Appendices

Vocabulary

K

ka?

question marker

ka (-ka,)

or

ka (-ka,)

(fp) making quoted embedded structure

ka (-ka doo ka,)

(fp) whether or not, if or not

kaado

card, credit card

kaado-gaisha

credit card company

kaaten

curtain

kaban

bag, briefcase

kabe

wall

kabu

stock, shares

kachimasu / katsu

to win

kado

corner

kaemasu / kaeru

to change, exchange, replace

kaeri

coming back

kaerimasu / kaeru

to return, go home

kaeshimasu / kaesu

to return (something), give back

kagi

key, lock

kagu

furniture

kai (-kai)

counter for floors

kai (-kai)

counter for times, inning, round

kai ni ikimasu

to go to buy

kaidan

stairs, steps

kaigai

overseas

kaigan

beach, seaside, coast

kaigi

meeting, conference

kaigi-chuu

in a meeting, during a meeting

kaigishitsu

conference room

kaihatsu (shimasu)

(to) develop

kaihi

membership fees, dues, share of expenses

kaimasu / kau

to buy

kaimasu / kau

to keep a pet, raise (animal)

kaimono (shimasu)

(to do) sopping

kaisatsu

ticket gate at a train station

kaisha

company, office

kaisha no hito

co-worker, colleague, person from one's office

kaishain

businessman, office worker

kaiwa

conversation

kaji

a fire

kakarimasu / kakaru

to take time, to cost

kakemasu / kakeru

to hang, cover, wear eye glasses, have a seat

kakemasu (kagi o kakeru)

to lock

kakemasu (megane o kakeru)

to put glasses on

kakijun

stroke order of Kanji

kaki-kata

how to write

kakimasu / kaku

to write, draw, paint

kakko ii

nice-looking, stylish

Kamakura

place name

kamera

camera

kami

paper

kami

hair on the head

kami ga nagai

has long hair

kamo (-kamo shiremasen)

(fp) expressing probability; probably, perhaps

Kanada

Canada

Kanada-jin

Canadian (person)

kanai

my wife

Kanfuu

Confu

kangae

ideas, thought, opinion

kangaemasu / kangaeru

to think of, think about, consider

Kangaruu

kangaroo

Kanji

Japanese-Chinese characters

kankei

relation, connection

Kankoku

Korea

Kankokugo

Korean (language)

kankoo (shimasu)

sightseeing

kankyoo

environment

kanojo

she / girlfriend

kantan

easy, simple

kantoku

coach, director

kao

face

kao-iro

complexion

kara

from

kara (-kara)

(fp) so, therefore, because

kara (-te kara)

(fp) since, after

karada

body

karada ni ii

good for health, healthy

karai

hot (taste), spicy

Karate

Karate

kare

he / boyfriend

karee

curry, curry rice

karimasu / kariru

to borrow, rent

karui

light, not heavy, compact

kasa

umbrella

kashikomarimashita

I see, I understand (humble)

kashimasu / kasu

to lend, rent to, rent out, loan, let use

kashu

singer

kata (stem + kata)

(fp) how to do

katachi

form, shape, figure

Katakana

Katakana characters

katamichi

one way

katarogu

catalog

katazukemasu / katazukeru

to put in order, put back

kattaa

cutter

katte kimasu

lit. buy and come back

kawa

river

kawaii

cute, lovely, pretty

kawarimasu / kawaru

to change, to be changed

kayoimasu / kayou

to commute, to go regularly

ka-yoobi

Tuesday

kazarimasu / kazaru

to decorate, display, exhibit

kaze

wind

kaze

a cold, flu

kaze ga tsuyoi

windy

kaze o hikimasu

to catch a cold

kazoku

family

kazu

number

kedo (-kedo)

(fp) but, however / used as a preliminary

keeki

cake

kega (shimasu)

(to) be injured, get hurt

keikaku

plan, project

keikan

policeman

keiken

experience, career

keiki

business (condition), economy (condition)

keisan (shimasu)

(to) calculate

keisatsu

police

keitai

mobile phone

keiyaku (shimasu)

(to) contract

keizai

economy

kekka

result

kekkon (shimasu)

(to) marry, get married

kekkonshiki

wedding, wedding ceremony

kekkoo

quite, pretty

kekkoo (iie, kekkoo desu)

no thank you

kekkyoku

finally, after all

kemuri

smoke

ken

prefecture

ken

subject, topic, matter, issue

kenkoo

health, healthy

kensa (shimasu)

(to) check, checkup, inspection

kensaku (shimasu)

(to) search (data)

kenshuu

training

kesa

this morning

keshimasu / kesu

to switch off, turn off, erase

ketsuatsu

blood pressure

ki

tree

ki

mind, mood, feelings, spirit

ki ga tsukimasu

to notice, realize, aware

ki ni irimasu

be satisfied, like

ki ni shinaide kudasai

please don't worry about it

ki o tsukete

take care, be careful, have a safe trip

kibishii

strict, hard

kiemasu / kieru

to go off, disappear, turn off, rub off

kigen

time limit, deadline

kigyoo

(large) company, (large) corporation

kiji

article, report, news story

kikai

machine

kiken

danger, risk, hazard

kikimasu / kiku

to listen to, hear

kikimasu / kiku

to ask (a question)

kikoemasu / kikoeru

(can) hear, be audible

kikoku (shimasu)

return to one's country

kimarimasu / kimaru

to be decided, , be fixed, be arranged (vi.)

