui

old

futari

two people

futatsu

two

futatsu-me

second one (object)

futorimasu / futoru

to gain weight, grow fat

futotte imasu

be fat, be chubby

futsuka

2nd. of the month / 2 days

futsuu

ordinary, normal, common

fuutoo

envelope

fuyu

winter

fuyu-yasumi

winter holidays, winter vacation

Copyright (C)CosCom Language Service, Inc.All Rights Reserved.