kimasu (-te kimasu)

(fp) direction of an action / start of an action or state / doing and coming back

kimasu / kiru

to wear, to put on

kimasu / kuru

to come

kimemasu / kimeru

to decide (vt.)

kin'en

no-smoking, stop smoking

kinjo

neighborhood

kinoo

yesterday

kinshi

prohibition, forbidden

kin-yoobi

Friday

kippu

ticket

kirai

dislike

kiraku

carefree, easy, easygoing

kirei

pretty, beautiful, clean

kiremasu / kireru

to expire

kiremasu / kireru

cut well, be sharp / break (rope, cord, string)

kirimasu / kiru

to cut (vt.)

kishu

model, type of machine

kisoku

rule, regulation

kissaten

coffee shop, cafe, tearoom

kita

North

kitte

postage stamp

kochira

polite form of kore, koko; this, here, this person, our company, our side, this way

kochira koso

we, too / me, too

kochira koso osewa ni natte imasu

we, too, always appreciate your business

kodomo

child, children, kid

koe

voice

koi

strong, rich (taste) / deep, dark (color)

koinrokkaa

coin locker

koko

here

kokonotsu

nine

kokusai

international

kokusai kaigi

international conference

komarimasu / komaru

to be troubled, have a hard time

komedii

comedy

komimasu / komu

to crowd

konban

tonight

konbanwa

Good evening

konbini

convenience store

kondeimasu / kondeiru

to be crowded

kondo

this, coming, next (time), new / some day

kongetsu

this month

konnichiwa

Good afternoon, Hello

kono

this (object)

kono ato

after this

kono chikaku

near here, nearby

konohen

around here

konohen de ii desu

stop (around) here (lit. around here will be fine)

konsaato

concert

konshuu

this week

konshuu-chuu

by the end of this week, during this week

konya

tonight

kooban

police box

koocha

(black) tea

kooen

park

koohii

coffee

kooji

construction

kooji-chuu

under construction

koojoo

factory, plant

kookan (shimasu)

(to) exchange, replace

kookoku

advertisement, publicity

kooku

coke

kookuubin

airmail

koosaten

intersection, crossing

kooshin (shimasu)

(to) renew, break a record

koosoku

expressway, freeway

kooto

coat

kootsuu jiko

traffic accident

kooza

course (of lectures), class

kopii

copy

kopii-yooshi

papers for copy

kore

this

kore kara

from now

korobimasu / korobu

to fall down, tumble

koroshimasu / korosu

to kill, murder

koshoo

pepper

koshoo (shimasu)

(to) breakdown, out of order

koto

matter, affair, thing / about

koto (-koto ga arimasu)

(fp) there is a case, it sometimes happen

koto (-koto ga dekimasu)

(fp) can, be able to do

koto (-koto ni narimasu)

(fp) expressing someone else's decision

koto (-koto ni natte imasu)

(fp) expressing rule, plan, schedule

koto (-koto ni shimasu)

(fp) expressing speaker's decision

koto (-koto)

(fp) forming a noun phrase

koto (-ta koto ga arimasu)

(fp) expressing experience; have done before

kotoshi

this year

kowaremasu / kowareru

to break, to be broken (vi.)

kowashimasu / kowasu

to break, destroy (vt.)

ku

nine

kudamono

fruit

kudasai

give me, I'll take it

kudasai (-te kudasai)

(fp) expressing request; please do

kudasai (-naide kudasai)

(fp) expressing negative request, please do not do

kudasai (o + stem + kudasai)

(fp) polite offering or requesting

kuizu

quiz, quiz game, quiz program

kukkii

cookie

kumo

clouds

kumorimasu / kumoru

to become cloudy

kuni

country, nation, home country, home town

kurabemasu / kuraberu

to compare

kurabete (-ni kurabete)

compared with

kurai

dark

kurasu

class

kurejitto kaado

credit card

kuremasen ka? (-te kuremasen ka?)

(fp) expressing request; would you please

kuremasu (-te kuremasu)

(fp) someone does something for me with kindness

kuremasu / kureru

to give (to me)

kuriketto

cricket

Kurisumasu

Christmas, Xmas

kuro

black (noun)

kuroi

black (adj.)

kuruma

car

kusuri

medicine, drug, pill

kusuri o nomimasu

take a medicine

kutsu

shoes

kuukoo

airport

kuwashii

detailed, full, know much, be familiar with

kyanseru (shimasu)

(to) cancel

kyanseru-machi

be on the waiting list

kyanseru-ryoo

cancellation charge

kyonen

last year

kyoo

today

kyoodai

brother and sister, sibling

kyoo-juu ni

by the end of the day, by today

kyookasho

textbook

Kyoto

place name

kyuu

nine

kyuu ni

suddenly, at short notice

kyuu ni yooji ga dekite

something came up

kyuuryoo

salary, wages

Kyuushuu

place name

Copyright (C)CosCom Language Service, Inc.All Rights Reserved.